ОР Бакалавр ОП “Психологія”

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ

ОР Бакалавр спеціальність о53 “Психологія”

Дисципліни вільного вибору студента (Каталог 3)

Психологія лідерства (ІІІ курс 5 семестр) СИЛАБУС

Метою курсу  є формування у студентів наукових і професійних знань у сфері ефективного лідерства, розвиток психологічної культури майбутнього керівника і освоєння технологій створення і просування особистого бренду керівника-лідера, активізація лідерського потенціалу як сукупності умінь самоуправління й управління іншими людьми.

Психотерапія дітей та підлітків (ІV курс 7 семестр)

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні філософсько-епістемологічних, загально-теоретичних основ і організаційно-методичних засад сучасної дитячої психотерапії, принципів надання психотерапевтичної допомоги, прийнятих у відповідному напрямі; набутті належної психотерапевтичної ерудиції і виробленні базових терапевтичних умінь і навичок; формуванні професійної культури і етики дитячого психотерапевта.

Пенітенціарна психологія (ІV курс 7 семестр) СИЛАБУС

Мета дисципліни –  сформувати наукові уявлення про психологічні основи ресоціалізації осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі; сформувати практичні навички надання  психологічної допомоги засудженим, працівникам установ виконання покарання, застосування технологій попередження пенітенціарної злочинності.

Психологія реклами (ІІ курс 3 семестр) СИЛАБУС

Основним завданням вивчення даної дисципліни є ознайомлення студентів із психологічними аспектами реклами й рекламної діяльності. Студенти здобувають знання про  конструктивні й маніпулятивні технології створення рекламних повідомлень і проведення рекламних кампаній, психологічні механізми та методи впливу рекламних повідомлень на свідомість та поведінку її споживачів, індивідуальну та масову культуру, стиль життя суспільства. У процесі вивчення психології реклами у студентів формуються вміння  здійснювати психологічну експертизу рекламних повідомлень, створювати рекламні повідомлення, брати участь у проведенні рекламних кампаній.

Психологія дитини з аутизмом (ІІ курс 3 семестр) СИЛАБУС

Курс «Психологія аутичної дитини» – це комбінований з точки зору теорії та практики курс, спрямований на розвиток цілісного бачення проблеми аутизму.

У курсі ви матимете змогу попрактикуватися у діагностиці ознак аутизму, диференціювати його від інших розладів. Ми поговоримо про міфи, які заважають у роботі з аутизмом, і з якими психолог повинен бути готовим працювати.

Серед компетентностей психолога також повинні бути інструменти, які не тільки визначатимуть актуальний рівень розвитку дитини, але й допомагатимуть розробляти і впроваджувати корекційно-розвиткову програму, опираючись на зону найближчого розвитку. І це ще один напрям роботи під час зазначеного курсу.

Зважаючи на те, що тривалий час вже зберігається тенденція до зростання кількісних показників аутизму у всьому світі (зараз це орієнтовно 1-2 % серед дитячої популяції), можемо припустити, що кожен психолог за свою практику професійної діяльності неодноразово зустрінеться із проблемою аутизму. А тому, знання про нові досягнення науки та доказові методи втручань при аутизмі, можуть знадобитися при працевлаштуванні у різноманітні освітні та розвиткові заклади, у медичні структури, у консультативні клініки, тощо. Якщо ви хочете бути психологом, маєте мотивацію до професійного розвитку, якщо вам близькими є теми допомоги при нейророзвитких розладах та аутизмі зокрема, то я, Когутяк Надія Михайлівна, запрошую вас до вивчення цього курсу.

Практикум з прикладної соціальної психології (ІІ курс 3 семестр) СИЛАБУС

Практикум з прикладної  соціальної психології має на меті ознайомити студентів-психологів із прикладним аспектом соціально-психологічної науки, а саме з діагностикою конкретних соціально-психологічних явищ й основними методами впливу на них у різних галузях соціальної психології. Завдання навчальної дисципліни – на основі отриманих знань сформувати у студентів уміння аналізувати психічні явища і закономірності, які виникають у соціально-психологічній взаємодії, розуміти критерії соціально-психологічного дослідження та процедури його проведення; вміти інтерпретувати та описувати результати соціально-психологічних досліджень; здійснювати аргументований вибір доцільного методу дослідження соціально-психологічних явищ.

Техніки розвитку комунікативної компетентності (ІІ курс 4 семестр) СИЛАБУС

Метою вивчення цієї дисципліни є розвиток комунікативного потенціалу студентів. Відбувається ознайомлення із психологічними закономірностями процесів обміну інформацією, організації міжособистісної взаємодії та сприймання людьми один одного в процесі спілкування, причинами виникнення труднощів у спілкуванні, специфікою професійної комунікації в роботі психолога, а також із різними техніками розвитку комунікативних здібностей. Здійснюється розвиток вмінь аналізувати комунікативні ситуації й прогнозувати їх динаміку, ефективно застосовувати вербальні і невербальні засоби комунікації, адекватно сприймати поведінку учасників взаємодії, здійснювати публічний виступ, брати участь у бесіді, дискусії, полеміці, використовувати техніки розвитку комунікативних можливостей особистості, долати комунікативні бар’єри.

