Вибіркові дисципліни

Тренінг соціальних навичок Дисципліна «Тренінг соціальних навичок» спрямована на підвищення соціальних компетенцій студентів, що сприяє самореалізації, підвищує можливості успішного працевлаштування, а також сприяє конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Основні завдання курсу: ознайомити студентів із основними навичками, необхідними для успішного розвитку в особистісній і професійній сферах, ознайомити студентів із алгоритмами формування соціальних компетенцій, за допомогою виконання практичних завдань, закласти основи формування навичок критичного мислення, рефлексивного мислення, активного слухання, презентаційних та інших навичок; закласти основи розуміння відповідальності за результат власного навчання, особистого та професійного розвитку. Отримані під час вивчення курсу знання та практичні вміння та навички сприятимуть фаховій підготовці студентів-психологів. Силабус дисципліни
Тренінг резилієнтності Дисципліна “Тренінг резилієнтності” покликаний ознайомити студентів із психотехнічними засобами розвитку особистісної психоемоційної стійкості. За допомогою вправ тренінгу учасники матимуть змогу переглядати та розвивати як власні ресурси для розвитку резильєнтності, так, і для інших фахівців освітньої сфери. Розвиток резилієнтності має велике значення через необхідність опору стресам, пов’язаним із актуальними соціально-економічними проблемами – життям в умовах війни в нашій державі. Висока резилієнтність має позитивний вплив на функціонування дітей і молоді, зокрема, вона пов’язана з уважністю та здатністю зосередитись на навчанні, кращими стосунками з однолітками, а також меншим стресом. Силабус дисципліни
Психологія навчання та виховання Психологія навчання і виховання як один із напрямів психологічної науки є затребуваною теоретико-прикладною дисципліною. Грамотно задовольняти запити щодо особистісного розвитку в процесі навчання і виховання в умовах родини та школи можна лиш добре знаючи особливості та психологічні закономірності такого розвитку. Тому для педагогічної психології і на сьогоднішній день актуальними є дослідження механізмів засвоєння учнями певних знань, умінь та навичок; вивчення проблем управління процесом засвоєння прийомів інтелектуальної діяльності; виявлення психологічних факторів, що впливають на успішність навчання, ефективність стосунків між педагогами та учнями, індивідуально-психологічних відмінностей учнів тощо. Навчальна програма дисципліни «Психологія навчання та виховання» розроблена відповідно до структури та змісту учбових посібників, які рекомендовано для студентів вищих учбових закладів психологічного напрямку. Силабус дисципліни
Когнітивна психологія розвитку Навчальна програма курсу “Когнітивна психологія розвитку” освітлює когнітивні, тобто пізнавальні процеси розвитку людської психіки та психологічні механізми переробки інформації, які їх забезпечують. Сучасна когнітивна психологія складається з багатьох розділів, присвячених сприйманню, розпізнаванню образів, увазі, пам’яті, уяві, мові, мисленню, прийняттю рішень, розвитку пізнавальних здатностей особистості, а також природному інтелекту в цілому і штучному інтелекту почасти. Силабус дисципліни
Психологія конфлікту Курс «Психологія конфлікту» поєднує у собі як особливості дисциплін теоретичного, так і прикладного характеру і належить до нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Об’єктом курсу є процес конфліктної взаємодії як міжособового, так і внутрішньоособистісного порядку. Предметом курсу є психологічні механізми та особливості перебігу процесу конфлікту, діагностика, прогнозування, профілактика та розв’язання внутрішньособистих та міжособових конфліктів. Отримані під час вивчення курсу знання та практичні вміння та навички сприятимуть фаховій підготовці студентів- психологів. Силабус дисципліни
Практикум з психології особистості

Курс «Практикум з психології особистості» інтегрує знання про внутрішній світ людини, закономірності психічного розвитку та функціонування. Висвітлюються основні психологічні підходи до розуміння особистості, знання про окремі психічні якості, набуваються вміння й навички самопізнання, самоаналізу, саморозуміння, самоактуалізації та саморозвитку з метою ефективного їх застосування у практичній і прикладній діяльностях, набуття майстерності за принципом «навчання протягом всього життя»; формування наукового світогляду.

