Дисципліни вільного вибору

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТІВ

Персонологія Силабус

Предметом вивчення навчальної дисципліни є увесь комплекс властивостей і проблем персони (особистості). В навчальній дисципліні представлені найважливіші поняття персонології та основні закономірності функціонування персони (особистості). Спеціально розглядаються і порівнюються точки зору на ці проблеми представників різних напрямів персонології як галузі психології. В навчальному курсі інтегрально по’єднуються знання, набуті студентами та аспірантами в процесі вивчення психологічних дисциплін: загальної психології, соціальної психології, вікової психології і т. ін.

Психологія духовного розвитку Силабус

Навчальна дисципліна «Психологія духовного розвитку» – це вибірковий навчальний курс. Структуру навчальної дисципліни складають 2 змістові модулі (ЗМ), що включають  10 тем. До першого ЗМ  увійшли теми: «Феноменологія духовності та духовного розвитку особистості», «Концептуальні погляди на духовну природу особистості», «Сучасні підходи в дослідженнях психології духовності та духовного розвитку особистості», «Духовний вимір особистості», «Методологія пізнання духовної природи особистості»; до другого ЗМ увійшли теми: «Фундаментально-технологічна концепція духовного розвитку особистості (О.І.Климишин)», «Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку особистості», «Процедура реалізації експериментальних досліджень психологічних особливостей духовного розвитку особистості», «Психокорекційні заходи оптимізації процесу духовного розвитку особистості», «Духовна терапія в арсеналі психотерапевтичних заходів».

Якісні методи у психології Силабус

Мета: формування компетентностей із застосування якісних методів дослідження у психології.

Завдання: сформувати розуміння та здатності теоретичного та практичного характеру, які стосуються: розуміння якісних методів у психології; розуміння методологічних основ якісних методів у дослідженнях; розуміння видів якісних методів дослідження; здатності до вибору валідних якісних методів; здатності до застосування якісних методів у психологічних дослідженнях; здатності до обробки та аналізу результатів якісних методів у психологічних дослідженнях.

Під час вивчення курсу студент ознайомиться із поняттям «якісних досліджень» у психології, перевагами та застереженнями у застосуванні якісних методів; протиставлення ідеографічного і номотетичного підходів дослідження у психології. Розгляне дискурсивний аналіз, герменевтику, феноменологічну психологію, соціальний конструктивізм, наративну теорію як методологічні основи якісних методів у психології. Навчиться розробляти стратегію побудови якісних досліджень у психології; застосовувати наративи та тематичний аналіз як якісні методи психологічних досліджень.

Теорії гендеру Силабус

Мета –  розкрити значення даного курсу у структурі гендерних студій; сформувати у студентів наукове розуміння феномену гендеру на основі феміністичної методології; сформувати наукові уявлення про соціально-культурну природу гендерних відмінностей.

Завдання:

 1. Сформувати систему знань, які стосуються вивчення:
 • теоретичних понять курсу, що дозволить їм зрозуміти феномен гендеру, зокрема у психології;
 • історії становлення жіночих досліджень;
 • феміністських теорій;
 • теорій гендеру в психології
 • методології дослідження у феміністській перспективі.
 1. Формувати уміння та навички, які стосуються:
 • аналізу різних етапів розвитку жіночих досліджень та визначення ролі кожного етапу у становленні гендерних досліджень;
 • ідентифікації основних положень гендеру у феміністичних теоріях;
 • пояснення гендерних відмінностей на основі різних теорій гендеру у психології;
 • співставлення різних поглядів та теоретичних позицій, які висвітлено у теоріх гендеру у психології;
 • диференціації есенціалістських і соціокультурних ідей формування гендеру, на основі опрацьованих статей;
 • створення методологічної основи дослідження гендеру;
 • розробки програми дослідження на основі stand-точкової теорії досліження гендеру.

Психологія професійної мобільності особистості Силабус

           Ознайомлення студентів із сутністю професійної мобільності фахівця, її значенням у життєдіяльності і професійному самовизначенні особистості.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 1. Сприяти теоретико-методологічному усвідомленню ролі професійної мобільності у професійному становленні фахівця.
 2. Поглиблювати творчий саморозвиток і самовдосконаленню, формуванню відкритої особистісної позиції, усвідомленому формуванню індивідуального стилю майбутньої професійної діяльності, вибору індивідуального освітнього і професійного шляху, поглибленню професійної рефлексії.

