Акредитована магістерська програма “Психологія”

 

Акредитована магістерська програма «Психологія» спрямована на підготовку фахівців для практичної та науково-дослідної роботи у сфері психології та пропонує широкі можливості професійної самореалізації.

Освітня програма розроблена та пройшла апробацію за європейським стандартом у межах проекту  ЄС Еразмус + КА2 «GeSt – Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями»  561785-EPP-1-2015-1-LTEPPKA2-CBHEJP (http://gestproject.eu/”), що допоможе реалізувати випускнику професійні компетентності з урахуванням гендерних особливостей особистості та суспільства, а також наданні психологічної допомоги особам у складних життєвих ситуаціях.

Магістерська освітня програма «Психологія» пропонується для тих, хто хоче поглибити свої знання з психології (оскільки дозволяє розвинути компетентності, отримані під час навчання на бакалавраті з психології), а також для тих, хто вперше вирішує опанувати професію психолога (оскільки змістовно розкриває усі функції діяльності психолога).

Навчання поєднує академічну та практичну складову – опирається на класичні та новітні теорії психології, а також передбачає засвоєння знань та формування професійних компетентностей через виконання практичних завдань, проведення практичних занять на базах практики та долучення провідних психологів-практиків різних сфер діяльності (сімейний, організаційний, військовий, психологи із сфери освіти та спеціальних установ – виконання покарань, поліції).

Під час навчання студенти мають змогу корегувати свою траєкторію навчання та обирати той напрям, який їх найбільше цікавить (завдяки широкому спектру дисциплін вільного вибору та різноманітній тематиці магістерських досліджень), включаючи психологічну проблематику у сфері освіти, здоров’я, бізнесу та управління персоналом, силових структур, медіа та ін.

Виробнича практика спрямована на реалізацію функції психолога у різних сферах діяльності.

Професійні права випускників ОП «Психологія» другого (магістерського) рівня освіти

ОП «Психологія» – акредитована магістерська програма, яка пропонує широкі можливості працевлаштування та професійного зросту: виконання функцій психолога в освітніх закладах, органах державної влади, силових і спеціальних структурах України (правоохоронних органах, військових структурах, системі виконання покарань, ДСНС тощо), соціальних службах, державних, громадських, приватних організаціях, консультативних пунктах, соціально-психологічних реабілітаційних центрах, ЗМІ, дослідницьких установах; приватна психологічна практика.

Сертифікат про акредитацію:

Освітній рівень: магістр (другий рівень вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування: Немає. Загальні вимоги для щодо вступу у «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається на підставі результатів вступних випробувань.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання: наявність освітнього ступеня “бакалавр”, або “магістр”, або “спеціаліст”, підтверджена документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.

Освітньо-професійна програма “Психологія” другого (магістерського) рівня за спеціальністю 053 Психологія 2022

Навчальний план другого (магістерського) рівня за спеціальністю 053 Психологія 2022

Освітня програма 2021

Навчальний план 2021

Рецензія Драганчук 2021

Освітньо-професійна програма “Психологія”

Код н\д
Перелік навчальних дисциплін магістерської програми “Психологія”  
 
1. Нормативні дисципліни1. 1. Цикл загальної підготовки
Кредити ЄКТС Семестр Форма підсумкового контролю
ОК 01 Методологія та організація наукових досліджень Силабус 3 1 Залік
ОК  02 Гендер і кар’єра Силабус 3 3 Екзамен
ОК 03 Статистичний аналіз експериментальних даних Силабус 3 2 Залік
ОК 04 Наукові комунікації іноземною мовою (за професійним спрямуванням) Силабус 3 1 Залік
  1.2.Цикл професійної підготовки

1.2.1. Теоретична підготовка

ОК 05 Методологічні та теоретичні проблеми психології Силабус 3 1 Іспит
ОК 06 Психологічне консультування і психотерапія Силабус 6 1,2 Іспит
ОК 07 Психологія бізнесу Силабус 3 1 Іспит
ОК 08 Психологія релігії     Силабус 3 3 Іспит
ОК 09 Психологія коучингу Силабус 3 2 Іспит
ОК 10 Гендерна психологія Силабус 3 1 Іспит
ОК 11 Соціально-психологічна реабілітація Силабус 3 2 Іспит
  1.2.2  Практична підготовка
ОК 12 Виробнича практика Силабус 12  2,3 Залік
ОК 13 Науково-дослідна практика, Магістерська робота Силабус 15 1,2,3 Залік
  2. Вибіркові дисципліни
ВК 14 Вибіркова дисципліна 1 3 1 Залік
ВК 15 Вибіркова дисципліна 2 3 1 Залік
ВК 16 Вибіркова дисципліна 3
3 1 Залік
ВК 17 Вибіркова дисципліна 4 3 2 Залік
ВК 18 Вибіркова дисципліна 5 3 2 Залік
ВК 19 Вибіркова дисципліна 6 3 3 Залік
ВК 20 Вибіркова дисципліна 7 3 3 Залік
ВК 21 Вибіркова дисципліна 8 3 3 Залік
Вибіркові дисципліни кафедри соціальної психології  3 семестр
Психотехнології розвитку медіакомпетентності Силабус 3 3 залік
Психологічна безпека особистості Силабус 3 3 залік
Технології коучингу  Силабус 3 3 залік
Технології індивідуального консультування сім’ї Силабус 3 3 залік
Психотехнології розвитку емоційного інтелекту Силабус 3 3 залік
Психологія управління корпоративними комунікаціями Силабус 3 3 залік
3. Атестація
ОК 22 Атестація (захист кваліфікаційної роботи) 1,5 3 Захист
ОК 23 Атестація (атестаційний іспит) 1,5 3 Іспит
Загальний обсяг дисциплін за вибором студентів 24
Загальний обсяг освітньої програми 90

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