Тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт
для студентів факультету психології
спеціальності “Психологія”
2021-2022 н.р.

Науковий керівник: доцент Чуйко О. М.:

 1. Вплив самооцінки особистості на її статусно-рольову реалізацію у групі.
 2. Соціально-психологічні чинники формування самооцінки особистості.
 3. Психологічні виміри комунікативного потенціалу особистості.
 4. Специфіка соціалізації підлітка в неповній сім»ї.
 5. Комунікабельність як чинник соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ.
 6. Самоефективність як чинник соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ.
 7. Соціально-психологічні характеристики девіантної поведінки підлітка.
 8. Вплив ЗМІ на соціалізацію підлітків.
 9. Особливості поведінки особистості в конфлікті: гендерний аспект.
 10. Самооцінка як чинник стратегії поведінки особистості у ситуації конфлікту.
 11. Специфіка соціалізації підлітків, батьки яких мігрували за кордон.
 12. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки особистості.
 13. Емоційний інтелект як чинник міжособистісної взаємодії студентів.
 14. Вплив соціально-психологічного клімату студентської групи на успішність професійної підготовки спеціалістів.
 15. Вплив соціально-психологічного клімату студентської групи на мотивацію навчання студентів.
 16. Невербальна комунікативна компетентність як чинник самоефективності особистості.
 17. Соціально-психологічні чинники самотності особистості.
 18. Вплив самооцінки на переживання самотності особистості студента.
 19. Соціальна тривожність як чинник успішності у навчанні студентів.
 20. Соціально-психологічні чинники самоефективності особистості.
 21. Вплив нормативної поведінки на ефективність діяльності групи (організації, шкільного класу, педагогічного колективу та ін.)
 22. Самооцінка як чинник агресивної поведінки підлітків.
 23. Асертивність як чинник міжособистісної взаємодії студентської молоді.
 24. ЗМІ як чинник формування самооцінки підлітків.
 25. Стиль виховання у батьківській сім’ї як чинник формування самооцінки (самоефективності) підлітка.

Науковий керівник: доцент Куравська Н. В.:

 1. Справедливість як соціально-психологічний феномен.
 2. Психологічні особливості саморегуляції в юнацькому віці.
 3. Атракція та атрактивність в юнацькому віці.
 4. Прояви альтруїстично-егоїстичної спрямованості особистості студентів ЗВО.
 5. Психологічні особливості конформізму в студентській групі.
 6. Агресія як деструктивна форма міжособистісної взаємодії.
 7. Особистісні чинники у виборі стратегій поведінки в конфліктах студентської молоді.
 8. Прояви комунікативних бар’єрів у навчальній діяльності студентів.
 9. Прояви ефектів соціальної перцепції у студентів першого року навчання.
 10. Авторитетність як чинник психологічного впливу в системі взаємодії «викладач – студент».

Науковий керівник: доцент Вітюк Н. Р.:

 1. Особливості самопрезентації підлітків у соціальних мережах.
 2. Гендерні аспекти формування інтернет-залежності
 3. Індивідуально-особистісні чинники успішності застосування технологій розв’язання конфліктів
 4. Критерії міжособистісного довіри і недовіри в переговорах про ділове партнерство.
 5. Гендерні відмінності у виборі стратегій міжособистісної взаємодії в юнацькому віці.
 6. Соціально-психологічні чинники включення підлітків у «групи смерті» в соціальних мережах.
 7. Психологічні особливості міжособистісного сприймання в конфлікті.
 8. Психологічні особливості розвитку конкурентної взаємодії в студентському колективі.
 9. Прояви макіавеллізму в міжособистісній взаємодії підлітків.
 10. Особливості використання невербальних засобів у політичній комунікації.
 11. Психологічні аспекти використання тексту в рекламному контенті.
 12. Особливості ставлення до самореклами серед молоді.
 13. Булінг в шкільному колективі: критерії прояву та напрями профілактики.
 14. Психологічні чинники та умови запобігання шкільній тривожності.
 15. Прояви інтернет-залежності у міжособистісній взаємодії студентів.

