Основні дисципліни

 

Українська мова (за професійним спрямуванням) Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» покликана сформувати у студентів як майбутніх фахівців професійно зорієнтованих умінь і навичок оптимальної мовної поведінки у фаховій сфері, підвищення рівня мовної грамотності, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.  Силабус дисципліни
Історія України Історія України –дисципліна, яка формує ідентичність і національну самоповагу, адже історія культури концентрує у собі такі взаємопов’язані речі, як національна мова, традиції та історична пам’ять. Вводячи студентів спеціальності 053 – психологія у світ української культури з її основними науковими проблемами і дискурсами, ми намагаємося представити головні історичні віхи становлення та розвитку української культури, простежити процес формування національно-культурних цінностей із розумінням, що засвоєні уміння і навички, знадобляться їм для роботи в навчальних закладах середньої освіти.Увагу приділено також з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності культури, її структури, у взаємозв’язку з суспільно-політичними та економічним процесами, співвідношенню загальнолюдських та національних культурних цінностей, традиціям та новаціям у культурі тощо. Розглядаються й проблеми збереження національних культурних традицій в народному середовищі, а також вділяється увага небезпекам, що постають нині перед українським і світовим соціумами –гендерна ідеологія, ЛГБТ-«мислення», ювенальна юстиція тощо. За нашим задумом, поінформовані студенти у майбутньому зможуть інформувати про зазначені цивілізаційні виклики і учнів ЗОШ.Студент повинен засвоїти весь матеріал з історії України при допомозі поданих викладачем методичних рекомендацій, підготовлених семінарських занять, самостійної роботи, колоквіумів. Засвоїти важливі дати з історії України, орієнтуватися у визначенні історичних епох, їх основних проблем. Силабус дисципліни
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є компонентною складовою обов’язкової частини підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія». Навчальний курс ґрунтується на поєднанні чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання та письма) з використанням автентичних матеріалів з іншомовних джерел та вітчизняної навчальної й методичної літератури.
Курс передбачає використання інтерактивних навчальних підходів, які включають навчання на основі комунікативних завдань, використання ситуаційних досліджень, симуляції, групові проєкти та розв’язання проблем. Всі ці підходи мають сприяти підвищенню рівня інтерактивності та перетворенню здобувачів освіти на суб’єкт навчального процесу.
Силабус дисципліни
Нейробіологія Що, як і чому ми відчуваємо? Чи відчувають інші тварини так само? Як організований і працює наш мозок? Як сприймають світ діти та дорослі? Де зберігаються спогади? Чому ми закохуємось? Як виникають емоції? Чому ми так себе ведемо? Як відбувається мислення? Яка різниця між інстинктами та свідомістю? Яке значення сон має у нашому житті? Як можна позбутися похмурого настрою та підвищити розумову працездатність? На всі ці та інші питання ми зможемо відповісти у процесі вивчення курсу «Нейробіологія». Незважаючи на те, що ця область бурхливо розвивається, її ключові проблеми поки далекі від вирішення, і багато що ще належить з’ясувати. Однак відомо вже немало. Нам вже відомо, що нервові клітини відновлюються, що мозок здатен вчитися все життя, що мозок жінки і чоловіка має певні відмінності, що є спадкові передумови виникнення різних порушень в нервовій системі тощо. Досягнення в сфері нейробіології дозволять нам вирішити проблеми старіння, психологічних розладів, душевних хвороб, в тому числі і заглянути в таємниці роботи нервової системи людини. Нейробіологія вивчає головний мозок і принципи його роботи, досліджує нервову систему і взаємозв’язок головного мозку з іншими функціями організму. Увага також приділяється вивченню психічних і психологічних порушень, генетики, вікових змін і ряду інших процесів. Будучи великою науковою областю, нейробіологія об’єднує нейрофізіологію, нейрохімію, нейрогенетику, а також тісно пов’язана з психологією і соціологією. Саме тому дослідження вчених-нейробіологів вносять вклад в розвиток самих різних галузей. Наприклад, відкриття нейробіологів активно застосовуються в медицині, в ході відновлення роботи головного мозку і лікування ряду захворювань. У соціології та психології нейробіологи вносять вклад в дослідження людських реакцій, сприйняття запахів і смаків, сновидінь і зв’язків між думкою і дією людини. В індустрії розваг результати нейробіологічних досліджень використовують для створення максимально реалістичних відеоефектів і комп’ютерних ігор, які впливають на мозок. Силабус дисципліни
