ОР Доктор філософії ОНП “Психологія”

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТІВ 2023-2024 н.р.

Психологія духовного розвитку Силабус

Навчальна дисципліна «Психологія духовного розвитку» – це вибірковий навчальний курс. Структуру навчальної дисципліни складають 2 змістові модулі (ЗМ), що включають  10 тем. До першого ЗМ  увійшли теми: «Феноменологія духовності та духовного розвитку особистості», «Концептуальні погляди на духовну природу особистості», «Сучасні підходи в дослідженнях психології духовності та духовного розвитку особистості», «Духовний вимір особистості», «Методологія пізнання духовної природи особистості»; до другого ЗМ увійшли теми: «Фундаментально-технологічна концепція духовного розвитку особистості (О.І.Климишин)», «Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку особистості», «Процедура реалізації експериментальних досліджень психологічних особливостей духовного розвитку особистості», «Психокорекційні заходи оптимізації процесу духовного розвитку особистості», «Духовна терапія в арсеналі психотерапевтичних заходів».

Теорії гендеру Силабус

Мета –  розкрити значення даного курсу у структурі гендерних студій; сформувати у студентів наукове розуміння феномену гендеру на основі феміністичної методології; сформувати наукові уявлення про соціально-культурну природу гендерних відмінностей.

Завдання:

 1. Сформувати систему знань, які стосуються вивчення:
 • теоретичних понять курсу, що дозволить їм зрозуміти феномен гендеру, зокрема у психології;
 • історії становлення жіночих досліджень;
 • феміністських теорій;
 • теорій гендеру в психології
 • методології дослідження у феміністській перспективі.
 1. Формувати уміння та навички, які стосуються:
 • аналізу різних етапів розвитку жіночих досліджень та визначення ролі кожного етапу у становленні гендерних досліджень;
 • ідентифікації основних положень гендеру у феміністичних теоріях;
 • пояснення гендерних відмінностей на основі різних теорій гендеру у психології;
 • співставлення різних поглядів та теоретичних позицій, які висвітлено у теоріх гендеру у психології;
 • диференціації есенціалістських і соціокультурних ідей формування гендеру, на основі опрацьованих статей;
 • створення методологічної основи дослідження гендеру;
 • розробки програми дослідження на основі stand-точкової теорії досліження гендеру.

Психологія професійної мобільності особистості Силабус

 Ознайомлення студентів із сутністю професійної мобільності фахівця, її значенням у життєдіяльності і професійному самовизначенні особистості.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 1. Сприяти теоретико-методологічному усвідомленню ролі професійної мобільності у професійному становленні фахівця.
 2. Поглиблювати творчий саморозвиток і самовдосконаленню, формуванню відкритої особистісної позиції, усвідомленому формуванню індивідуального стилю майбутньої професійної діяльності, вибору індивідуального освітнього і професійного шляху, поглибленню професійної рефлексії.

Гендерна психологія Силабус

Навчальна дисципліна присвячена розгляду питань про гендер як соціокультурний конструкт, який пояснює психологічні чинники існування відмінностей у поглядах на поведінку чоловіків і жінок, притаманні кожній статі риси, неформальні приписи щодо сфер, способів, стилів самореалізації чоловіка та жінки тощо. Знання з гендерної психології допоможуть в осмисленні таких актуалізованих сучасністю проблем, як гендерна дискримінація, гендерні стереотипи, гендерно-рольові конфлікти, гендерні інверсії, трансгендерність, гендерне насильство і т.д. Вони також стануть основою в індивідуальному чи груповому консультуванні осіб з питань побудови сімейних стосунків, виховання дітей, формування гендерної ідентичності, вирішення гендерних проблем в різних соціальних сферах.

Основи соціально-психологічного тренінгу Силабус

Мета курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу» – розкрити основні закономірності тренінгової роботи, сформувати навики розробки тренінгової програми та ведення тренінгів.