Науковий керівник: доцент Федоришин Г. М.:

 1. Вплив емоційно-вольової стійкості особистості на по поведінку у надзвичайній ситуації.
 2. Вплив вимушеної соціальної ізоляції на споживчу поведінку студентської молоді.
 3. Вплив вимушеної соціальної самоізоляції на згуртованість учнівського колективу.
 4. Вплив стилю педагогічної діяльності учителя на формування «Я-концепції» старшокласника.
 5. Психологічні особливості мотиваційної готовності до професійної діяльності майбутнього психолога.
 6. Психологічні особливості мотиваційної готовності до волонтерської діяльності студентської молоді.
 7. Вплив стилю керівництва на асертивну поведінку.
 8. Вплив конкуренції на суб’єктивне почуття задоволеності працею.
 9. Соціально-психологічні чинники булінгу у підлітковому віці.
 10. Вплив емоційного вигорання на психологічне благополуччя педагога.

Науковий керівник: доцент Когутяк Н. М.:

Для студентів ІІ курсу:

 1. Психологічне значення явища шпитальності немовлят для соціального розвитку.
 2. Соціальна ситуація розвитку немовляти у контексті теорії прихильності Дж.Боулбі.
 3. Психологічні особливості особистісного розвитку близнюків
 4. Феномен дитячої брехні: психологічні причини та вікові особливості.
 5. Психологічний аналіз дитячого анімізму як фактора розвитку фантазії.
 6. Роль емпатії для соціальної адаптації дошкільника.
 7. Роль батьків у формуванні психологічної готовності дітей до навчання в школі.
 8. Вікова динаміка статевої ідентичності.
 9. Вплив оточуючих на розвиток креативності у молодшому шкільному віці.
 10. Взаємозв’язок механізмів адаптації і рівнів тривожності в юності.
 11. Особистісні фактори морального самовизначення молоді.
 12. Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки студентів.
 13. Соціалізація старшокласників в процесі спілкування з однолітками.
 14. Надійна прив’язаність до матері як предиктор успішношо соціального розвитку.

Для студентів ІІІ курсу:

 1. Вплив психологічних бар’єрів міжособистісного спілкування на перебіг кризи підліткового віку.
 2. Вплив гендерних стереотипів на характер міжособистісного спілкування старшокласників.
 3. Особливості навчальної успішності підлітків з різними акцентуаціями характеру.
 4. Психологічні особливості динаміки ставлення до цивільного шлюбу впродовж зрілого віку.
 5. Особливості когнітивних фільтрів як фактору психологічного благополуччя особистості.
 6. Причини та психологічні особливості проявів інфантилізму підлітків.
 7. Психологічні умови розвитку самоконтролю емоцій у старшокласників.
 8. Подолання неадаптивних поведінкових реакцій у дітей підліткового віку.
 9. Психологічне значення онанізму у пубертатному періоді.
 10. Когнітивні стилі старшокласників із різною самооцінкою.
 11. Психологічні ознаки фанатизму у школярів.
 12. Гендерні особливості негативного емоційного самостановлення в юнацькому віці.
 13. Особливості самооцінки учнів молодших класів в міських та сільських школах.
 14. Соціально-психологічні особливості задоволеності життям у різних вікових групах.
 15. Вплив самооцінки зовнішності на мотивацію афіляції у юнацькому віці.
 16. Вплив рівня асертивності особистості на вибір стратегії вирішення конфліктних ситуацій.
 17. Типові ризики для психологічного благополуччя осіб з різним локусом контролю.
 18. Механізми соціальної перцепції у інтернет-спілкуванні за допомогою візуальних мемів.
 19. Особливості потребової сфери у осіб з шопінг-адикцією.

