Чуйко Оксана Михайлівна

кандидат психологічних наук,

доцент кафедри соціальної психології

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

 Освіта: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Спеціальність “Психологія”, кваліфікація “Психолог. Викладач” (1995- 2000)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: “Вплив комунікативних особливостей студентів на ефективність навчання у вищому навчальному закладі” (2004)

Вчене звання: доцент (2011)

Посада: доцент кафедри соціальної психології

Навчальні дисципліни: Гендер і кар`єра, Групова психотерапія, Управління кар’єрою і консультування, Психологія управління, Психологічний супровід персоналу організації, Психологічний відбір та оцінка персоналу

Стажування:

1. 16.02.2015 – 16.03.2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра психології, довідка, 19.03.2015 2)

2. З «02» липня 2017 року по «08» липня 2017 року з відривом від основного місця роботи та з «08» вересня 2017 року по «13» жовтня 2017 року без відриву від основного місця роботи Університет Вітовта Великого (м.Каунас, Литовська Республіка), кафедра психології, сертифікат № 22, 13.10.2017, “The internship on gender studies “Interdisciplinary master’s programs for multicultural audience”

3. Університет Арістотеля (м. Салоніки, Греція), з 23.06.2018 р. по 01.07.2018 р. та з 15.10.2018 р. по 30.11.2018 року. Сертифікат REG. NO GEST/CER-46 ISSUED date 30-11-2018. “Developing teaching materials for Gender Studies Courses”

 

Наукові профілі:

ORSID: 0000-0002-0760-3598

Goodle Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RDv7AFUAAAAJ&hl=uk

1. Чуйко О.М. Актуалізація комунікативних особливостей студентів як умова успішного навчання у вищому навчальному закладі /О.М.Чуйко// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч.1. – С.121-129.

2. Чуйко О.М. Ділова гра як засіб оптимізації управлінської діяльності керівника / О.М.Чуйко//Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип. 13. – Ч.1. – С.84-91. Психологічні умови оптимізації комунікативної активності студентів у ВНЗ.

3. Чуйко О.М. Психологічні умови оптимізації комунікативної активності студентів у ВНЗ /О.М.Чуйко// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип. 13. – Ч.2. – С.84-90

4. Чуйко О.М. Професійна етика як морально-психологічний вимір соціалізації майбутніх менеджерів (на матеріалах емпіричного дослідження) / О.М.Чуйко // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред.. С.Д. Максименка. Т.ХІ, част.1. – К., 2009.—с.571 – 579

5. Чуйко О.М. Психологічні компоненти формування професійної кар»єри управлінця/О.М.Чуйко, Л.С.Пілецька// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009. – Вип. 14. – Ч.2. – С.144-153

6. Чуйко О.М. Основні напрями становлення професійної мобільності фахівця під час навчання у ВНЗ /О.М.Чуйко// Збірник наукових праць: філософія,соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2010. – с.61-72

7. Чуйко О.М. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з психології управління (для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія»). – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 139с.

8. Чуйко О.М. Методики і тести в психології управління: Довідково-методичний посібник . – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010.—216с.

9. Чуйко О.М. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з курсу «Соціальна психологія» (для студентів спеціальностей «Психологія», «Релігієзнавство», «Філософія») . – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 85с.

10. Чуйко О.М. Аналіз мотиваційних чинників професійної мобільності фахівця (на матеріалах емпіричного дослідження) / О.М.Чуйко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011, — Вип.16. – Ч.1. – с. 112-124

11. Чуйко О.М. Психологічні механізми професійної мобільності фахівця /О.М.Чуйко// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України /За ред.. С.Д. Максименка. Т.ХІІІ,част.1. – К., 2011.—с.433 – 44.

12. Чуйко О. Гуманістичні напрями у психології : навчально-методичний посібник/ Оксана Чуйко. – Івано-Франківськ: пп О.М.Голіней, 2017. – 86 с.