Психологія життєвих криз Силабус

Метою викладання дисципліни «Психологія життєвих криз» є дослідження особливостей роботи психолога з людиною на етапах проживання життєвої кризи у різних сферах життя на ключевих життєвих етапах становлення особистості, психологічна допомога людині на етапах проживання як нормативної так і ненормативної життєвої кризи, психологічний супровід кризових етапів розвитку людини.
Студенти дізнаються про динаміку розвитку різних життєвих сфер особистості, особливості нормативних та ненормативних життєвих криз людини, специфіку вікових, професійних та сімейних криз особистості (нормативних та ненормативних); про теоретичні основи новітніх досліджень консультативної діяльності кризових психологів. Отримають уміння консультувати людину, що переживає кризу з урахуванням гендерних, вікових, індивідуально-психологічних особливостей.

Психотерапія дітей і підлітків Силабус

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні філософсько-епістемологічних, загально-теоретичних основ і організаційно-методичних засад сучасної дитячої психотерапії, принципів надання психотерапевтичної допомоги, прийнятих у відповідному напрямі; набутті належної психотерапевтичної ерудиції і виробленні базових терапевтичних умінь і навичок; формуванні професійної культури і етики дитячого психотерапевта.

Гендерна психологія Силабус

Навчальна дисципліна присвячена розгляду питань про гендер як соціокультурний конструкт, який пояснює психологічні чинники існування відмінностей у поглядах на поведінку чоловіків і жінок, притаманні кожній статі риси, неформальні приписи щодо сфер, способів, стилів самореалізації чоловіка та жінки тощо. Знання з гендерної психології допоможуть в осмисленні таких актуалізованих сучасністю проблем, як гендерна дискримінація, гендерні стереотипи, гендерно-рольові конфлікти, гендерні інверсії, трансгендерність, гендерне насильство і т.д. Вони також стануть основою в індивідуальному чи груповому консультуванні осіб з питань побудови сімейних стосунків, виховання дітей, формування гендерної ідентичності, вирішення гендерних проблем в різних соціальних сферах.

Основи соціально-психологічного тренінгу Силабус

Мета курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу» – розкрити основні закономірності тренінгової роботи, сформувати навики розробки тренінгової програми та ведення тренінгів.

Психологічна робота з групами, зокрема проведення тренінгів – важлива компетентність психолога у різних сферах його діяльності (освіта, бізнес, організації, силові структури, приватна практика тощо), що актуалізує даний курс.

Під час вивчення курсу студенти ознайомляться із поняттям соціально-психологічного тренінгу, його видами, а також іншими формами групової роботи (н-д, групова психотерапія, ділові ігри тощо); із основними моделями побудови тренінгу та його структурою. Особлива увага звертається на формування компетентностей розробляти тренінгову програму, підбирати методи і техніки відповідно до мети, поставлених завдань, етапів тренінгу та особливостей цільової аудиторії. Під час вивчення курсу розглядаються особливості побудови та проведення навчальних тренінгів, тренінгів особистісного розвитку, бізнес-тренінгів тощо.

Курс спрямований і на вивчення професійно важливих якостей та рис тренера, аналіз цих рис у студентів та накреслення шляхів їх розвитку.

Крім того, студенти будуть розвивати навики просування тренінгів (основи маркетингу тренінгових послуг), адже важливо не тільки вміти розробити програму тренінгу і її реалізувати, але і знайти учасників тренінгу, заявити про даний продукт і про себе як про тренера.

У процесі вивчення даної дисципліни студенти самостійно будуватимуть програми тренінгів, проводитимуть їх під час заняття, здійснюватимуть аналіз розробленої програми та ефективності проведеного тренінгу. Найефективніші тренінги пропонується реалізовувати у роботі із студентами інших курсів та інших факультетів (академія тьюторства).

Курс практичного характеру, тому більшість занять відбуватимуться у форматі тренінгу.

