Історія

Кафедра соціальної психології утворена в Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника в 1993 році. Колектив кафедри забезпечує викладання фахових дисциплін в усіх інститутах та  факультетах університету, навчально-науковому інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання, а також здійснює керівництво психолого-педагогічною практикою студентів,  курсовими,бакалаврськими, дипломними та магістерськими дослідженнями.

Кафедра соціальної психології підтримує наукові зв’язки з кафедрами психології Тернопільського національного педагогічного університету та Кіровоградського державного педагогічного інституту, а також з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Дрогобицьким державним педагогічним університетом.

З  початку заснування кафедру очолювала доктор психологічних наук, професор Орбан Л.Е. Під керівництвом Орбан Л.Е. з 1994 року проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів, здійснюються наукові дослідження, розробляється колективна тема “Психологія становлення особистості професіонала” (1996 – 2001 рр.).

З 1996 року започатковано випуск фахового наукового видання ВАК України “Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія”. Головою редакційної колегії збірника з моменту його заснування була професор Орбан Л.Е.

Протягом 1998-1999 років у складі кафедри соціальної та педагогічної психології працюють 8 викладачів: докторів наук, професорів – 1 (Орбан -Лембрик Л.Е.), кандидатів наук, доцентів – 4 (Овсянецька Л.П., Коропецька О.М., Макарова Л.І., Діденко Л.П.), кандидатів наук, асистентів – 2 (Тоба М.В., Пасічняк Р.Ф.), здобувачів, асистентів – 1 (Абдюкова Н.В.).

У 2000-2001 році, після захисту кандидатської дисертації, на посаду асистента прийнято Возняк Л.С.,Абдюкову Н.В., Лютак О.З Професорсько-викладацький склад кафедри соціальної психології працює над розробкою колективних науково-дослідних тем, до яких включено “Суїцид серед молоді: причини і профілактика”. В цьому ж році кафедра стала співорганізатором міжнародної наукової конференції “Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства”, яка проводилась на базі Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

Наприкінці 2001 р. затверджується нова загальнокафедральна тема – “Психологічні проблеми професійної підготовки спеціаліста”. При кафедрі працює проблемна група “Теорія і практика особистісно-орієнтованої психотерапії” (керівник – доцент Овсянецька Л.П.). Крім того, при кафедрі діє постійний міжрегіональний науковий семінар.

2002 рік ознаменувався поповненням колективу кафедри. Після успішних захистів кандидатських дисертацій на посаду старшого викладача прийнято Кощинець О.Ю., на посади асистентів – Вітюк Н.Р., Федоришин Г.М., на посаду доцента – Возняк Л.С. На базі кафедри було проведено регіональний семінар “Соціально-психологічні проблеми становлення сучасної молоді” (11 квітня 2002 року). З цього року при кафедрі діє проблемна група “Психологія індивідуального життя особистості: теорія і технологія життєтворчості” (керівник – доцент Овсянецька Л.П.). Згідно постанови президії Вищої Атестаційної Комісії в Прикарпатському університеті розпочала роботу спеціалізована вчена рада (К 20.051.04) по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (голова ради – професор Орбан Лембрик Л.Е., вчений секретар – Овсянецька Л.П.).

Протягом 2003-2004 років колектив кафедри збільшився до 9 викладачів – на посаду асистента прийнято кандидата психологічних наук Пілецького В.С., Чуйко О.М., Гринчук О.І., Карабина Т.В. У травні 2004 року  на базі кафедри проведено міжрегіональний семінар “Психологія конструювання процесу професійної підготовки спеціаліста в контексті реальних проблем сучасного суспільства”.

Працівники кафедри залучаються в якості експертів у кримінальних і цивільних справах з метою проведення судово-психологічних експертиз. Працівниками кафедри розроблені навчальні програми з соціальної психології, психології управління, юридичної психології. психології бізнесу, політичної психології, психології сім’ї, психології конфлікту.

Протягом 2010-2013рр. кафедру соціальної психології очолювали кандидат психологічних наук,доцент Пілецька Л.С. і доктор психологічних наук, професор Ліщинська О.А. У 2013 році під керівництвом професора Ліщинської О.А. започатковано проведення щорічного фестивалю психологів Прикарпаття “Інноваційні технології у практичній психології” метою якого є ознайомлення зі здобутками психологічної науки і практики, проведення профорієнтаційної роботи з обдарованими дітьми. Затверджена нова кафедральна тема:”Інформаційно-психологічна безпека особистості, сім’ї, спільноти”. Створено лабораторію “Інформаційно-психологічної безпеки”.

Наприкінці 2013 року кафедру очолила доктор психологічних наук, професор Заграй Л.Д. Станом на 2015 рік кафедра соціальної психологї складається з 2 докторів психологічних наук, професорів, 8 кандидатів психологічних наук, доцентів. Продовжується видання “Збірника наукових праць: філософія, соціологія, психологія”. Планується проведення міжнародної інтернет-конференції “Актуальні проблеми сучасної соціальної психології”.