Основи соціально-психологічного тренінгу (ІІІ курс 5 семестр) СИЛАБУС

Мета курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу» – розкрити основні закономірності тренінгової роботи, сформувати навики розробки тренінгової програми та ведення тренінгів.

Психологічна робота з групами, зокрема проведення тренінгів – важлива компетентність психолога у різних сферах його діяльності (освіта, бізнес, організації, силові структури, приватна практика тощо), що актуалізує даний курс.

Під час вивчення курсу студенти ознайомляться із поняттям соціально-психологічного тренінгу, його видами, а також іншими формами групової роботи (н-д, групова психотерапія, ділові ігри тощо); із основними моделями побудови тренінгу та його структурою. Особлива увага звертається на формування компетентностей розробляти тренінгову програму, підбирати методи і техніки відповідно до мети, поставлених завдань, етапів тренінгу та особливостей цільової аудиторії. Під час вивчення курсу розглядаються особливості побудови та проведення навчальних тренінгів, тренінгів особистісного розвитку, бізнес-тренінгів тощо.

Курс спрямований і на вивчення професійно важливих якостей та рис тренера, аналіз цих рис у студентів та накреслення шляхів їх розвитку.

Крім того, студенти будуть розвивати навики просування тренінгів (основи маркетингу тренінгових послуг), адже важливо не тільки вміти розробити програму тренінгу і її реалізувати, але і знайти учасників тренінгу, заявити про даний продукт і про себе як про тренера.

У процесі вивчення даної дисципліни студенти самостійно будуватимуть програми тренінгів, проводитимуть їх під час заняття, здійснюватимуть аналіз розробленої програми та ефективності проведеного тренінгу. Найефективніші тренінги пропонується реалізовувати у роботі із студентами інших курсів та інших факультетів (академія тьюторства).

Курс практичного характеру, тому більшість занять відбуватимуться у форматі тренінгу.

Медіапсихологія (ІІІ курс 7 семестр) СИЛАБУС

Актуальність вивчення медіапсихології пов’язана із постійним зростанням ролі засобів масової інформації в житті сучасної людини й суспільства. Мас-медіа суттєво впливають на індивідуальну та масову свідо­мість, суспільні процеси, пропонують нові ресурси для особистісного розвитку, але й несуть певні загрози для психологічної безпеки особистості й суспільства.

Вивчення медіапсихології спрямоване на формування медіакомпетентності студентів: розуміння ними медіа як соціальної реальності та усвідомлення психологічної складової медіавиробництва і медіспоживання, розвиток компетентностей, пов’язаних із орієнтацією в сучасному медіапросторі, проведенням психологічного аналізу окремих медіаповідомлень та інформаційно-психологічних операцій, створенням медіаконтенту, забезпеченням інформаційно-психологічної безпеки особистості та соціальної групи.

Судово-психологічна експертиза (ІV курс 7 семестр) СИЛАБУС

Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та прикладних проблем психологічного забезпечення процесу розслідування злочинів у кримінальному процесі, а також правопорушень у цивільному та адміністративному процесах. Зокрема, йдеться про експертно-психологічну діяльність, яку реалізовує компетентний експерт-психолог у відповідь на запити суб’єктів юридичної діяльності (слідчих, адвокатів, суддів). Розкриваються основні організаційні, правові, науково-методологічні та методичні аспекти судово-психологічної експертизи; технології її проведення тощо. Формуються практичні навички реалізації експертно-психологічної діяльності в цілому та написання “Висновку” експертизи зокрема.

Технології коучингу (ІV курс 7 семестр) СИЛАБУС

Основна мета: Формування навичок використання коучингових технологій у практичній діяльності психолога.

Військова психологія (ІV курс 8 семестр)

Метою навчальною дисципліни є формування високого рівня готовності майбутніх психологів до здійснення професійних функцій в галузі військової психології; формування когнітивної компетентності психолога як світоглядної здатності на основі різних суміжних галузей психології; набуття соціально-комунікативної компетентності як здатності презентувати психологічні знання та здійснювати соціально-психологічний супровід військовослужбовців різних категорій; емоційно-вольової компетентності як здатності до саморегуляції власної діяльності; ціннісно-мотиваційної компетентності як розуміння значущості ролі соціального психолога у ЗСУ; рефлексивно-особистісної компетентності як критичної оцінки власної професійної діяльності. Навчальна дисципліна розглядає проблеми функціональних обов’язків військових психологів, психологічні технології та техніки психологічної стійкості до психотравмуючих факторів сучасної війни, навчання методам саморегуляції, надання першої психологічної допомоги за умов травматичних ситуацій, підвищення адаптивності до бойових умов, підвищення рівня професійних і бойових навичок та вмінь.