Силабус дисципліни
Дитяча когнітивна психологія

Дитяча когнітивна психологія – розділ психології, що вивчає когнітивні, тобто пізнавальні процеси психіки у дитинстві, підлітковому віці та юності. Цей розділ психології відноситься до сучасних напрямків в дослідженні пізнавальних процесів. Дослідження у цій області звичайно пов’язані з питаннями пам’яті, уваги, відчуттів, мислення, уяви, спроможності до прийняття рішень. Когнітивна психологія розглядає психіку як властиву живим організмам системою отримання, переробки та фіксації інформації. Спеціалісти з когнітивної психології досліджують те, як люди розуміють, виявляють причини та знаходять вирішення проблем, займаючись розумовими процесами, що слугують сполучною ланкою між стимулом та реакцією.

Силабус дисципліни
Психологія зрілості та акмеологія

Дисципліна «Психологія зрілості та акмеологія» спрямована на вивчення процесів досягнення особистістю найвищої точки розвитку. Здобувачі вищої освіти отримають змогу на теоретичному та практичному рівні ознайомитися із методами та способами акмеологічного пізнання дійсності. Отриманні знання допоможуть якісно сформувати систему акмеологічного знання про закономірності ефективного управління і самоуправління, а також створять можливість виробити навички ефективного використання акмеологічних технологій для самовдосконалення.

Силабус дисципліни
Практикум з спеціальної психології Спеціальна психологія – галузь психологічної науки, що вивчає закономірності психічного розвитку і особливості психічної діяльності дітей та дорослих із психічними та фізичними вадами. В якості окремих напрямів до неї входять: психологія розумово відсталих (олігофренопсихологія), психологія глухих і туговухих (сурдопсихологія), психологія сліпих і слабкозорих (тифлопсихологія), а також психологія дітей із недоліками мови, психологія дітей із затримкою психічного розвитку, психологія сліпоглухих та психологія осіб із недоліками опорно-рухового апарату. Формування готовності до роботи з такими особами є важливою складовою загальної фахової підготовки практичного психолога. Силабус дисципліни
Організаційна психологія Силабус дисципліни
Диференціальна психологія Дисципліна ― «Диференціальна психологія» спрямована на формування у студентів: наукового світогляду та переконань, які б сприяли системному підходу в діяльності щодо аналізу індивідуально-відмінних психічних процесів; на засадах аналізу сучасних психологічних концепцій наукових знань про особливості формування та функціонування психічних процесів, станів та властивостей, з метою розуміння психологічних явищ, прогнозування розвитку психологічних процесів і станів. Отримання студентами навичок діагностики проявів індивідуальних відмінностей в психіці та поведінці. Силабус дисципліни
Психологія відновлення та ресурсності

Курс “Психологія відновлення та ресурсності” покликаний ознайомити студентів із психотехнічними засобами розвитку особистісного добробуту та теоретико-методологічними трактуваннями психології відновлення та ресурсності. За допомогоюаналізу ключових підходів позитивної психології та сучасних підходів у сфері когнітивно-поведінкових втручань низької ефективності студенти розроблятимуть підходи до плекання задоволення від життя та стосунків. Дисципліна сприяє розвитку моделі коучингу/допомоги орієнтованої на «позитивний» розвиток – тобто плекання благополуччя не в сенсі не лише відсутності розладів, але й більшої якості життя («щастя», «процвітання»), міжособистісних стосунків, особистісного зросту, творчої самореалізації. У процесі вивчення дисципліни розглядаються теоретично споріднені поняття «суб’єктивне благополуччя», «психологічний добробут», «задоволення життям», «щастя».