Психологія менеджменту в організаціях Силабус

Мета – формування компетентностей з психології менеджменту.

Завдання – сформувати розуміння та здатності теоретичного та практичного характеру, які стосуються: роботи психолога в організації; функцій організаційного психолога; видів та методів роботи психолога в організації; моделей психологічної служби в організації; засад управлінської діяльності, функцій і завдань менеджменту в організації; психологічних особливостей технології управління; психологічних моделей менеджерів в організації.

Психологія лідерства Силабус

Метою курсу  є формування у студентів наукових і професійних знань у сфері ефективного лідерства, розвиток психологічної культури майбутнього керівника і освоєння технологій створення і просування особистого бренду керівника-лідера, активізація лідерського потенціалу як сукупності умінь самоуправління й управління іншими людьми.

Соціально-психологічні технології впливу на особистість і групу Силабус

Психологічний вплив є важливим атрибутом процесів взаємодії та спільної діяльності людей, управління, виховання, навчання, психоконсультативної, психотерапевтичної, психокорекційної практик та інших сфер людської життєдіяльності. Він дозволяє змінити стан людини, її переконання, ціннісні орієнтації, характерологічні особливості тощо. Зміст та якість цих змін залежить від цілей та психологічних особливостей суб’єкта впливу, а також від психологічних особливостей того, кого він обирає об’єктом свого впливу.

Навчальна дисципліна “Соціально-психологічні технології впливу на особистість і групу” присвячена вивченню проблеми психологічного впливу в міжособистісних стосунках. Розглядаються основні види психологічного впливу (аргументація, маніпуляція, психологічний напад і примус, навіювання і т.д.), технології і техніки їх застосування. Особлива увага звертається на аналіз проявів деструктивного впливу, індикаторів виявлення прихованого впливу, прийомів і способів протидії деструктивним впливам.

Психологія творчості Силабус

Мета навчальної дисципліни: дати систему знань про закономірності і механізм творчості та креативності; стійку систему наукових категорій і понять, з допомогою яких у психології описується багатогранність проявів творчості людини; сформувати у студентів досвід практичного застосування знань у повсякденному житті та в майбутній професійній діяльності.

Завдання навчального курсу:

1. Ознайомити студентів з класичними і сучасними підходами до трактування феномену творчості людини, з різними варіантами психологічної інтерпретації сутності, природи, механізмів, рушійних сил і суперечностей розвитку креативності.
2. Розкрити діалектику і феноменологію становлення особистості як культурно-історичного суб’єкта; дати студентам уявлення про складність і неоднозначність творчого розвитку людини.
3. Дати уявлення про психологічні особливості розвитку творчості і обдарованості, про стратегії виховання і навчання обдарованої дитини.
4. З’ясувати сутність категорій: «задатки» – «здібності» – «обдарованість» – «талант» – «геніальність».
5. Розкрити психологічні чинники творчого процесу, як «надситуативної» активності.
6. Обґрунтувати психологічні особливості прояву творчості у різні вікові періоди життя особистості.
7. Розкрити основні методи активізації творчого мислення особистості.

Психологія особистості у ситуації життєвих змін Силабус

Розуміння сутність психології особистості життєвих змін з позиції різних концептуальних підходів; здатність до системного мислення; виробляти навички толерантності, операціоналізації чинників, які впливають на випереджальні стратегії
поведінки у ситуації життєвих змін.

Екзистенційна арт-терапія Силабус

Метою курсу є ознайомлення студентів із сучасними підходами до практики психологічної допомоги клієнтам з екзистенційними проблемами; вироблені базових практичних умінь і навичок використання арт-терапевтичних методів і технік; формуванні морально-етичних принципів і відповідальності; усвідомленні професійної ідентичності та становленні фахової компетентності майбутніх психологів.

Психотехнології розвитку емоційного інтелекту Силабус

Мета навчальної дисципліни: поглибити теоретичні уявлення про механізми формування і функціонування феномену емоційного інтелекту; окреслити психотехнології розвитку емоційного інтелекту особистості; сформувати у студентів досвід практичного застосування знань у повсякденному житті та в майбутній професійній діяльності.