Для студентів ІV курсу:

 1. Психологічні детермінанти опозиційно-викличної поведінки підлітків
 2. Значення когнітивних фільтрів для психологічного благополуччя особистості.
 3. Когнітивні чинники збереження психічного здоров’я особистості в умовах соціальної кризи.
 4. Когнітивна гнучкість як фактор стресостійкості студентської молоді.
 5. Асертивність особистості як важлива властивість для вирішення конфліктних ситуацій.
 6. Типові ризики для психологічного благополуччя осіб з різним локусом контролю.
 7. Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості.
 8. Фрустрація як чинник мотиваційних змін у навчанні.
 9. Соціально-психологічні умови подолання комунікативних бар’єрів студентської молоді.
 10. Роль когнітивних факторів у формуванні емоційних станів.
 11. Прокрастинація як типова соціально-психологічна проблема сучасної молоді.
 12. Психологічне значення заохочення для успішного виховання особистості.
 13. Поведінкові індикатори дефіцитів соціального розвитку дітей з аутичними ознаками.
 14. Розвиток батьківської компетентності у подружжя, що виховує дітей з гіперактивною поведінкою.
 15. Психологічна готовність педагога до роботи в інклюзивному освітньому просторі.

Науковий керівник: доцент Гринчук О.І.:

 1. Специфіка подружніх дисгармоній у студентських сім’ях.
 2. Особливості впливу стилю сімейного виховання на кар’єрні домагання в юнацькому віці.
 3. Стиль виховання в сім’ї як чинник формування самоефективності підлітків.
 4. Особливості альтруїстичної поведінки студентів ЗВО.
 5. Специфіка життєтворчості у ранній юності.
 6. Вплив психологічного клімату в студентському колективі на ефективність навчання.
 7. Вплив розлучення на психологічне благополуччя молодших школярів/підлітків.
 8. Специфіка психологічного клімату студентської групи.
 9. Вплив соціальних страхів на самооцінку молодших школярів.
 10. Особливості толерантності майбутніх психологів.
 11. Специфіка іміджу психолога в уявленнях студентів.
 12. Особливості прояву агресії у студентському середовищі.
 13. Психологічні особливості самотності в юнацькому віці.
 14. Особливості переживання щастя сучасною студентською молоддю.
 15. Особливості переживання психологічного благополуччя студентською молоддю.
 16. Особливості іміджу військовослужбовців/поліцейських.
 17. Особливості емоційного вигорання працівників екстремальних професій
 18. Газлайтинг як вид психологічного насилля в навчальному колективі.

Теми курсових робіт

для магістрів І курсу філософського факультету
спеціальності “Психологія”
2019-2020 н.р.

 1. Теоретичні засади вивчення впливу соціальних страхів на формування самоефективності у ранньому юнацькому віці
 2. Теоретичні засади дослідження стилю життя як чинника формування міграційних установок сучасної молоді
 3. Психолого-педагогічні засоби розвитку soft-skills компетенцій у вихованців скаутських організацій
 4. Психологічні засоби розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів Особливості функціонування статеворольових стереотипів у сценарній поведінці особистості.
 5. Теоретична модель дослідження життєвих перспектив студентської молоді
 6. Теоретичні засади дослідження Я-концепції підлітків
 7. Трансформаційний потенціал бібліотерапії
 8. Теоретичні засади дослідження атракції у сім’ї
 9. Теоретичне обгрунтування сімейного щастя як чинника психологічного благополуччя особистості
 10. Теоретична модель дослідження гендерних особливостей фрустраційної толерантності в юнацькому віці.
 11. Теретико-методологічний аналіз проблеми гендерних особливостей правової соціалізації студентів ВЗО.
 12. Теоретичний аналіз психологічних особливостей життєвих перспектив жінок, що пережили насилля.
 13. Вплив гендерно-рольового конфлікту на успішність кар’єри акторів: теоретичний аналіз.

Теми курсових робіт 
для студентів ІІ курсу філософського факультету
освітньої програми «053. Психологія»
2019-2020 н.р.