Силабус дисципліни
Майндфулнес – практики усвідомлення

Майндфулнес терапія є сучасним методом турботи про психічне здоров’я особистості. Основна мета майндфулнес – розвиток усвідомленості що до емоцій, поведінки і думок. Майндфулнес терапію одна проводити як самостійно так інтегрувати в інші психотерапевтичні напрямки. До основних її переваг можна віднести простоту, ефективність, різноманітність та коротко тривалість. Завдяки її структурі та результатам, які вона дає, майдфулнес включена в такі терапевтичні напрямки як когнітивно-поведінкова терапія, терапія прийняття і відповідальності (АСТ), і діалектично- поведінкова терапія (DBT). Майндфулнес не має обмежень за віком і може бути використана у роботі з дітьми, як окремий тренінг усвідомленості та як додатковий метод. Також, майндфулнес можна застосовувати не лише для допомоги клієнтам, але і як спосіб самодопомоги для психотерапевта. Зокрема, застосування майндфулнес сприяє більш уважному слуханню клієнта, допомагає ставитися до нього з емпатією, що покращує якість психотерапії. Майдфулнес допомагає навчити розум бути уважним до дрібних деталей і бути чутливими навіть до буденних подій. Замість того, щоб перебувати у постійному пошуку нових стимулів, варто поглянути на вже наявне у житті. Майндфулнес терапія пропонує нове ставлення до сильних емоцій. Під час медитативної практики до них пропонується ставитися з цікавістю, спостерігати за їхнім перебігом. Це допомагає вивити, що жодна з емоцій не є постійною і нестерпною.

Силабус дисципліни
Психологія залежної поведінки

Дисципліна спрямована на підвищення соціальної і професійної компетентності студентів, ознайомлення з поняттям адиктивної поведінки та її видами; розуміння соціально-психологічних механізмів та біологічних передумов залежності; практичне оволодіння прийомами проведення психологічної корекції залежної поведінки. Використання знань на практиці сприятиме збереженню психологічного здоров’я людини, профілактиці залежностей та формуванню гармонійно розвиненої особистості. Отримані під час вивчення курсу знання та практичні вміння та навички сприятимуть фаховій підготовці студентів-психологів, формуванню навичкам профілактичної та корекційної роботи залежної поведінки.

Силабус дисципліни
Організація та методика проведення тренінгів розвитку особистості

Важливою ціллю курсу є отримання здобувачами знань з питань планування, організації та проведення тренінгів розвитку особистості, необхідних для організації продуктивної взаємодії з іншими людьми в практичній діяльності і міжособистісних взаєминах. Викладений матеріал опирається на такі курси, як: соціальна психологія, вікова психологія, психологія професійного здоров’я, педагогічна психологія, філософія, психологічне консультування.

Силабус дисципліни
Аналіз клінічних випадків

Аналіз клінічних випадків – це дисципліна, що спрямована на формування навичок усвідомленого вибору методів та засобів ефективного психологічного втручання на кожному етапі у роботі з клінічними випадками. Студенти матимуть змогу у форматі брейштормінгу, мікрогрупових проєктах, дискусійних блоках пропонувати відповідно до тематики найбільш доказові та ефективні способи вирішення психологічних задач у клінічній практиці. Навчальна програма дисципліни «Аналіз клінічних випадків» розроблена відповідно до структури та змісту протоколів NICE та протоколів КПТ.

Силабус дисципліни
Практикум з основ психотерапії

Серед циклу професійно орієнтованих дисциплін психотерапія як галузь психології в наукових термінах і поняттях характеризує форми та механізми впливу на людську психіку, діяльність і поведінку. На відміну від інших психологічних дисциплін вона вирізняється певною строкатістю методологічних засад і, відповідно, широким розмаїттям форм, методів, прийомів і технік практичної роботи. Тому поєднання методології, теорії і практики утворюють організуючі принципи для засвоєння теоретичних і методичних підходів психотерапевтичного впливу на клієнта, ознайомлення з основними підходами сучасної світової психотерапії, стратегіями та тактиками психотерапевтичного та психопрофілактичного впливу. На цій основі формується загальна професійна культура та компетентність студентів-психологів, їх готовність до професійної діяльності, що виявляється в усвідомленні власного світогляду й особистісних особливостей, а також світогляду й особистісних особливостей клієнтів. Це означає, що професійна підготовка спеціаліста скерована на отримання не тільки предметних знань, а й на розуміння самого себе як особистості, здатної враховуючи мінливість соціальної реальності, вирішувати поставлені завдання. На сучасному етапі базові напрямки психотерапії як науки і практичної діяльності переживають етап оновлення.