Політологія Дисципліна «Політологія» є обов’язковою дисципліною зі спеціальності 053 «Психологія» для освітньої програми бакалавр «Дитяча психологія і психологічна практика», яка викладається у 2 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Врна покликана сформувати у студентів наукові уявлення про владу, політичне життя, політичні процеси та політичну свідомість, адекватні сучасним реаліям. На основі оволодіння ефективним апаратом наукового аналізу політичного процесу забезпечити становлення особистості майбутнього фахівця не лише як громадянина й патріота, але й як ефективного управлінця, здатного приймати оптимальні рішення з урахуванням політичної складової. Силабус дисципліни
Анатомія і фізіологія нервової системи Дисципліна «Анатомія та еволюція нервової системи» є обов’язковою навчальною дисципліною для студентів ОР «бакалавр», ОПП Дитяча психологія та психологічна практика. Вища нервова діяльність, в тому числі психічна діяльність людини, являється сукупністю взаємопов’язаних нервових процесів, які відбуваються у вищих відділах центральної нервової системи і забезпечують перебіг поведінкових реакцій людини. Силабус дисципліни
Загальна психологія Загальна психологія – це наука, що вивчає основні принципи та закономірності психічних процесів та поведінки людини. В рамках цієї дисципліни розглядаються питання сприйняття, пам’яті, мислення та емоцій, спрямовуючись на розуміння людського розуму і поведінки. В загальній психології вивчають, як функціонує психіка, як люди сприймають і обробляють інформацію, взаємодіють у соціальних групах та адаптуються до оточуючого середовища. В загальній психології використовують різноманітні методи досліджень, від експериментів до спостережень, для розкриття та розуміння різних аспектів психіки людини. Загальна психологія є фундаментальною галуззю, яка надає базові знання для розуміння складності ментального світу людини. Силабус дисципліни
Вступ до спеціальності “Психологія” Дисципліна «Вступ до спеціальності «Психологія» – є першою у професійному зростанні майбутнього психолога, який вирішив обрати саме цей напрям підготовки. Вона спрямована на активізацію інтересів і пробудження мотивації студентів до засвоєння психологічних знань, становленню професійного світогляду, ціннісно-смислового означення вихідних професійних принципів та, відповідного професії, бачення психологічних проблем та шляхів їх розв’язання. Курс спрямований на активізацію прагнень студента-психолога до самопізнання та саморозвитку, ознайомлення їх із структурою освітньо-професійної програми, формування усвідомленої професійної відповідальності та належного рівня компетентності у практичній, прикладній, науковій роботі майбутнього психолога. Важливим аспектами курсу є вірне спрямування у напрямку формування професійної культури особистості майбутнього психолога; допомога першокурсникам в адаптації до умов навчання в закладі вищої освіти; вироблення умінь структурувати і опрацьовувати навчальний матеріал та методичне забезпечення до нього; ознайомити студентів із системою оцінювання знань, структурою та правилами університету. Силабус дисципліни
Основи психогігієни Навчальна дисципліна «Основи психогігієни» є важливою дисципліною, яка розглядає основні проблеми соціально-психологічного благополуччя сучасної людини, складові компоненти психогігієни, особливості стресу, безсоння, фізичних навантаження, когнітивних фільтрів та їх впливу на психофізіологічні стани людини. Отримані знання будуть корисні для подальшого впровадження їх в практичну діяльність та особистий стиль життя, набуття практичних компетентностей. У наш час життя суспільство характеризується нестабільністю, наявністю багатьох стресогенних факторів інформаційного тиску, кризи різних соціальних сфер. Усе це негативно впливає на психологічне і соматичне здоров’я людини. Серед сучасних психосоціальних проблем, що впливають на психологічне здоров’я людини є хронічне недосипання, прокрастинація, хронічний стрес, пошук психологічних ресурсів через різноманітні залежності, тощо. Ці та інші випробування сучасного постіндустріального суспільства супроводжуються різними емоційними переживаннями, формуванням відповідного стилю життя, який мусить включати турботу про власне психічне здоров’я. Саме тому психогігіє́на як система наукових знань і практичних заходів, а також як навчальна дисципліна для студентів психологічних спеціальностей, активно розвивається ще з початку ХХ століття і спрямована на збереження і зміцнення психічного здоров’я населення. Основне завдання психогігієни — формування у студентів-психологів знань та навичок щодо психічного здоров’я для подальшого впровадження їх в свою практичну діяльність та особистий стиль життя. Силабус дисципліни
Соціальна психологія Курс соціальної психології є одним з базових курсів теоретичної підготовки психологів та належить до циклу професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. Зміст дисципліни складають узагальнені знання про психологічні особливості соціального буття людини, закономірності становлення соціально-психологічної реальності, її структуру, механізми розвитку та функціонування.