ОКР «Бакалавр»

 1. Значення когнітивних фільтрів у психологічному благополуччю особистості.
 2. Когнітивні чинники збереження психічного здоров’я особистості.
 3. Когнітивна гнучкість як фактор стресостійкості студентської молоді.
 4. Асертивність особистості як важлива властивість для вирішення конфліктних ситуацій.
 5. Типові ризики для психологічного благополуччя осіб з різним локусом контролю.
 6. Особливості соціальної перцепції у інтернет-спілкуванні підлітків.
 7. Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості.
 8. Типові інтраперсональні конфлікти у юнацькому віці.
 9. Фрустрація як чинник мотиваційних змін у навчанні.
 10. Соціально-психологічні умови подолання комунікативних бар’єрів студентської молоді.
 11. Роль когнітивних факторів у формуванні емоційних станів.
 12. Надійна прив’язаність до матері як предиктор успішношо соціального розвитку.
 13. Типові когнітивні переконання батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах хронічного стресу.
 14. Когнітивні фактори суїцидальної поведінки підлітків.
 15. Прокрастинація як типова соціально-психологічна проблема сучасної молоді.
 16. Психологічні ознаки опозиційно-викличної поведінки підлітків
 17. Емпатія як важливий компонент соціального розвитку особистості
 18. Психологічне значення заохочення для успішного виховання особистості.
 19. Ранні психологічні ознаки розладів спектру аутизму.
 20. Розвиток батьківської компетентності у подружжя, що виховує дітей з гіперактивною поведінкою.
 21. Психологічна готовність педагога до роботи в інклюзивному освітньому просторі.

Науковий керівник – доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку

Когутяк Надія Михайлівна

Тематика курсових робіт
для студентів ІІ курсу філософського факультету
спеціальності «Психологія»
2019-2020 н.р.

 1. Психологічні особливості міжособистісного сприймання в конфлікті.
 2. Психологічні особливості розвитку конкурентної взаємодії в студентському колективі.
 3. Прояви макіавеллізму в міжособистісній взаємодії підлітків.
 4. Особливості використання невербальних засобів у політичній комунікації.
 5. Психологічні аспекти використання тексту в рекламному контенті.
 6. Психологічні аспекти використання в рекламному контенті кольору і форм.
 7. Соціально-психологічна природа самореклами.
 8. Детермінанти ставлення до самореклами серед молоді.
 9. Особливості ставлення молоді до маніпуляції в рекламі.
 10. Ознаки застосування маніпуляції в товарній рекламі.
 11. Критерії психологічної безпеки освітнього середовища школи.
 12. Булінг в шкільному колективі: критерії прояву та напрями профілактики.
 13. Психологічні чинники та умови запобігання шкільній тривожності.
 14. Прояви інтернет-залежності у міжособистісній взаємодії студентів.

Викладач: канд. психол. наук, доцент Вітюк Н.Р.

Тематика курсових робіт

2019-2020 н.р.

 Керівник: Куравська Н.В.

Для студентів 3 курсу:

 1. Чинники збереження соціально-психологічної безпеки студентів у ВЗО.
 2. Ставлення до грошей як чинник економічної соціалізації студентської молоді.
 3. Психологічний аналіз уявлень громадян про справедливе правосуддя.
 4. Прояви деструктивного психологічного впливу у середовищі студентів ВЗО.
 5. Гендерні особливості вибору стратегій психологічного впливу студентами ВЗО.
 6. Асертивна поведінка як засіб подолання деструктивних психологічних впливів.

Для студентів 4 курсу:

 1. Типові психологічні особливості неповнолітніх злочинців.
 2. Жіноча злочинність як психологічна проблема.
 3. Психологічний аналіз уявлень студентів про корупцію як соціально-психологічне явище.
 4. Психологічні особливості схильності до віктимної поведінки в юнацькому віці.
 5. Толерантність як професійно важлива якість співробітників ОВС.
 6. Основні напрями роботи психолога в органах внутрішніх справ.

  Тематика курсових робіт

  2019-2020 н.р.

  Керівник : Чуйко О.М.