 Курс спрямований на формування знань у студента на предмет розуміння природи емоційного інтелекту, його місця у психічній життєдіяльності індивіда, знання індивідуально-психологічних та вікових особливостей розвитку EQ, володіння психотехнологічним інструментарієм його розвитку і застосування у професійній діяльності психолога.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти сприймати, ідентифікувати, розуміти, відтак управляти власними емоціями та емоційними станами, та і розуміти емоції інших людей, вміти розв’язувати емоційно забарвлені проблеми, на основі розуміння  як власних емоційних переживань, потреб, очікувань, так і потреб інших.

Технології розвитку комунікативної компетентності    Силабус

Комунікативна компетентність є одним із важливих чинників виконання психологом своїх функцій, пов’язаних із професійною діяльністю. Це визначає актуальність та необхідність наявності у сучасних спеціалістів знань про психологічні закономірності комунікації та взаємодії людей в діловій і неформальній сферах, оволодіння технологіями організації ефективної комунікації, розвитку комунікативного потенціалу особистості та малої соціальної групи.

Психологічний супровід дітей в умовах інклюзивної освіти  Силабус 

Навчальна дисципліна «Психологічний супровід дітей в умовах інклюзивної освіти» присвячена вивченню змісту та основних стратегій професійної діяльності психолога в системі інклюзивної освіти.

Основи адиктології    Силабус

В основу курсу «Основи адиктології» покладено сучасні дослідження адиктивної поведінки, які спираються на уявлення про те, що в основі залежної поведінки лежать структурні зміни в організації особистості, які є первинними та обумовлюють єдність поведінкових розладів та можливість їх взаємопреходу, а також твердження, що домінування компенсаторних атрибутів у процесі задоволення інтерактивних потреб в колі значущого спілкування особистості призводить до спотворення емоційно-вольової сфери людини, внаслідок чого може виникнути залежність будь-якого типу.

Екзистенційна психологія   Силабус

Мета курсу – формування професійних компетентностей, пов’язаних з екзистенційною психологією.
Завдання курсу – сформувати компетентності, які забезпечують здатності:
– застосовувати знання з екзистенційної психології у практичних ситуаціях;
– проводити психологічні дослідження на належному теоретичному рівні;
– генерувати нові ідеї (креативність);
– виявляти, ставити і вирішувати екзистенційно-психологічні проблеми;
– діяти на основі гуманістичних морально-етичних міркувань (мотивів);
– розробляти екзистенційно-психологічні проекти та керувати ними;
– надавати консультаційно-психологічну, психокорекційну, психотерапевтичну допомогу на гуманістично-психологічних науково-теоретичних засадах;
– приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, зокрема, в екстремальних і кризових, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

Методи групової роботи у реабілітації    Cилабус

Навчальна дисципліна спрямована на розвиток вмінь майбутніх психологів надавати психологічну допомогу особистості в груповому форматі.

Дитяча та сімейна арт-терапія в реабілітаційному процесі Силабус 

Місце навчальної дисципліни визначається фундаментальною роллю для майбутніх психологів знань, вмінь та навичок з організації психологічної діагностики, психотерапії, психокорекції та реабілітації засобами арт-терапії. Дисципліна поєднує теоретичні та прикладні аспекти таких галузей знань як «Реабілітаційна психологія», «Сучасна клінічна психологія», «Психодіагностика та психокорекція», «Психологічне консультування в реабілітаційному процесі».

Травмотерапія   Силабус

Навчальна дисципліна «Травмотерапія» присвячена вивченню сутності психологічної травми, симптомів, стратегій подолання пережитої травми, рівнів травми та сучасних
методів травмотерапії. Розглядаються науково-обґрунтовані психотерапевтичні підходи до роботи з травмою та новітні напрями психотерапії психотравми, аналізуються
принципи та етапи травмотерапії.