13. Чуйко О. Переживання часу як чинник формування життєвих перспектив студентської молоді/ Збірник наукових праць: психологія. – Вип. 21, 2016, — Івано-Франківськ: пп О.М. Голіней. – с.50-59

14,. Чуйко О. Способи конкурентної взаємодії студентської молоді / Міжнародна конференція «Наукові дискусії: питання педагогіки та психології», 3-4 грудня 2015 р. – с.109-112

15. Чуйко О. Психологічна безпека особистості в умовах конкурентної взаємодії студентської молоді/ Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип.19. – С. 164-173.

16. Чуйко О. Аналіз уявлень про морально-психологічні принципи конкурентної взаємодії сучасної молоді / Актуальні проблеми сучасної соціальної психології (Міжнародна інтернет-конференція, 20.03 – 25.03. 2015р). – Електронний ресурс – Режим доступу: http://conference.pu.if.ua/forum/viewforum.php?f

17. Чуйко О. Уявлення студентської молоді про конкуренцію як міжособистісну взаємодію в сучасному суспільстві/ Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип.19. – Ч.2. – С. 71-79

18. Чуйко О., Стецюк Х. Аналіз професійних та сімейних цінностей в системі смисложиттєвих орієнтацій сучасної жінки/ Сучасні тенденції психологічного розвитку сім’ї. Збірник наукових праць. Частина І. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2013. – с. 305-315

19. Чуйко О. Соціально-психологічні характеристики професійної мобільності жінок/ ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», 30-31 травня 2013 року. – Інтернет-ресурс: Чуйко О. Гендерні особливості мотивації досягнення успіху серед студентів-спортсменів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки». Випуск 5. Том 1. 2017. Харків: Видавничий дім «Гальветика». С. 208-212

20. Чуйко О. Гендерні домагання у сфері зайнятості як соціально-психологічна проблема // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Гендерні студії: навчання, дослідження, практика» та семінару молодих вчених «Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир (17-20 квітня 2018р)/За ред. О.В.Авраменко, Т.В.Лісова. Кропивницький : Видавництво «Код». с. 258-260 Режим доступу http://neasmo.org.ua/zbirnuk_final_05_2013.pdf 10. Сhuyko Oksana. Social and psychological causes of gender inequality in present-day female career development. Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. Вип. 22. C. 33-40. doi: 10.15330/psp.22.33–40 12.14

21. Чуйко О. Гендерно-рольовий конфлікт особистості у процесі розвитку кар’єри. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Вип. 5. Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 226-231

22. Чуйко О., Куравська Н. Гендер і кар’єра : навчальний посібник / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ. Видавець Супрун В.П., 2019. 364с. ISBN 978-617-7468-36-2 Chuyko O. Possible Ways To Manage Personal Gender-Role Conflicts In Career Development // Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 23. С.50-58. . doi: 10.15330/psp.23.50-58

23.     Чуйко О.М. Тестові завдання до курсу «Гендер і кар’єра». Гендерні студії: база тестових завдань з дисциплін спеціалізації./ за ред. І.В.Лупан.  Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2019. С.62-76. ISBN 978-617-7197-89-7

24.    Chuyko O. Possible Ways To Manage Personal Gender-Role Conflicts In Career Development. Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 23. С.50-58. . doi: 10.15330/psp.23.50-58

25.     Чуйко О., Левкун Г. Психологічні особливості самореалізації жінок у ситуації безробіття. Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 24. С. 59-67

26.     Чуйко О.М. Особистісні детермінанти самореалізації особистості у ситуації безробіття. Габітус. Науковий журнал. Вип.18. Том 2. Видавничий дім «Гельветика» 2020. С.136-142 (0,8 друк. ар)

27.     Лугова О., Чуйко О. Психологічні особливості професійної самореалізації особистості у період ранньої дорослості.  The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education» December 07 – 10, 2020 La Rochelle, France. С.495-499 (0,3 друк. арк).