Для студентів 4 курсу:

1. Рівень задоволеності сімейними відносинами як чинник кар’єрного
розвитку жінки.
2. Гендерні особливості конкурентної взаємодії студентів.
3. Самоефективність особистості як чинник поведінки в ситуації конфлікту.
4. Відповідальність як чинник самореалізації студентської молоді.
5. Вплив соціально-психологічного клімату підрозділу на мотивацію
діяльності працівників патрульної поліції.
6. Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій студентської молоді.
7. Гендерні особливості кар’єрних орієнтацій студентської молоді.
8. Самооцінка як чинник агресивної поведінки підлітків.

Теми курсових робіт
для магістрів І курсу філософського факультету
спеціальності “Психологія”, “Організаційна психологія”
2018-2019 н.р.

 1. Теоретичний аналіз впливу організаційно-психологічних чинників на академічну прокрастинацію у студентів
 2. Професійні цінності в структурі смисложиттєвих орієнтацій студентської молоді
 3. Теоретичний аналіз іміджу психолога як чиннику його самоактуалізації
 4. Теоретичний аналіз впливу копінг-стратегій на формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до військової служби
 5. Теоретичний аналіз дефіциту сімейної системи як чиннику інфантильної поведінки студентської молоді
 6. Гендерні особливості способів прийняття рішень менеджерів IT сфери
 7. Гендерні особливості схильності до віктимності поведінки студентів ВНЗ
 8. Психологічні особливості взаємозв’язку перфекціонізму та самоспівчуття у студентів
 9. Особливості емпатії підлітків з різним соціальним статусом у шкільному колективі
 10. Толерантність до невизначеності у осіб при різному самоставленні
 11. Теоретичний аналіз корпоративної культури організації як чинника мотивації досягнень працівника
 12. Соціокультурні чинники розвитку невербальної комунікації дошкільників
 13. Освітні технології психологічної профілактики адиктивної поведінки підлітків
 14. Особливості уявлень про гендерну рівність у військовослужбовців
 15. Психологічні засоби актуалізації особистісних ресурсів у хворих дітей туберкульозного диспансеру
 16. Психологічні методи корекції конфліктної поведінки в підлітковому віці
 17. Теоретичні аспекти формування кар’єрних домагань у майбутніх психологів
 18. Критичне мислення як чинник розвитку креативності особистості керівника-підприємця
 19. Психологічні особливості формуванння самоефективності менеджерів
 20. Взаємозв’язок типів копінг-стратегій поведінки та нормативної культури персоналу організації
 21. Ціннісні детермінанти конфліктних взаємин
 22. Теоретичні проблеми міжособистісних стосунків та міжособистісномї взаємодії у соціально-психологічному вимірі
 23. Теоретичні проблеми соціокультурного становлення людей в організаціях
 24. Чинники розвивального середовища для дошкільника (за М.Монтесорі)

Теми курсових робіт
з соціальної психології
для студентів ІІ курсу філософського факультету
спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

1. Гендерні відмінності у виборі стратегій міжособистісної взаємодії в юнацькому віці.

2. Дитяча агресивність: особливості виникнення та корекції.

3. Маніпуляція в рекламі для дітей: засоби і механізми впливу.

4. Місце і роль механізмів впливу в масових формах поведінки.

5. Вплив повідомлень у новинних ЗМІ на розвиток тривожності студентської молоді.

6. Психологічні особливості міжособистісного сприймання в конфлікті.

7. Психологічні чинники виникнення та подолання шкільних страхів у молодшому шкільному (підлітковому) віці.

8. Ціннісні орієнтації молоді як чинник поведінки в конфліктних ситуаціях.

9. Самооцінка як критерій психологічної безпеки студентської молоді.

10. Буллінг в студентських групах: критерії прояву та напрями профілактики.

11. Комунікативні здібності майбутніх психологів: динаміка розвитку в процесі професійного навчання.

Викладач: кан. психол. наук, доцент Вітюк Н.Р.

