Практика

Основною метою практики є підготовка студентів-психологів до успішної професійної діяльності за спеціальністю «Психологія» та зокрема ОП «Дитяча психологія та психологічна практика». В її основі лежить системний підхід до формування навичок
професійної діяльності студентів, що включає поєднання теоретичних знань і практичних умінь. Тому найголовнішим критерієм ефективності проходження навчальної та виробничої практики з психології є здатність студентів вирішувати професійні проблеми. Практика побудована за принципом поступового поглиблення знань та умінь професійної діяльності психолога відповідно до теоретичних дисциплін, які вивчаються студентами. Під час проходження практики студенти ознайомлюються з особливостями роботи психолога; набувають досвід психологічної
діяльності, виробляють уміння та навички, необхідні для вирішення професійних завдань, оволодівають формами і методами діагностичної, корекційно-розвивальної, просвітницької, дослідницької і навчально-виховної роботи; рефлексують свої особистісні якості і рівень практичної підготовленості до майбутньої професійної діяльності. Фахова практика відповідає адаптаційним, розвивальним, навчальним та виховним завданням підготовки майбутніх психологів.