Соціально-психологічна реальність формується на перетині соціального та індивідуального (психічного), у процесі взаємодії людини і суспільства. Вона складна, багаторівнева, розгалужена, сповнена суперечностей, іноді хаотична, і разом з тим, структурована та детермінована специфічними закономірностями розвитку й функціонування.
У просторі соціального буття людина розвивається, реалізує свій потенціал, задовольняє широке коло потреб: соціальних, особистісних, професійних та ін. Соціальне середовище є необхідною умовою повноцінного розвитку людини, оскільки воно забезпечує її інформаційними, духовними, пізнавальними, культурними ресурсами цього розвитку; стимулює до активності та регулює й контролює цю активність. Разом з тим, соціум представляє для людини й певну небезпеку у вигляді деструктивних соціальних явищ та тих психологічних проблем, які виникають у процесі взаємодії індивіда і суспільства (непорозуміння, конфлікти, психотравми, стреси тощо).
Питома вага проблем людини, у розв’язанні яких вона потребує кваліфікованої допомоги психолога, є соціально обумовленими. Тому психолог зобов’язаний володіти знаннями про соціально-психологічні закономірності взаємодії між людьми у системах «індивід-індивід», «індивід-група», «група-група».
Знання із соціальної психології необхідні психологу не лише у сфері надання психологічної допомоги. Результати соціально-психологічних досліджень, особливо їх прикладні аспекти, все активніше застосовуються у різних професійних галузях: у сфері управління, менеджменту, бізнесу, реклами, політичній, військовій, сфері правоохорони, засобів масової комунікації. Це обумовлює розширення меж професійної діяльності психолога та вимагає відповідних знань.
Силабус дисципліни
Психофізіологія Навчальна дисципліна “Психофізіологія” вивчає взаємозв’язок між психічними процесами та фізіологічними явищами в людини. Студенти знайомляться з основними аспектами регуляції нервової системи, реакцією організму на стрес, впливом емоцій на фізіологічні процеси та методами вимірювання фізіологічних показників. Вивчення цієї дисципліни допомагає студентам краще розуміти взаємозв’язок між мозком та психікою, що є важливим для психологічної та медичної практики. Силабус дисципліни
Історія науки Дисципліна “Історія науки” покликана сформувати у студентів спеціальності 053 “Психологія” наукові уявлення про основні закономірності, періоди і тенденції у розвитку освіти і науки на різних етапах розвитку людської цивілізації, особливості її еволюції в Україні, сформувати навички творчої реалізації позитивних надбань теорії та практики зарубіжної і вітчизняної школи у майбутній самостійній практичній діяльності Силабус дисципліни
2 курс
Інформаційні технології в психологічних дослідженнях Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи статистичного аналізу інформації як результату експериментів у психологічних дослідженнях.Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка студентів до застосування сучасних статистичних методів аналізу експериментальних даних в психології. Основними цілями вивчення дисципліни є набуття студентами компетентностей пов’язаних з грамотним застосуванням статистичних методів аналізу та розумінням одержаних результатів. Силабус дисципліни
Вікова психологія Вікова психологія – самостійна галузь психологічних знань, яка вивчає закономірності (причини, умови та механізми) психологічного розвитку людини в онтогенезі. Вікова психологія розглядає онтогенез як становлення основних структур свідомості людини як особистості від народження і впродовж усього її життя. Предметом курсу є закономірності психічного розвитку та їх прояви на різних вікових етапах; психологічні особливості кожного вікового періоду і їх роль у формуванні особистості. Силабус дисципліни