Теми курсових робіт

для студентів ІІІ курсу філософського факультету

спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

1. Вплив соціально-психологічного клімату організації на ефективність управлінської діяльності керівника.

2. Психологічна специфіка управління освітніми організаціями.

3. Соціально-психологічні чинники прийняття ефективних управлінських рішень.

4. Соціально-психологічні критерії готовності особистості до управлінської діяльності.

5. Психологічні характеристики стилів керівництва та їх вплив на ефективність управлінської діяльності.

6. Вивчення мотивації діяльності керівників.

7. Соціально-психологічні детермінанти управлінських конфліктів.

8. Вплив комунікативної активності керівника на ефективність управлінської діяльності.

9. Соціально-психологічні основи формування конкурентоздатної команди в організації.

10. Морально-психологічний портрет сучасного керівника.

11. Уявлення студентів про психологічний портрет успішного керівника.

12. Аналіз кар»єрних орієнтацій сучасних керівників.

13. Професійне самовизначення як чинник розвитку управлінської кар»єри.

14. Психологічні характеристики професійної мобільності сучасного управлінця.

15. Психологічні основи профілактики синдрому «професійного вигорання» керівника.

16. Авторитет керівника як чинник ефективності управлінської діяльності.

17. Творчість як чинник професійної реалізації та розвитку кар’єри управлінця.

18. Уявлення майбутніх фахівців про гендерні відмінності в управлінській діяльності.

19. Вплив сімейних відносин на розвиток кар’єри управлінця.

20. Психологічні основи формування іміджу організації.

21. Психологічні основи формування іміджу керівника.

22. Психологічні проблеми професійної адаптації молодого керівника.

23. Особливості психолого-управлінського консультування.

24. Етнопсихологічний портрет сучасного керівника з погляду студентів.

25. Особливості використання здобутків практичної психології в управлінській практиці.

26. Інтерактивні технології як засіб підготовки молодого фахівця до управлінської діяльності.

27. Вплив неформальних відносин в організації на ефективність управлінської діяльності.

28. Особливості застосування одного з методів психотерапії (н-д, психоаналіз, гештальт-терапія,транзактний аналіз, позитивна психотерапія) у психолого-управлінському консультуванні.

Викладач: докт.психол.наук, проф. Пілецька Л.С.

 Теми курсових робіт

з соціальної психології
для студентів ІV курсу філософського факультету
спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

 1. Порівняльна характеристика системи цінностей правослухняних жінок і жінок, засуджених до позбавлення волі.
 2. Детермінанти психологічної безпеки особистості.
 3. Сутнісна характеристика агресивних медіатекстів.
 4. Психологічні ососбливості соціалізації у кризовому суспільстві.
 5. Соціально-психологічні ресурси і ризики сучасного медіасередовища.
 6. Соціально-психологічна природа справедливості.
 7. Поняття переконуючого впливу.
 8. Поняття маніпуляції та механізми захисту від неї.
 9. Навіювання як спосіб психологічного впливу на індивіда та групи.
 10. Психологічний зміст права.

Викладач: кан. психол. наук, доцент Куравська Н.В.

Теми курсових робіт

для студентів ІІІ курсу філософського факультету

спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

 1. Становлення етнопсихології в контексті європейської культури.

 2. Становлення етнопсихології в Україні.

 3. Вплив українських літературних митців (діячів діаспори, відомих педагогів) на становлення етнопсихології.

 4. Основні напрямки розвитку сучасної етнопсихологічної науки.

 5. Особливості формування етнічної ідентичності особистості.

 6. Детермінанти етнічної поведінки особистості.

 7. Особливості етнічних диспозицій.

 8. Умови формування й функціонування етнічних стереотипів.

 9. Поведінка етнічної діаспори.

 10. Специфіка етнічних експектацій.

 11. Природа міжетнічних конфліктів.

 12. Детермінанти міжетнічних конфліктів.

 13. Типологія міжетнічних конфліктів.

 14. Способи подолання міжетнічних конфліктів.

 15. Специфіка етнічного тероризму.