Психотерапія в роботі з сексуальністю Силабус

Психологія сексуальності сформувалася, об’єднавши в собі анатомофізіологічні, психологічні, медичні (насамперед сексологічні), соціальні, історико-культурологічні аспекти. Програма курсу передбачає оволодіння студентами базових знань з проблем сексуальності людини і сексуальних відносин між людьми, методами дослідження чоловічої і жіночої
сексуальності. Психотерапія у роботі з сексуальністю не лише виконує прямі функції (лікувальну, профілактичну, реабілітаційну), а й сприяє загальному розвитку особистості за рахунок удосконалення самоусвідомлення та подолання внутрішніх і міжособистісних конфліктів, виробленню адекватних поведінкових і емоційних реакцій на зовнішні подразники, кращому розумінню інших людей. Дана дисципліна розкриває та формує сексуальну культуру, установки і цінності на основі сучасних наукових знань з психології сексуальності, які дадуть можливість зберегти своє сексуальне і репродуктивне здоров’я, розуміти сексуально обумовлені особливості поведінки людей, розпізнавати сексуальні дисфункції і девіації. Студенти ознайомляться з основними методами профілактики, діагностики та терапії сексуальних порушень.

Кризова та екстремальна психологія  Силабус

Метою викладання навчальної дисципліни курсу є озброєння студентів знаннями основ кризової та екстремальної психології: основних категорій, базових принципів і методів роботи психолога в кризових та екстремальних ситуаціях.

Цілі курсу: ознайомлення студентів із основними поняттями, що використовуються в межах кризової та екстремальної психології на основі їх семантичного та феноменологічного аналізу; розкрити діагностичні критерії різних кризових та екстремальних станів; показати основні напрямки розвитку і динаміку кризових та екстремальних станів; сформувати уявлення про методи психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної, екстремальної ситуації та психологічного супроводу особистості у скрутних, кризових життєвих ситуаціях, шляхів збереження її психологічного здоров’я в критичних ситуаціях і на поворотних етапах життя.

Психологічна реабілітація осіб з психічними та соматичними розладами Силабус

Навчальна дисципліна «Психологічна реабілітація осіб з психічними та соматичними розладами» присвячена вивченню механізмів загальних психологічних аспектів реабілітації людей з психічними та соматичними порушеннями, основних завдань психологічної реабілітації в роботі з даною категорією осіб, проблеми сімейної взаємодії, а також деякі методи корекції в системі їх психологічної реабілітації.

Тайм-менеджмент Силабус

Метою навчальної дисципліни «Тайм-менеджмент» є формування у студентів системи знань, вмінь та навичок з питань управління часом шляхом ефективного цілепокладання,
планування та організації діяльності, самоконтролю та самомотивації з метою підвищення власної і командної ефективності.
Предметом навчальної дисципліни є суспільно-історичний процес виникнення, розвитку та зміни системи знань (умінь, компетенцій, поглядів, ідей, уявлень і суджень)
про управління часом в процесі підвищення ефективності діяльності організації (в цілому, або окремих проблем).
Основними цілями вивчення дисципліни «Тайм-менеджмент» є набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок сучасного тайм-менеджменту, формування у
студентів ясного і чіткого бачення самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності, освоєння навичок володіння методами організації робочого часу та раціонального використання ресурсів.

Актуальність вивчення курсу пов’язана зі зростанням ролі реклами в житті сучасного суспільства. Оскільки реклама істотно впливає на формування індивідуальних і соціальних потреб, настанов, стереотипів, цінностей, стилю життя окремих людей, соціальних груп та  широких мас населення, то важливим є вивчення психологічних аспектів цього впливу, особливостей сприймання рекламних повідомлень споживачами, технологій створення рекламних повідомлень та проведення рекламних кампаній.

Програма курсу побудована з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень реклами й рекламної діяльності. Розглядаються основні мотиви споживачів реклами, дається психологічна характеристика процесу рекламної комунікації, аналізуються найбільш поширені моделі рекламного впливу на цільову аудиторію,  особливості сприймання реклами споживачами, психотехнології конструювання реклами і проведення рекламних кампаній.