Основи психодіагностики Курс « Основи психодіагностики» є необхідною складовою професійної підготовки майбутніх психологів, і знайомить з теорією, принципами та інструментами оцінки і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості. Проведення психодіагностичного обстеження є необхідним при психологічному консультуванні, психокорекції, психотерапії та інших видах діяльності в усіх напрямах практичної психології. Силабус дисципліни
Практикум з соціальної психології Курс «Практикум з соціальної психології» є необхідною складовою професійної підготовки майбутніх психологів і знайомить студентів з сучасними уявленнями соціальної психології про основні соціально психологічні феномени суспільства, сприяє засвоєнню теоретичних основ соціальної психології, систематизації знань та аналізу тенденцій сучасних досліджень в галузі соціальної психології. Силабус дисципліни
Психологія особистості Дисципліна «Психологія особистості» є однією з фундаментальних психологічних дисциплін, оскільки її зміст інваріантний до видів та предметів будь-якої професійної діяльності. Курс «Психологія особистості» інтегрує знання про внутрішній світ людини, закономірності психічного розвитку та функціонування. У межах курсу висвітлюються основні психологічні підходи до розуміння особистості, узагальнюються й інтегруються знання про окремі психічні якості в поняття особистості, набуваються вміння й навички самопізнання, самоаналізу, саморозуміння, самоактуалізації та саморозвитку з метою ефективного їх застосування у практичній і прикладній діяльностях. Силабус дисципліни
Спеціальна психологія Дисципліна «Спеціальна психологія» вивчає психофізіологічні особливості аномальних дітей, закономірності їх виховання і навчання. Спеціальна психологія є розділом психологічної науки про закономірності розвитку, виховання, навчання і підготовки до соціальної адаптації та реабілітації різних категорій дітей з проблемами в розвитку.
Предметом вивчення спеціальної психології як галузі наукового пізнання є діти з проблемами в розвитку і проблеми їх навчання і виховання. Спеціальна психологія – розділ психології, який вивчає закономірності розладу психічної діяльності і властивостей особистості у разі виникнення психічних порушень. Її значення полягає в можливості глибшого пізнання закономірностей функціонування і розвитку нормальної психіки, вивчення психічного здоров’я, а також факторів, які активізують чи гальмують розвиток особистості в ході її онтогенезу і соціогенезу.
Силабус дисципліни
Практикум з вікової психології Професійна підготовка психолога базується на здобутті фахових знань про факти, механізми і закономірності розвитку психіки людини, становлення її як особистості. Сучасний психолог зобов’язаний знати науково обґрунтовані методи й прийоми вивчення особливостей психічного розвитку людини в процесі навчально-виховних впливів, вміти їх використовувати у професійній діагностичній роботі.
Курс “Практикум з вікової психології” покликаний ознайомити студентів з основними шляхами, способами, прийомами, методиками отримання інформації щодо вікових особливостей
психологічного характеру, виробити вміння проводити експериментальні дослідження, спостерігати й аналізувати поведінку людей різного віку; сформувати уявлення про значення вікової психології для гармонійного розвитку дітей; сприяти засвоєнню студентами знань щодо “нормативу” психологічних особливостей, які характерні для більшості представників даної культури одного і того ж віку; забезпечити умови застосування студентами вищезгаданих знань при плануванні власної педагогічної діяльності в закладах освіти та у міжособистісних взаєминах з оточуючими. Все це сприяє зростанню як теоретичної, так і практичної компетентності майбутнього психолога.
Навчальна дисципліна належить до циклу нормативних навчальних дисциплін циклу професійної підготовки. Предмет навчальної дисципліни – психічний та соціальний розвиток дитини у всіх його проявах; засоби професійного впливу на розвиток дитини з метою його оптимізації.
Міждисциплінарні зв’язки: вікова психологія, психологія розвитку, психологія навчання та виховання, психодіагностика.