Психологічний супровід персоналу організацій (ІV курс 8 семестр) СИЛАБУС

Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у студентів професійні компетентності психологічного супроводу персоналу організації.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: розкриття змісту діяльності психолога у роботі з персоналом, формування професійних компетенцій  психолога у сфері психологічного супроводу персоналу організації, заснованих на знанні сучасних методів впливу на працівників для посилення ефективності використання і розвитку їх потенціалу; профілактика професійних стресів та вигорання.

Вимоги до знань і вмінь

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент ознайомиться із поняттям HR,  HR-стратегії; основним призначенням діяльності організаційного психолога та основними напрямами психологічного супроводу персоналу організації; теоретичними основами проблем мотивації персоналу, командоутворення, профілактики професійного вигорання, розвитку soft skills, кар’єрного росту та професійного розвитку працівника.

Під час проведення практичних занять та виконання самостійної роботи студент навчиться:

досліджувати мотиваційний профіль працівника та організації, пропонувати ефективні методи мотивації персоналу;

володіти методами командоутворення, формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації та вирішення конфліктів;

розробляти програми розвитку soft skills  (комунікативні навики, тайм-менеджмент тощо) та психологічного супроводу кар’єрного росту працівника;

володіти методами профілактики та подолання професійних стресів та синдрому професійного вигорання у працівників організації;

здійснювати психологічний супровід працівників з урахуванням специфіки діяльності організації.

Перелік тем:

Тема 1. Зміст та основні завдання психологічного супроводу персоналу організації.

Тема 2. Мотивація і стимулювання як напрям психологічного супроводу працівників організації.

Тема 3. Технології командо утворення. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Тема 4. Психологічні технології формування та розвитку soft-skills працівника.

Тема 5. Профілактика та подолання професійного стресу і професійного вигорання у працівників організації.

Тема 6. Психологічний супровід кар’єрного розвитку працівника.

Тема 7. Психологічний супровід персоналу організації в різних сферах діяльності.

Психологічний відбір та оцінка персоналу (ІV курс 8 семестр) СИЛАБУС

Мета курсу – сформувати у студентів професійні компетентності психологічного  відбору та оцінки персоналу організації

Основне завдання даного курсу – розкриття основних принципів, методів, технологій відбору персоналу та оцінки їх діяльності, формування вмінь та навиків складання професіограми, здійснення підбору персоналу, його адаптації та моніторингу  ефективності діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент ознайомиться із поняттями професійного психологічного відбору, професійної придатності, рекрутингу, технологіями розробки професіограми, психограми, профілю посади, джерелами та методами пошуку та підбору персоналу; основами психологічного супроводу адаптації нових працівників; психологічними критеріями оцінки персоналу, основними методами та вимогами до оцінки персоналу;

Під час проведення практичних занять та виконання самостійної роботи студент навчиться:

розробляти професіограму, психограму і профіль посади;

підбирати психодіагностичний інструментарій та проводити дослідження професійно важливих психологічних якостей та рис;

писати та аналізувати резюме;

проводити співбесіду при прийомі на роботу;

аналізувати результати психодіагностичного дослідження, співбесіди та робити висновки про професійну відповідність претендента посаді;

розробляти систему психологічних критеріїв оцінки персоналу;

здійснювати психологічне консультування щодо подальшого професійного розвитку в результаті оцінки персоналу.

Перелік тем:

Тема 1. Зміст та основні завдання відбору персоналу. Рекрутинг.

Тема 2. Профіль професії. Побудова професіограми.

Тема 3. Психодіагностичний інструментарій при відборі персоналу.

Тема 4. Методи підбору персоналу.

Тема 5. Психологічний супровід при адаптації нового працівника організації.

Тема 6.  Оцінювання персоналу організації

Психологічні технології ведення переговорів та вирішення конфліктів (ІV курс 8 семестр) СИЛАБУС

Основними завданнями вивчення даної дисципліни є: оволодіння студентів системою знань про основні функції і технології проведення переговорів як форми ділової комунікації та розв’язання конфліктів, принципи медіації, специфіку діяльності психолога щодо врегулювання конфліктів, а також розвиток у студентів вмінь проведення психологічної експертизи конфліктних ситуацій і психологічного управління конфліктами.

Психологічні технології іміджмейкінгу та піару (ІV курс 7 семестр) СИЛАБУС

Метою курсу є  формування у студентів системи знань і професійних компетенцій в галузі іміджмейкінгу, ознайомлення з основними технологіями та техніками побудови іміджу (суб’єкта, товару, послуги, організації). Формування у студентів вмінь та навичок створення позитивного іміджу в особистій та діловий сфері, набуття вмінь самоіміджування; здатностей застосовувати іміджмейкінгові та піар технології  у професійній діяльності.

Психологічні технології сімейного виховання 

 

Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

Психологія кар’єри СИЛАБУС