Освітньо-наукова програма “Психологія”

На кафедрі соціальної психології діє Освітньо-наукова програма “Психологія”.

Сертифікат про акредитацію

рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень

ступінь вищої освіти  доктор філософії

галузі знань 05  Соціальні  та  поведінкові  науки

спеціальність 053 Психологія

Мета освітньої програми: пiдготовка конкурентоспроможного, iнтегрованого у європейський та свiтовий науково-освiтнiй простiр фахiвця, здатного самостійно розв’язувати комплексні проблеми науково-організаційного, дослідницько-інноваційного і прикладного характеру у галузі теоретичної, практичної діяльності психолога та викладацькій діяльності.

Орієнтація освітньої програми. Орієнтована на здобуття аспірантами загальних та спеціальних компетентностей у сфері психології для успішного здійснення науково-дослідницької та прикладної професійної діяльності.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації.

Спеціальна. Формування та розвиток професійних  компетентностей необхідних для здійснення дослідницької, практичної та викладацької діяльності у галузі психології щодо методології психологічної науки та аналізу проблем психічного розвитку особистості, психологічних процесів закономірностей, чинників, механізмів та аналізу соціально-психологічних явищ, механізмів, проблем міжособистісних взаємин, масових явищ та їх вплив на індивіда.

Ключові слова: психологiчне дослiдження, методології, концепцiї, парадигми, особистість, діяльність, життєвий шлях, становлення особистості, особистісний потенціал, особистісна самореалізація, соціальне пізнання, соціальний вплив, соціальна взаємодія.

Особливості програми.

Навчання, базоване на дослідженнях із застосуванням загальнонаукових і психологічних методів, постановці дослідницьких завдань та їх реалізації під час роботи над дисертацією і дослідницької практики. Освітньо-наукова програма передбачає можливість проходження наукового стажування в зарубіжних закладах вищої освіти, з якими укладено угоди про академічну мобільність та співпрацю у сфері наукових досліджень. Програма спрямована на розвиток методологічної, дослідницької та іншомовної компетентностей.

Перелік компетентностей випускника.

Інтегральна компетентність.

Здатнiсть розв’язувати комплекснi проблеми в галузi професiйної та/або дослiдницько-iнновацiйної дiяльностi, що передбачас глибоке переосмислення наявних та створення нових цiлiсних знань та/або професійної практики.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК).

СК1. Здатність виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження.

СК2. Здатність критично оцінювати результати науково-дослідної роботи, визначати перспективи подальших наукових розвідок із дотриманням належної академічної та професійної доброчесності.

СК3. Здатнiсть формулювати наукову проблему, робочi гiпотези дослiджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та cтворення нових цiлiсних знань та/або професiйної практики.

СК4. Здатнiсть до розробки та застосування вiдповiдної методологiї, визначення стратегiї та плану дiй для дослiдження/вирiшення актуальної наукової/прикладної /практичної проблеми в галyзi психології.

СК5. Здатнiсть до розробки та вирiшення дослiдницьких  задач з психологiї розвитку та соціальної психології в межах рiзних наукових парадигм.

СК6. Здатність планувати та здiйснювати психологiчний  супровiд особистостi в рiзних умовах дiяльностi та розвитку на пiдставi результатiв теоретичного/емпiричного  дослiдження.

СК7. Здатність критично аналізувати і оцінювати традиційні методи викладання психологічних дисциплін, ефективно використовувати інноваційні, інформаційно-цифрові технології викладання.

СК8. Здатність ініціювати та брати на себе відповідальність в інноваційних комплексних проектах місцевого (регіонального) та\або державного значення.

СК9. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, оцінювати рівень власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію й професійну  мобільність.

Освітня програма 2020

Навчальний план 2020

Освітня програма 2016

Навчальний план 2016

Аспірантам та докторантам

Путівник для аспірантів

Програма педагогічної практики здобувачів третього освітньо-наукового рівня підготовки доктора філософії (PHD)

1.1. Цикл загальної підготовки
1 Іноземна мова Силабус
2 Організація наукової діяльності Силабус
3 Філософія і методологія науки Силабус
4 Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика Силабус
1.2. Цикл професійно-наукової підготовки
5 Методологія та технологія психологічних досліджень Силабус
6 Психологія розвитку Силабус
7 Психологія соціального пізнання Силабус
8 Аксіопсихологія Силабус
9 Управління науково-дослідницькими проєктами Силабус
10 Педагогічна практика Силабус