Силабус дисципліни
Філософія Дисципліна “Філософія” покликана сформувати у студентів цілісне уявлення про сутність та специфіку філософії як форми суспільної свідомості, її місця та ролі у контексті світоглядного знання; вмінь застосовувати провідні філософські ідеї для аналізу і оцінки сучасних соціальних процесів та творчого використання у подальшій науковій та професійній діяльності. Силабус дисципліни
Основи клінічного інтерв’ю Клінічне інтерв’ю – один з основних напрямків діяльності психолога-практика, яке (залежно від теоретико-методологічної і практичної спрямованості самого психолога) являє собою певний набір професійних методів суб’єкт-об’єктного впливу на клієнта з метою подолання суперечностей у способі мислення чи поведінці останнього. В переважній більшості випадків клінічне інтерв’ю застосовується у роботі як з дітьми дошкільного, молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку, саме там, де такий вплив є найбільш ефективним і відповідає умовам психічного розвитку; проте у вітчизняній психологічній практиці існують окремі погляди та школи, що розглядають клінічне інтерв’ю у значно ширшому контексті, розробляючи специфічні техніки і методи психологічної роботи. Клінічне інтерв’ю – початковий етап психологічної, психотерапевтичної роботи.
Клінічне інтерв’ю – один з трьох основних напрямків діяльності психолога- практика, основний акцент якого робиться на спеціально організованій взаємодії (бесіді) психолога і клієнта з дотриманням паритетних недирективних умов співпраці, повазі до особистості клієнта, вірі у так званий «внутрішній ресурс» (потенціал) кожної людини, завдяки якому можна розв’язати психологічні утруднення клієнта.
Силабус дисципліни
Діагностика та патопсихологія психічних розладів Дисципліна “Діагностика та патопсихологія психічних розладів” зосереджена на вивченні теоретичних та практичних аспектів діагностики психічних розладів та їх патопсихологічних особливостей. Курс включає в себе ретельний аналіз класифікацій та критеріїв розпізнавання різних психічних порушень, навчає студентів використовувати різні методики та інструменти для проведення діагностики. Спеціальний акцент робиться на розумінні патопсихологічних механізмів, що лежать в основі розладів, і їх впливу на формування та прояви психічних станів. Студенти також отримають практичні навички у взаємодії з клієнтами, які стикаються з психічними труднощами, та розвиватимуть ефективні стратегії допомоги. Курс призначений для формування високої компетентності в галузі діагностики та розуміння особливостей патопсихології для подальшої роботи в сферах психології та психотерапії. Силабус дисципліни
Експериментальна психологія Дисципліна «Експериментальна психологія» є важливою складовою підготовки професійних психологів. Цей курс покликаний допомогти формуванню у студентів цілісного уявлення про специфіку наукового пізнання психічної реальності. Курс покликаний сформувати конструктивно-критичний погляд на психологічні теорії і практичну роботу психологів. Силабус дисципліни
Педагогіка і педагогічна психологія

 

Дисципліна “Педагогіка і педагогічна психологія” покликана забезпечити загальну психолого-педагогічну і професійну підготовку майбутнього практичного психолога, озброїти студентів ґрунтовними знанням теоретичних основ сучасної педагогіки та педагогічної психології, сформувати уміння і навички, необхідні для організації навчання і виховання учнів в умовах реформування освіти відповідно до Закону України «Про освіту» Силабус дисципліни
Дитяча психологія з практикумом Курс дисципліни «Дитяча психологія з практикумом» передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про суть і закономірності психічного розвитку дітей різного віку, в тому числі і механізмів та засобів раннього тручання,про контекстуальні фактори психічного здоров’я , макропарадигму та екологічну модель впливу на психічний розвиток тощо. Метою дисципліни є розвиток світогляду і особистості студентів, формування у них високого рівня професійної готовності і конкурентоспроможності у галузі освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів. Навчальна дисципліна «Дитяча психологія з практикумом» забезпечує формування професійних компетентностей випускників зі ступенем «бакалавр» щодо фасилітації всебічного особистісного і соціального розвитку дитини, захисту її психічного здоров’я і психологічного благополуччя. Силабус дисципліни
Основи психотерапії Дисципліна “Основи психотерапії” є важливою частиною професійної підготовки студентів у галузі психології. Курс спрямований на ознайомлення з ключовими теоріями та методами психотерапії, а також розвиток необхідних практичних навичок. Студенти вивчають різноманітні підходи до роботи з психічними проблемами, а також набувають розуміння важливості етичних аспектів у психотерапевтичній практиці. Курс охоплює теми, пов’язані з взаємодією психотерапевта і пацієнта, стратегіями надання психологічної допомоги та побудовою довірчих відносин. Практична складова включає в себе симуляції психотерапевтичних сесій та аналіз клінічних випадків. Курс призначений для розвитку компетентностей у сфері надання психологічної допомоги та готує студентів до роботи в області психотерапії та консультативної практики. Силабус дисципліни
Прикладна психологія мотивації Мета дисципліни “Прикладна психологія мотивації” – поглиблення та набуття знань з психології мотивації різних видів поведінки та діяльності людини, психологічних закономірностей розвитку мотиваційної сфери особистості; формування умінь та навичок використання валідних та надійних методів і методик у дослідженні різного роду мотивів та мотивації поведінки та діяльності людини.
