Гринчук Олександра Іванівна

Кандидат психологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: магістр психології Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2000)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (2004)

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні засади комунікативної підготовки майбутніх менеджерів», спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Вчене звання: доцент (2011)

Посада: доцент кафедри соціальної психології

Навчальні дисципліни: «Соціальна психологія», «Соціально-психологічний тренінг», «Психологічні технології іміджмейкінгу та піару», “Практикум з прикладної соціальної психології”, “Гендерна психологія”.

Стажування:

1. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра психології, довідка від 15.03.2015 р., тема: «Робота психолога у військовому підрозділі»

2. Університет імені Рене Декарта та Університет імені Дені Дідро (Франція); сертифікат № 003619  Тема: «Психологічне здоров’я особистості», 18.08.2019 р.

3. Університет імені Рене Декарта та Університет імені Дені Дідро (Франція); сертифікат № 003635 Тема: «Профілактика здорового способу життя», 27.09.2019 р.

4. Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow (кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща).  Cертифікат SZFL-002419

Тема «Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience», 22-28.05.2023, 180 годин (6 кредитів ECTS) 

5. Комплексне підвищення кваліфікації “Жінки та чоловіки: гендер для всіх” , 60 годин (2 кредити ECTS), Сертифікат від 1.05.2023р. 

 

Наукові профілі:

ORCID: 0000-0003-1874-2558

Goodle Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XrcyQ3UAAAAJ&hl=ru

1. Гринчук О.І. Соціально-психологічні параметри гендерних відмінностей стилів сімейного спілкування // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – Вип.19. – Ч.1. – С. 213-219.

2. Гринчук О.І. Психологічний аналіз труднощів спілкування дітей та батьків у сучасній сім’ї // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – Вип.19. – Ч.2. – С. 145-150.

3. Гринчук О.І. Вплив подружніх взаємин на формування у дітей образу майбутнього подружнього партнера // Лабіринти реальності: збірник наукових праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2014 року ) / за заг.ред. д. філос. наук Журби М.А.- Рубіжне: вид-во СНУ ім. В.Даля,

4. Гринчук О.І. Основи соціально-психологічного тренінгу: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2015. 132 с.

5. Гринчук О.І. Вплив батьківської сім‘ї на вибір майбутнього подружнього партнера // Збірник наукових праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції) / за заг.ред. д. філос. наук Журби М.А. Рубіжне: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. С.211-213.

6. Гринчук О.І., Головата А.О. Специфіка гендерного впливу батьківської сім‘ї на формування образу майбутнього партнера // Вісник Прикарпатського національного університету. Філософські і психологічні науки. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. Вип.19. C.214-226.

7. Гринчук О.І. Етнічна толерантність-ксенофобія: трансформації етнічної ідентичності сучасної студентської молоді // Збірник наукових праць: психологія. Вип. 21. Івано-Франківськ: пп О.М.Голіней, 2016. С.29-34.

8. Гринчук О. І. Навчальна програма дисципліни «Соціальна психологія» для студентів військової кафедри спеціальності «Соціальна психологія», Івано-Франківськ, Ярина, 2017. 24 с.

9.Гринчук О.І. Психологічна готовність майбутніх офіцерів-психологів до професійної діяльності: основні критерії та показники //Збірник наукових праць: психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. Вип.22. С.106-115.

10. Гринчук О., Назарійчук Н. Імідж майбутнього психолога: особливості уявлень студентської молоді /Збірник наукових праць:психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника “, 2019.Вип.23.С.26-35.

11. Гринчук О. Оленич Т. Інфантильна поведінка студентської молоді:основні показники та особливості прояву//Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» , 2019. Вип.24. С.39-48.

12. Лютак О.З., Гринчук О.І. Навчальна програма дисципліни “Основи соціально-психологічного тренінгу”. – Івано-Франківськ, ЯРИНА, 2019. 26 с.

13. Гринчук О.І., Жук. В.В. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ – ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ / Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1.С. 318-323. + сертифікат

14. Гринчук О.І., Луців С.І. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ СТРАХІВ НА САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ОСОБИ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ/ Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. С.336-342.+ сертифікат

15. Гринчук О., Назарійчук Н. Формування іміджу майбутнього психолога: програма психологічного тренінгу. Івано-Франківськ: СІМИК, 2020. 60с.

16. Гринчук О.І., Петрук Н.Ю. Імідж майбутнього психолога як чинник самоактуалізації в умовах навчальної діяльності. Габітус. Науковий журнал. Вип.30. Видавничий дім «Гельветика» 2021, С.231-237.

17. Гринчук О. Лагойда М. Імідж закладу вищої освіти в уявленнях студентів / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації:»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип.75. С.210-214.

18. Гринчук О.І. Провідні компоненти іміджу сучасних організацій /Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 червня 2021р.,м. Івано-Франківськ) /За наук. ред. проф. Л. С. Пілецької, доц. О. М. Чуйко. м. Івано-Франківськ. 2021. С.82-86.

19. Гринчук О.І. Добрянська М.П. Психологічні особливості професійної самоефективності військовослужбовців /Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Т.3), м. Рівне, 5 листопада, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С.40-45.

20. Гринчук О.І. Копінг-стратегії поведінки як чинник формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до військової служби/ Психологія особистості. Науковий журнал. Том 12. № 1. Івано-Франківськ., 2022.С. 26-34.

21. Гринчук О.І. Гендерні відмінності у сприйнятті студентами іміджу навчального закладу/ Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 березня 2022р.,м. Івано-Франківськ) /За наук. ред. проф. Л. С. Пілецької, І.М. Гояна, проф. І.А.Гуляс, доц. О. М. Чуйко. м. Івано-Франківськ. 2022. С.52-56. 

22. Popovych I., Koval I., Raievska Y., Piletskyi V., Baryanovatiy O., Hrynchuk O.  Dominating mental states of the representatives of individual sports under lockdown and martial law: comparative analysis/. Journal of Physical Education and  Sport. 2023. Vol. 23 (issue 1), 170-178. (Scopus) https://efsupit.ro/images/stories/ianuarie2023/Art%2021.pdf?fbclid=IwAR21JF2LIGPWFfqLJZSFXCjT_bTSWvBgJfa9_BWrU9AZuJC4dcrXHLhsahY 

23. Олександра Гринчук Практикум з прикладної соціальної психології. Методичні рекомендації. Івано-Франківськ. 2023. 84с.

24. Гринчук О.І. Особливості іміджу військовослужбовців у контексті професійної самоефективності / Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики» (03 березня 2023 р., м. Івано-Франківськ) / За наук. ред. проф. Л. С. Пілецької, проф. І. М. Гояна, проф. Н.Є.Завацької, доц. О. М. Чуйко. м. Івано-Франківськ, 2023. с. URL: https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2023/07/zbirnyk-tez-konferentsii -2023.docx-2.pdf с. 85-88.