Акредитована магістерська програма “Організаційна психологія”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ» за другим магістерським рівнем

Акредитована магістерська програма «Організаційна психологія» спрямована на підготовку фахівців для практичної та науково-дослідної роботи у сфері управління персоналом, з глибокими знаннями проблем психології менеджменту та організаційного розвитку.

Сертифікат про акредитацію:

Це комплексна програма розроблена для тих, хто хоче здобути досвід в управлінні персоналом та організаційного розвитку.

Освітній рівень: магістр (другий рівень вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування: Немає. Загальні вимоги для ВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається на підставі результатів вступних випробувань.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання: наявність освітнього ступеня “бакалавр”, або “магістр”, або “спеціаліст”, підтверджена документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.

УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ

  • Програма побудована за кращими європейськими зразками моделей навчання фахівців з управління персоналу та організаційного розвитку і спрямована на якісну науково-практичну підготовку фахівців до діагностичної, просвітницької, дослідницької та консультаційної роботи в сфері менеджменту та організаційного розвитку.
  • Навчання поєднує академічну і практичну складові – заняття в аудиторії, роботу в групах, майстер-класи, візити у компанії.
  • Ядром програми є набуття компетентностей у сфері управління персоналом у контексті бізнесу, грунтуючись на найкращих практиках.
  • Студенти здобувають компетентності щодо того як будувати стратегію компанії, організації. Яким чином сприяти досягненню стратегічних цілей компанії та доводити це їхнім власникам. Програма орієнтована як на цілісне бачення HR-системи та її складових, так і на розуміння стратегічної ролі та функції управління персоналом в організації, бізнесі.
  • Протягом навчання магістри у супроводі викладачів, експертів працюють над власними науковими проектами, які мають можливість створювати на базах практик (компаніях, організаціях).
  • У розробці програми брали участь фахівці з управління персоналу та організаційного розвитку України та з-за кордону.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ

Випускники програми здобудуть компетентності, щоб обіймати посади психологів, фахівців із управління персоналом, HR-менеджерів, консультантів з організаційного розвитку у державних, громадських (українських та міжнародних), релігійних організаціях і фондах, а також приватних установах.

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ:
• Можливість здобути вищий освітній рівень та нові компетентності (для психологів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст»)
• Можливість отримати другу вищу освіту
• Можливість здобути нову спеціальність (для фахівців несуміжних спеціальностей («не психологів»), ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст»)
• Єдина магістерська програма міжнародного рівня в Україні з організаційної психології. Програма ліцензована Міністерством освіти і науки України
• Співпраця з керівниками організацій та підрозділів, HR-ами, тренерами, коучами, іншими фахівцями, проведення практичних занять на базах практики
• Виробнича практика на підприємствах, в державних та приватних організаціях

ФУНКЦІЇ ПСИХОЛОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ

психологічне забезпечення організаційного розвитку
бізнес-консультування
психологічний супровід управлінської діяльності
підбір персоналу
психологічний супровід персоналу організації:
адаптація персоналу
мотивація діяльності
навчання та розвиток персоналу
кар’єрний ріст
профілактика професійних стресів
командоутворення та ін.
формування іміджу організації та PR
управління конфліктами в організації
психологічні основи лідерства в організації
психологічні умови прийняття менеджерами ефективних управлінських рішень
формування та розвиток комунікативної компетентності персоналу, оптимізація
ділового спілкування, ведення ділових переговорів

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:
Фаховий іспит з психології – тестування.
Єдиний вступний іспит з іноземної мови/ Вступний іспит з іноземної мови в університеті

Форма навчання: денна, заочна.
Термін навчання: 1 рік 4 місяці.

 

                                                                 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  Перелік навчальних дисциплін та їх анотації **
1.Нормативні дисципліни

1.1     Цикл загальної підготовки

Кредити ЄКТС Семестр Форма контролю
Методологія та організація наукових досліджень Силабус 3 3 залік
Статистичний аналіз експериментальних даних Силабус 3 2 залік
Еволюція сучасних організацій і етика організаційного психолога Силабус 3 1 залік
Наукові комунікації іноземною мовою (за професійним спрямуванням) Силабус 3 3 залік
Охорона праці в галузі Силабус 2
1.2 Цикл професійної підготовки

1.2.1 Теоретична підготовка

Психологічний відбір та оцінка персоналу Силабус  3  1  іспит
Психологія бізнесу Силабус 6 1 іспит
Психологія менеджменту в організаціях Силабус 3 1 іспит
Командна робота в організації і стрес-менеджмент Силабус 3 3 іспит
Технології консультування в організаціях Силабус 3 2 іспит
Психологія коучингу Силабус 3 2 іспит
Психологія професійного здоров’я Силабус 3 2 іспит
1.2.2 Практична підготовка
Виробнича: науково-педагогічна практика Силабус 12 2, 3 залік
Науково-дослідна практика, магістерська робота Силабус 15 1, 2, 3
2. Вибіркові дисципліни
Психологія особистості в організаціях Силабус  3  1 залік
Якісні методи у психології Силабус 3 1 залік
Психологія реклами і маркетингу Силабус 3 1 залік
Психологія управління корпоративними комунікаціями Силабус 3 1 залік
Управління інноваціями в міжнародному бізнесі 3 1 залік
Психологія в організації Силабус 3 1 залік
Креативний менеджмент 3 1 залік
Психотехнології розвитку медіакомпетентності 3 1 залік
Технології розвитку комунікативної компетентності 3 1 залік
Гендерна психологія Силабус 3 2 залік
Менеджмент проєктної діяльності у психології 3 2 залік
Управління конфліктами і ведення переговорів Силабус 3 2 залік
Психологічний супровід політичної діяльності 3 2 залік
Основи маркетингових досліджень Силабус 3 2 залік
Психологія прийняття рішень в організаціях Силабус 3 2 залік
Управлінський консалтинг 3 3 залік
Управління кар’єрою і консультування Силабус 3 3 залік
Психотехнології розвитку емоційного інтелекту 3 3 залік
Психологічна безпека особистості Силабус 3 3 залік
Технології коучингу: практикум Силабус 3 3 залік
Технології індивідуального консультування в сім’ї Силабус 3 3 залік
Технології проведення психологічних експертиз 3 3 залік
Групові форми роботи психолога в організаціях Силабус 3 3 залік
Крос-культурний менеджмент 3 3 залік
2. Атестація
Атестація (захист кваліфікаційної роботи) захист
Атестація (атестаційний іспит) іспит

8-03-01