 16. Специфіка крос-культурних досліджень в етнопсихології.

 17. Теорії етногенезу українців.

 18. Трактування поняття «нація» в етнопсихології.

 19. Психологічна суть і зміст національного характеру.

 20. Проблема етноцентризму в етнопсихології.

 21. Проблема націоналізму в етнопсихології.

 22. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації.

 23. Формування менталітету у молоді посттоталітарного українського суспільства.

 24. Невербальні особливості спілкування етнічних груп.

 25. Етнопсихологічні особливості міжособистісного спілкування українців.

 26. Етнопсихологічні аспекти проведення ділових переговорів.

 27. Чинники формування національного характеру українців.

 28. Роль сім’ї у формуванні українського національного характеру.

 29. Етнічні детермінанти вибору шлюбного партнера.

 30. Етнопсихологічна характеристика національних меншин України.

 31. Специфіка національного характеру народів світу.

 32. Мова як етноформуюча й етнодиференціююча ознака української нації.

 33. Екопсихологія життєвого середовища етносу.

 34. Роль релігії в етнонаціональному житті українців.

 35. Особливості соціокультурної адаптації українців в інших країнах.

Викладач: кан. психол. наук, доцент Лютак О.З.

Теми курсових робіт

для студентів ІІІ курсу філософського факультету

спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

 1. Інноваційні форми профілактики насильства у шкільному середовищі.
 2. Історичні аспекти проблеми насильства і жорстокого  ставлення до дітей
 3. Соціально-психологічні чинники мобінгу.
 4. Шкільний булінг як форма насильства між школярами.
 5. Вплив гендерних стереотипів на прояви насильства у сім’ї.
 6. Віктимологічні характеристики жертв насильства.
 7. Інформаційне насильство як соціально-психологічна проблема.
 8. Технології психологічної допомоги в ситуації насильства.
 9. Нехтування потребами дитини як вид насильства та його наслідки.
 10. Ризики у роботі вчителів: насилля вчителів з боку учнів.
 11. Насильство та жорстокість в українському медіа-просторі.
 12. Технології попередження суїцидальних тенденцій серед школярів.
 13.  Соціальне сирітство як фактор насильства.
 14.  Психологічна допомога дітям, які стали свідками насильства.
 15. Профілактика насильства у сім’ях трудових мігрантів.
 16. Організація роботи психолога з дітьми з сімей вимушених переселенців.
 17. Психологічна допомога дітям з сімей, які проживають у зоні військових конфліктів.

                                                                                Викладач: кан. психол. наук, доцент Федоришин Г.М.

 

 Теми курсових робіт

для студентів ІV курсу філософського факультету
спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

1. Психологічні механізми формування і функціонування масової свідомості.
2. Оцінка і диференціація змісту масової свідомості.
3. Вплив модних тенденцій на поведінку споживача.
4. Чутки як соціально-психологічне явище.
5. Психологічні основи виникнення й розвитку масових настроїв.
6. Соціально-психологічна природа масових настроїв.
7. Інформаційно-психологічна війна: теоретичний аспект аналізу.
8. Екопсихологія інформаційного середовища і патогенні комунікативні технології.
9. Психологічні механізми маніпулювання масовою свідомістю у засобах масової інформації.
10. Громадська думка як макроформа масової свідомості.
11. Масова поведінка як діяльнісний прояв масової свідомості.
12. PR (зв’язок з громадськістю) у формуванні масової свідомості.
13. Формування іміджу як спосіб впливу на масову свідомість.
14. Емоційне зараження як механізм психології масової поведінки.
15. Пропаганда як механізм впливу на маси.
16. Знеособлення у масі як соціально-психологічний феномен.
17. Вплив лідера на особливості поведінки маси.
18. Психологічні механізми стихійної масової поведінкиповедінки.
19. Масова паніка як форма стихійної поведінки.
20. Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки.

Викладач: кан. психол. наук, доцент Федоришин Г.М.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології Протокол №1 від 29 серпня 2018р.

2018-02-01