Силабус дисципліни
Психологія сім’ї

Курс «Психологія сім’ї” належить до циклу професійної теоретичної підготовки, вибірковий, передбачає засвоєння основних теоретичних понять і положень. Курс призначений сформувати систематизоване уявлення про еволюцію шлюбно-сімейних відносин, розкрити особливості життєвого циклу сім’ї та закономірності її динаміки, висвітлити чинники та концепції дестабілізації шлюбно-сімейних відносин, окреслити модель психологічно здорової сім’ї. Даний курс є необхідною складовою частиною освітньої програми “Дитяча психологія та психологічна практика” й органічно доповнює перелік дисциплін, запропонованих для засвоєння студентами.

Силабус дисципліни
Психотерапія ускладнених стосунків та конфліктів

Сформувати у студентів знання, уміння та навички надання психотерапевтичної допомоги у роботі з клієнтами із проблемами ускладнених стосунків та конфліктів у різних сферах життя. Цілі курсу є чіткими і визначеними: Розкрити теоретичні підходи до розуміння процесів ускладнених стосунків і конфліктів, поняття про ускладнені стосунки та конфлікти; сформувати у студентів уявлення про психологію гніву, виробити психотерапевтичні навички роботи з гнівом і розлюченістю; навчити студентів діагностувати та здійснювати психотерапевтичне втручання при розладах регуляції злості; сформувати у студентів навички коучингу асертивної поведінки в конфліктних ситуаціях; сформувати навички роботи у студентів з внутрішніми конфліктами, стражданнями, переживаннями,поведінкою уникнення; навчити студентів здійснювати психотерапевтичне втручання, кризову інтервенцію в ситуації ускладнених стосунків і конфліктів.

Силабус дисципліни
Робота психолога в закладах освіти та  ІРЦ

Навчальна дисципліна відповідає загальним, фаховим компетентностям та програмним результатам навчання, визначених освітньо-професійною програмою та державним стандартом освіти. Метою курсу є формування у студентів цілісного уявлення про напрямки діяльності, завдання і норми в роботі психологічної служби в закладах освіти всіх рівнів; специфіку роботи психологічної служби з кожною віковою групою; використання психологічного інструментарію в різних сферах соціальної практики. Отримані під час вивчення курсу знання та практичні вміння і навички сприятимуть фаховій підготовці студентів-психологів.

Силабус дисципліни
Робота психолога з дітьми з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги

Навчальна дисципліна “Робота психолога з дітьми з РДУГ” присвячена вивченню особливостей психологічної роботи з дітьми, які мають розлади розвитку у спектрі РДУГ (розлади діапазону уваги та гіперактивності). Курс охоплює теоретичні аспекти специфіки розвитку таких дітей, а також практичні навички роботи з ними в психологічному контексті. Студенти отримають знання про ефективні методи та стратегії взаємодії з дітьми з РДУГ, вивчатимуть використанню індивідуалізованими підходами та створювати підтримуюче середовище. Курс спрямований на підготовку психологів до роботи в освітніх та інших контекстах, де важливо забезпечити адаптацію та розвиток дітей з РДУГ, розкриваючи потенціал кожної особистості.