Вивчення навчальної дисципліни «Управління конфліктами і ведення переговорів в організаціях» передбачає розвиток компетентностей психолога, пов’язаних із необхідністю здійснювати психологічний аналіз і вплив на процес конфлікту, налагодження ефективної комунікації між працівниками організації. Висвітлюється психологічна специфіка конфліктів в організаціях, закономірності їх виникнення і розвитку, дається універсальна схема аналізу конфлікту, розкриваються напрями управління конфліктами в організаціях, технології діагностики, профілактики, попередження і вирішення конфліктів, технології ведення переговорного процесу.

 

Навчальна дисципліна «Основи маркетингових досліджень» є науково-прикладним курсом, який спрямований на вирішення важливих практичних проблем: формування команди,  згуртованості виробничих колективів, відмінності команди від груп, психологічні ефекти, які можливі в роботі команди, а також в ході курсу ознайомимось з сучасними техніками подолання та профілактики стресу в сучасній організації. Курс має максимальну практичну спрямованість, що передбачено розподілом навчальних годин. В ході курсу апробуємо сучасні техніки та моделі командоутворення, тренінгові технології, програми профілактики стресу.
Навчальна дисципліна «Психологія прийняття рішень в організаціях» присвячена вивченню психологічної складової такої важливої управлінської функції, як прийняття рішень. Дається загальна характеристика процесу прийняття рішень; висвітлюються  технології розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень; аналізується особистість як суб’єкт прийняття рішень.

Курс  «Управління кар’єрою і консультування» призначений для підготовки студентів освітньої магістерської програми «Психологія. Організаційна психологія». Курс спрямований на формування професійних компетенцій психолога здійснювати кар’єрне консультування чи психологічний супровід розвитку кар’єри особистості.   Навчальна дисципліна є вибірковою, спрямована на формування професійних компетентностей організаційного психолога.

В процесі вивчення курсу студенти вивчають теоретичні засади кар’єрного консультування. Зокрема, розглядаються основні теорії кар’єри та її розвитку, психологічну структуру, етапи, чинники, критерії успішної кар’єри. Розглядаються теоретичні основи кар’єрного консультування. Звертається увага і гендерні аспекти розвитку кар’єри, особливості кар’єрного консультування різних верств населення.  Основна увага приділяється практичній підготовці – складанню плану розвитку кар’єри, володінню технологіями і техніками кар’єрного консультування, розробці програми психологічного супроводу розвитку кар’єри особистості. Практичні завдання охоплюють як індивідуальні, так і групові форми роботи кар’єрного консультанта.

Даний курс  носить прикладний характер, тому в його основі – виконання студентами практичних завдань та їх обговорення.

Навчальна дисципліна «Психологія коучингу: практикум» присвячена закріпленню здобутих під час вивчення дисципліни «Психологія коучингу» у попередньому семестрі навичок коучингу. Кожна тема дисципліни спрямована на відпрацювання компетенцій коуча згідно Міжнародних стандартів коучингу ICF. Здобувачі вдосконалять свої soft skills і підсилять наявні коучингові компетенції (орієнтованість на результат, вміння приймати рішення, вести ефективну комунікацію, вибудовувати довіру, вміння чути, вміння бачити і вирішувати проблему, масштабне мислення), поглиблено вивчать принципи роботи із запитами лайф і бізнес коучингу.

Психологічний супровід персоналу організації    Силабус 

Курс призначений для формування професійних компетентностей психолога
здійснювати психологічний супровід персоналу. Дані компетентності відносяться до професійної діяльності організаційного психолога, HR (менеджера з управління людськими ресурсами) і дають можливість майбутньому випускникові реалізувати себе у цих напрямах діяльності.
Навчальна дисципліна є вибірковою.
В процесі вивчення курсу студенти формують навики дослідження мотиваційного профілю організації та працівника, розробку способів мотивації
працівника організації; командоутворення та формування групової згуртованості; використання методів діагностики, профілактики та подолання професійних стресів та синдрому професійного вигорання у працівників організації; формування індивідуального плану розвитку кар’єри, розвитку м’яких навичок, навчання і розвиток персоналу; вивчають особливості психологічного супроводу працівників з урахуванням специфіки діяльності організації. Під час вивчення курсу передбачено зустрічі із психологами, HR деяких організації.
Даний курс носить прикладний характер, тому в його основі – виконання
студентами практичних завдань та їх обговорення.