Завдання, які вирішуються в процесі вивчення дисципліни: ознайомлення студентів з сучасним етапом розвитку психології мотивації, психологічними теоріями мотивації, особливостями мотивації різних видів поведінки та діяльності людини, методологічним забезпеченням та інструментарієм психологічного дослідження мотивів та мотивації різних видів поведінки та діяльності людини.
Силабус дисципліни
Психологія професійного здоров’я Відповідно до формулювання Всесвітньої організації охорони здоров’я, здоров’я людини – це не просто відсутність хвороби, а повне фізичне, душевне та соціальне благополуччя. Людина є автором власного здоров’я, а в справі його збереження вона виконує основну роль, що визначається зрілою самосвідомістю індивіда й повагою до себе. Останнє виражається гармонійною стратегією поведінки, що прийнято називати – «здоровим способом життя». Навчальний предмет ― «Психологія професійного здоров’я» являє собою системне узагальнення матеріалів про психічне благополуччя людини. У ньому розглянуто принципи та чинники оптимізації психічного здоров’я людини, основні аспекти взаємовпливу позитивних (негативних) емоційних станів, способи психологічного захисту, профорієнтації, професійного довголіття, що може сприяти переглядові ставлення до способу життя особистості. Психологія професійного здоров’я входить до блоку медико-психологічних дисциплін, тому зміст курсу співвідноситься зі змістом наукового напрямку спеціалізації «Дитяча психологія та психологічна практика», читається паралельно або після вивчення психологічної діагностики, діагностичного та клінічного інтерв`ю, основ психотерапії. Домінуючою орієнтацією у викладанні курсу виступає навчання студентів умінню інтегрувати отриману інформацію в цілісну систему уявлень про людину та її поведінку, умінню здійснювати ситуативну і системну оцінку психічного стану, пов’язаного зі здоров’ям людини. Силабус дисципліни
Основи психотравматології Навчальна дисципліна “Основи психотравматерапії” спрямована на вивчення теоретичних та практичних аспектів роботи з особами, які пережили психотравмуючі події. Курс розглядає основні концепції психотравматології, вивчає вплив стресових ситуацій на психічне здоров’я, а також надає інструменти для діагностики та лікування травматичних станів. Студенти отримують знання про різні підходи до роботи з травмованими особами, включаючи техніки емоційної регуляції, роботу з травматичними спогадами та підтримку відновлення психічного здоров’я. Курс акцентує увагу на важливості емпатії та культурної чутливості в процесі психотравматерапії. Практична частина включає кейс-стаді та взаємодію з клієнтами, що допомагає студентам розвинути необхідні навички для роботи з особами, що пережили травматичні події. Курс призначений для формування високої кваліфікації в галузі психотравматерапії та підготовки студентів до роботи з вразливими групами населення. Силабус дисципліни
Основи психофармакології Психофармакологія – це галузь науки, яка вивчає вплив лікарських речовин (психотропних препаратів) на психічні функції, емоційний стан, поведінку та когнітивні процеси. Основна мета психофармакології – це розуміння того, як різні хімічні речовини взаємодіють з нейротрансмітерами в мозку і як це впливає на роботу нервової системи. Основним методом лікування психічних розладів є психофармакотерапія. У 1950-60-х роках були винайдені антипсихотики, які стали першими ліками, що успішно лікують шизофренію та інші психози. Це відкриття революціонізувало психіатрію. У 1980-90-х роках було винайдено антидепресанти, які стали широко використовуватися для лікування депресії та психосоматичних розладів. Сучасні ліки у психіатрії відкривають широкі можливості для лікування різних психічних розладів, допомагаючи пацієнтам покращити якість свого життя та інтегруватися у суспільство. Проте психотропні препарати не завжди є достатньо «прицільними» щодо психопатологічного феномену та мають цілий спектр небажаних побічних ефектів, які створюють дискомфорт пацієнтам та знижують якість життя. Тому для клінічних психологів дуже важливо враховувати основні ефекти психотропних препаратів при психодіагностиці, плануванні психологічної інтервенції, а також вирішувати питання комплаєнсу при психофармакотерапії. У цьому курсі ми розглянемо основні групи писихотропних ліків, механізми їх дії та застосування, а також питання резистентності та побічних ефектів. Силабус дисципліни