Психологічна робота з групами, зокрема проведення тренінгів – важлива компетентність психолога у різних сферах його діяльності (освіта, бізнес, організації, силові структури, приватна практика тощо), що актуалізує даний курс.

Під час вивчення курсу студенти ознайомляться із поняттям соціально-психологічного тренінгу, його видами, а також іншими формами групової роботи (н-д, групова психотерапія, ділові ігри тощо); із основними моделями побудови тренінгу та його структурою. Особлива увага звертається на формування компетентностей розробляти тренінгову програму, підбирати методи і техніки відповідно до мети, поставлених завдань, етапів тренінгу та особливостей цільової аудиторії. Під час вивчення курсу розглядаються особливості побудови та проведення навчальних тренінгів, тренінгів особистісного розвитку, бізнес-тренінгів тощо.

Курс спрямований і на вивчення професійно важливих якостей та рис тренера, аналіз цих рис у студентів та накреслення шляхів їх розвитку.

Крім того, студенти будуть розвивати навики просування тренінгів (основи маркетингу тренінгових послуг), адже важливо не тільки вміти розробити програму тренінгу і її реалізувати, але і знайти учасників тренінгу, заявити про даний продукт і про себе як про тренера.

У процесі вивчення даної дисципліни студенти самостійно будуватимуть програми тренінгів, проводитимуть їх під час заняття, здійснюватимуть аналіз розробленої програми та ефективності проведеного тренінгу. Найефективніші тренінги пропонується реалізовувати у роботі із студентами інших курсів та інших факультетів (академія тьюторства).

Курс практичного характеру, тому більшість занять відбуватимуться у форматі тренінгу.

Психологія лідерства Силабус

Метою курсу  є формування у студентів наукових і професійних знань у сфері ефективного лідерства, розвиток психологічної культури майбутнього керівника і освоєння технологій створення і просування особистого бренду керівника-лідера, активізація лідерського потенціалу як сукупності умінь самоуправління й управління іншими людьми.

Технології розвитку комунікативної компетентності    Силабус

Комунікативна компетентність є одним із важливих чинників виконання психологом своїх функцій, пов’язаних із професійною діяльністю. Це визначає актуальність та необхідність наявності у сучасних спеціалістів знань про психологічні закономірності комунікації та взаємодії людей в діловій і неформальній сферах, оволодіння технологіями організації ефективної комунікації, розвитку комунікативного потенціалу особистості та малої соціальної групи.

Екзистенційна психологія   Силабус

Мета курсу – формування професійних компетентностей, пов’язаних з екзистенційною психологією.
Завдання курсу – сформувати компетентності, які забезпечують здатності:
– застосовувати знання з екзистенційної психології у практичних ситуаціях;
– проводити психологічні дослідження на належному теоретичному рівні;
– генерувати нові ідеї (креативність);
– виявляти, ставити і вирішувати екзистенційно-психологічні проблеми;
– діяти на основі гуманістичних морально-етичних міркувань (мотивів);
– розробляти екзистенційно-психологічні проекти та керувати ними;
– надавати консультаційно-психологічну, психокорекційну, психотерапевтичну допомогу на гуманістично-психологічних науково-теоретичних засадах;
– приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, зокрема, в екстремальних і кризових, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

Навчальна дисципліна «Психологія коучингу: практикум» присвячена закріпленню здобутих під час вивчення дисципліни «Психологія коучингу» у попередньому семестрі навичок коучингу. Кожна тема дисципліни спрямована на відпрацювання компетенцій коуча згідно Міжнародних стандартів коучингу ICF. Здобувачі вдосконалять свої soft skills і підсилять наявні коучингові компетенції (орієнтованість на результат, вміння приймати рішення, вести ефективну комунікацію, вибудовувати довіру, вміння чути, вміння бачити і вирішувати проблему, масштабне мислення), поглиблено вивчать принципи роботи із запитами лайф і бізнес коучингу.

Арт терапія Силабус

Методи обробки даних в психологічних дослідженнях Силабус

Військова психологія Силабус