Vitiuk Nadiia

Сandidate of psychological sciences, associate professor

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Department of Social Psychology in the Vasyl Stefanyk Preсarpathian National University,candidate of psychological sciences, associate professor

Dissertation:Psychological peculiarities of communicative abilities formation of the teachers to be (Rivne, 2002).

Research interests: the problems of christian psychology, the problems of psychology of conflict and school violence (bullying and cyberbullying), the information and psychological security of individual and society, media psychology, media and information literacy, psychology of advertising, psychological technologies of communication and development of communicative competence, political psychology.

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=bJRcXr0AAAAJ&hl=uk

ORCID  0000-0003-1317-8230

 1. Вітюк Н.Р. Психологія професійної комунікації: навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах. Івано-Франківськ: Плай, 2005. 104 с.
 2. Вітюк Н.Р. Вплив конфлікту на процес соціалізації підлітків. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С. Костюка АПН України/ За ред. С.Д.Максименка. Т.ІХ, част.4. К., 2007. С.123-131.
 3. Вітюк Н.Р. Гендерні особливості поведінки учасників конфліктних ситуацій. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008.  Вип.13. Ч.1. С. 73-83.
 4. Вітюк Н.Р. Психологія конфлікту: навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008. 176 с.
 5. Вітюк Н.Р. Спілкування як сфера соціалізації дитини з особливими потребами. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009.  Вип.14.  Ч.2.  С. 123-132.
 6. Вітюк Н.Р. Психологічні умови конструктивної взаємодії учасників конфліктних ситуацій: християнсько орієнтований підхід. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України/ за ред. С.Д.Максименка. т.ХІІ, част. 3. К., 2010. С.81-91.
 7. Вітюк Н.Р. Конфліктостійкість як умова самореалізації особистості. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. Вип.16. Ч.1. С. 104-112.
 8. Вітюк Н.Р. Шкільний булінг як різновид насильства: реалії сучасності. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. Вип.17. Ч.2. С. 66-77.
 9. Вітюк Н.Р. Прощення як механізм і критерій розв’язання міжособистісного конфлікту. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. Вип.18. Ч.2. С. 45-53.
 10. Вітюк Н. Р. Психологія конфлікту в таблицях і схемах : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2014. 172 с.
 11. Вітюк Н.Р. Педагогічна взаємодія як чинник психологічної безпеки освітнього середовища. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. Вип.19. Ч.2. С.166-175.
 12. Вітюк Н. Р. Медіакомпетентність як умова інформаційно-психологічної безпеки особистості та суспільства // Матеріали круглого столу “Психологічна безпека особистості в умовах суспільно-політичної нестабільноті” (27 листопада 2014 р.). URL:   http://www.pu.if.ua/depart/SocialPsychology/ua/5556
 13. Вітюк Н.Р. Кібербулінг як загроза психологічній безпеці особистості. Вісник Прикарпатського університету. Серія “Філософські і психологічні науки”. 2015. Вип. 19.  С. 129-138.
 14. Вітюк Н.Р., Вітюк С.В. Політичні установки як чинник політичної активності студентської молоді. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016.  Вип.21.   С. 21-29 .
 15. Вітюк Н.Р. Політична психологія : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 404 с.
 16. Вітюк Н.Р.  Політична психологія : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності «Психологія». Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 196 с.
 17. Вітюк Н. Р. Медіапсихологія : навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 112 с.
 18. Вітюк Н.Р., Вітюк С.В. Особливості ставлення студентської молоді до тютютнопаління. Збірник наукових праць: Психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. Вип.22. С.40-48.
 19. Вітюк Н., Вітюк С. Прояви макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентської молоді. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип.23. С. 18-26.
 20. Вітюк Н. Р. Соціально-психологічні особливості електорального вибору. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Серія “Психологія». 2019. Вип. 22. С. 59-67.
 21. Вітюк Н. Р. Особливості дискурсу політичної пропаганди в умовах інфор­ма­ційно-психологічної війни. Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 24. С. 29-38.
 22. Вітюк Н.Р. Психологічна безпека освітнього середовища школи: сутність, діагностика, напрями оптимізації. Упровадження інноваційної освітньої парадигми в гірських школах Українських Карпат: моногр. / За наук. ред. д. п. н. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. 480 с. С. 297-317.
 23. Вітюк Н.Р. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія реклами». Івано-Франківськ: Симфонія форте. 2019. 52 с.
 24. Вітюк Н. Р. Особливості дискурсу політичної пропаганди в умовах інфор­ма­ційно-психологічної війни. Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 24. С. 29-38. DOI: https://doi.org/10.15330/psp.24.29-38
 25. Вітюк Н.Р. Психологічна безпека освітнього середовища школи: сутність, діагностика, напрями оптимізації. Упровадження інноваційної освітньої парадигми в гірських школах Українських Карпат : моногр. / За наук. ред. д. п. н. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. 480 с. С. 297-317.
 26. Вітюк Н.Р. Кібербулінг у середовищі підлітків: онтологічні ознаки, типологія, протидія. Нова українська школа в гірському регіоні України: теорія, практика, досвід: моногр.  / За наук. ред. д. п. н. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2020.  328 с. С. 260-274.
 27. Вітюк Н. Р. Медіація як метод врегулювання корпоративних конфліктів. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 червня 2021 р., м. Івано-Франківськ) / За наук. ред. проф. Л. С. Пілецької, доц. О. М. Чуйко. м. Івано-Франківськ. – 2021. 260 с. С.76-79. URL: https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2021/07/ЗБІРНИК-ТЕЗ-Психологічнівиклики-сучасних-організацій-21.docx-1.pdf С.76-79.
 28. Вітюк Н.Р. Інфомедійна грамотність як чинник соціальної компетентності сучасної молоді. Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології особистості, 23-24 вересня 2021 р.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / упорядник О.Г. Паркулаб. Івано-Франківськ, 2021. 196 с. С.22- URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/zbirnyky/konf-psych-2021.pdf
 29. Вітюк Н.Р. Інфомедійна грамотність як запорука резильєнтності особистості. Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 березня 2022р., м. Івано-Франківськ) / За наук. ред. проф. Л. С. Пілецької, проф. І. М. Гояна, проф. І. А. Гуляс, доц. О. М. Чуйко. м. Івано-Франківськ, 2022. 324 с. С. 34-37. URL: http://surl.li/fuxei
 30. Вітюк Н. Фабінг в міжособистісній взаємодії молоді: нова соціальна норма чи загроза стосункам? Психологія: реальність і перспективи. Рівне, 2022. № 18. С. 48-57. https://doi.org/10.35619/praprv.v1i18.278
 31. Вітюк Н., Никифорук А. Гендерні особливості кібербулінгу серед старшокласників. Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 22-23 листопада 2022 р. 216 с. С.171-174.
 32. Mishchykha, L., Cherniavska, N., Kravchenko, V., Vitiuk, N., Kulesha-Liubinets, M., Khrushch, O. (2023). Application of Mindfulness Practices in Work on Stress Reduction during the War. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 81, 25-38, DOI: 33788/rcis.81.2
 33. Вітюк Н.Р. Медіаграмотність особистості в умовах війни: нові виклики і протидія інформаційним загрозам. Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики» (03 березня 2023 р., м. Івано-Франківськ) / За наук. ред. проф. Л. С. Пілецької, проф. І. М. Гояна, проф. Н.Є.Завацької, доц. О. М. Чуйко. м. Івано-Франківськ, 2023. с. С.60-64. URL: https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2023/06/zbirnyk-tez-konferentsii -2023.docx.pdf

ТЕКСТ

ТЕКСТ