Дитяча психотравматерапія Дитяча психотравматерапія як один із напрямів психологічної науки є затребуваною теоретико-прикладною дисципліною. Насильство в родині, сексуальне та фізичне скривдження, ДТП, стихійні лиха, війна, кримінальні випадки, смерть близьких – ці психотравмуючі події трапляються в світі, на жаль, надто часто. Частина дітей, що переживала такі події, може мати різні психологічні труднощі, зокрема посттравматичний стресовий розлад. Без належної фахової допомоги дитині та родині ці труднощі можуть змінювати траєкторію життя і мати значні негативні наслідки в майбутньому. Надати вчасно фахову допомогу такій дитині – це не тільки застосувати певні теоретичні й науково-доказові методи, але й добре розуміти вікові можливості й потреби дитини. Тому, проблема дитячої психотравми торкається усіх нас як суспільства, оскільки є спільною відповідальністю щодо запобігання, виявлення та надання вчасної допомоги. Важливим викликом сьогодення у розвитку дитячої психотравматерапії є розвиток програм допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події, та вишкіл фахівців для роботи у цій сфері. Діти та підлітки з посттравматичним розладом й іншими психологічними труднощами, повязаними з психотравмою, потребують спеціалізованої фахової психотерапевтичної допомоги. Міжнародні протоколи подають чіткі рекомендації щодо застосування специфічних видів психотерапії при тому чи іншому розладі. Організація фахової психологічної та психотерапевтичної допомоги вимагає компетентності фахівців у специфічних науково обґрунтованих моделях лікування наслідків психотравмуючих подій. Навчальна програма дисципліни «Дитяча психотравматерапія» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів психологічного напрямку. Дисципліна «Дитяча психотравматерапія» належить до циклу професійної (теоретичної) підготовки бакалавра і має статус обов’язкової. Силабус дисципліни
Поведінкова психологія та прикладний аналіз поведінки Прикладний аналіз поведінки як один із напрямів психологічної поведінкової науки є затребуваною теоретико-прикладною дисципліною. Виокремлення поведінки як основного предмету вивчення в біхевіоризмі сприяло подоланню обмеженості кола досліджуваних психологією явищ тільки «внутрішніми межами» свідомості, дало змогу об’єктивувати наукові дослідження в психології. Перші спроби науково зрозуміти поведінку виникли на основі механістичного детермінізму, в категоріях якого поведінка трактувалася по типу взаємодії фізичних тіл. Подальші дослідження розширили уявлення про механізми виникнення поведінки, і це презентовано у трьох основних течіях біхевіоризму: класичного зумовлення, оперантного зумовлення та «мультимодального програмування». На сьогодні поведінкова психологія широко використовується у економіці, конфліктології, соціології та інших поведінкових та соціальних науках. Застосування основних законів поведінкової психології у наукових дослідженнях є необхідної умовою отримання достовірних та валідних результатів.Навчальна програма дисципліни «Поведінкова психологія та прикладний аналіз поведінки» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів психологічного напрямку та належить до циклу професійної (теоретичної) підготовки бакалавра і має статус обов’язкової. Силабус дисципліни
Методологія науки Мета і завдання навчальної дисципліни «Методологія науки» – ознайомити студентів з основами наукових досліджень, з практичними аспектами організації дослідної діяльності. Предмет навчальної дисципліни – процес наукового дослідження, зокрема психологічних досліджень. До змісту навчальної дисципліни входять такі питання: поняття і принципи організації психологічного дослідження; план наукового дослідження та послідовність його реалізації; джерела інформації; методичні прийоми дослідження; традиційні та нетрадиційні методи психологічного дослідження тощо; оформлення результатів дослідження. Силабус дисципліни