Силабус дисципліни
Робота психолога з дітьми з опозиційно-викличним розладом

Дисципліна «Робота психолога з дітьми з опозиційно-викличним розладом» покликана ознайомити студентів із опозиційно-викличним, або опозиційно-зухвалим розладом (ОВР) – це стійка модель зухвалої, неслухняної та агресивної поведінки по відношенню до авторитетів, яка зберігається щонайменше 6 місяців. У таких дітей поведінка вирізняється наступними особливостями: злий чи дратівливий настрій, конфліктна/виклична поведінка, мстивість. Типи поведінки включають: непокору авторитетам, суперечки, втрату контролю над собою, відмову слідувати правилам, навмисне докучання людям, покладання провини на інших за власні дії, легку дратівливість і легковажну поведінку. Методи психологічної допомоги для дітей/ підлітків з опозиційно-викличним розладом поведінки чи їх батьків мають науково-доказові рекомендації, засвоєння яких і буде відбуватися в час вивчення дисципліни.

Силабус дисципліни
Тренінг реципрокної імітації

Курс “Тренінг реципрокної імітації” покликаний ознайомити студентів із соціально-психологічними особливостями проведення тренінгу взаємної імітації як базової складової соціального научіння дітей з розладами спектру аутизму. Тренінг реципрокної імітації (RIT) є натуралістичною (природньою) інтервенцією (втручанням) призначений для навчання дітей раннього віку з РСА (розладами спектру аутизму) для імітації спонтанної поточної ігрової взаємодії з партнером по грі. Метою цього втручання є навчання дітей раннього віку імітувати поведінку дорослого, а тому це розвиватиме соціальну взаємодію. Отже, більш важливо, щоб дитина спробувала зімітувати Ваші дії, ніж виконувати будь-які конкретні дії правильно. Методи, що застосовуються в тренінгу реципрокної імітації, можуть бути використані під час різних ігрових заходів, а також під час щоденних рутин. У цій навчальній програмі, студенти навчаться використовувати кілька різних стратегій, щоб навчити дитину спонтанним навичкам імітації. Викладений матеріал опирається на такі курси, як: психологія аномального розвитку, психофізіологія, клінічна психологія, патопсихологія, психодіагностика, психотерапія.

Силабус дисципліни
Психотерапія переживання втрати та крайнього горя

Сформувати у студентів знання, уміння та напрацювати навички надання психотерапевтичної допомоги у роботі з клієнтами із проблемами ускладненої реакції на втрату та горювання.

Цілі курсу:

1) Розуміння процесів переживання втрати і крайнього горя: поняття про горювання, етапи теоретичного осмислення, етнокультурні традиції, донаукові концепції, псевдонаукові погляди, перші спроби наукових концептів горювання і переживання втрати

2) Ознайомити студентів з сучасними концепціями переживання втрати та крайнього горя; чинниками, що впливають на модальність процесів переживання втрати

3) Сформувати у студентів навички диференційної діагностики ускладненої реакції втрати; концептуалізації ускладненого горювання, переживання утрати

4) Здійснювати консультування осіб чи сімей, що переживають втрату; визначати доцільність, завдання та фокус консультування, керуватися принципами консультування

5) Здійснювати психотерапевтичну інтервенцію, керуючись науково-доказовими протоколами при гострій реакції переживання втрати і крайньому горюванні

Силабус дисципліни
Практикум з роботи у клініко-реабілітаційних закладах

Навчальна дисципліна «Практикум з роботи у клініко- реабілітаційних закладах» передбачає оволодіння студентами спеціальності 053 «Психологія», ОП «Дитяча психологія та психологічна практика» знаннями про особливості адаптації дітей до освітнього середовища та її порушення в умовах роботи у клініко-реабілітаційних закладах ; методи корекційно педагогічних та реабілітаційних діагностики для вирішення різних здоров ̓я збережувальних і корекційно розвивальних та терапевтичних завдань; зміст, основні форми та методи терапевтичних та корекційно розвивальних, здоров’я збережувальної роботи в умовах соціалізації в реабілітаційних центрах; зміст методичних документів, користуючись визначеною типологією, враховуючи знання з анатомії та фізіології, основ медицини, педіатрії, неврології, добирати оптимальні форми організації корекційної та навчальної роботи та вміти їх застосовувати у практиці життєдіяльності дітей та формування вмінь і навичок використання здобутих знань у роботі з дітьми та в процесі власного професійного вдосконалення.

Силабус дисципліни