Тематика курсових робіт

Теми курсових робіт
з соціальної психології
для студентів ІІ курсу філософського факультету
спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

1. Гендерні відмінності у виборі стратегій міжособистісної взаємодії в юнацькому віці.

2. Дитяча агресивність: особливості виникнення та корекції.

3. Маніпуляція в рекламі для дітей: засоби і механізми впливу.

4. Місце і роль механізмів впливу в масових формах поведінки.

5. Вплив повідомлень у новинних ЗМІ на розвиток тривожності студентської молоді.

6. Психологічні особливості міжособистісного сприймання в конфлікті.

7. Психологічні чинники виникнення та подолання шкільних страхів у молодшому шкільному (підлітковому) віці.

8. Ціннісні орієнтації молоді як чинник поведінки в конфліктних ситуаціях.

9. Самооцінка як критерій психологічної безпеки студентської молоді.

10. Буллінг в студентських групах: критерії прояву та напрями профілактики.

11. Комунікативні здібності майбутніх психологів: динаміка розвитку в процесі професійного навчання.

Викладач: кан. психол. наук, доцент Вітюк Н.Р.

Теми курсових робіт

для студентів ІІІ курсу філософського факультету

спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

1. Вплив соціально-психологічного клімату організації на ефективність управлінської діяльності керівника.

2. Психологічна специфіка управління освітніми організаціями.

3. Соціально-психологічні чинники прийняття ефективних управлінських рішень.

4. Соціально-психологічні критерії готовності особистості до управлінської діяльності.

5. Психологічні характеристики стилів керівництва та їх вплив на ефективність управлінської діяльності.

6. Вивчення мотивації діяльності керівників.

7. Соціально-психологічні детермінанти управлінських конфліктів.

8. Вплив комунікативної активності керівника на ефективність управлінської діяльності.

9. Соціально-психологічні основи формування конкурентоздатної команди в організації.

10. Морально-психологічний портрет сучасного керівника.

11. Уявлення студентів про психологічний портрет успішного керівника.

12. Аналіз кар»єрних орієнтацій сучасних керівників.

13. Професійне самовизначення як чинник розвитку управлінської кар»єри.

14. Психологічні характеристики професійної мобільності сучасного управлінця.

15. Психологічні основи профілактики синдрому «професійного вигорання» керівника.

16. Авторитет керівника як чинник ефективності управлінської діяльності.

17. Творчість як чинник професійної реалізації та розвитку кар’єри управлінця.

18. Уявлення майбутніх фахівців про гендерні відмінності в управлінській діяльності.

19. Вплив сімейних відносин на розвиток кар’єри управлінця.

20. Психологічні основи формування іміджу організації.

21. Психологічні основи формування іміджу керівника.

22. Психологічні проблеми професійної адаптації молодого керівника.

23. Особливості психолого-управлінського консультування.

24. Етнопсихологічний портрет сучасного керівника з погляду студентів.

25. Особливості використання здобутків практичної психології в управлінській практиці.

26. Інтерактивні технології як засіб підготовки молодого фахівця до управлінської діяльності.

27. Вплив неформальних відносин в організації на ефективність управлінської діяльності.

28. Особливості застосування одного з методів психотерапії (н-д, психоаналіз, гештальт-терапія,транзактний аналіз, позитивна психотерапія) у психолого-управлінському консультуванні.

Викладач: докт.психол.наук, проф. Пілецька Л.С.

 Теми курсових робіт

з соціальної психології
для студентів ІV курсу філософського факультету
спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

 1. Порівняльна характеристика системи цінностей правослухняних жінок і жінок, засуджених до позбавлення волі.
 2. Детермінанти психологічної безпеки особистості.
 3. Сутнісна характеристика агресивних медіатекстів.
 4. Психологічні ососбливості соціалізації у кризовому суспільстві.
 5. Соціально-психологічні ресурси і ризики сучасного медіасередовища.
 6. Соціально-психологічна природа справедливості.
 7. Поняття переконуючого впливу.
 8. Поняття маніпуляції та механізми захисту від неї.
 9. Навіювання як спосіб психологічного впливу на індивіда та групи.
 10. Психологічний зміст права.

Викладач: кан. психол. наук, доцент Куравська Н.В.

Теми курсових робіт

для студентів ІІІ курсу філософського факультету

спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

 1. Становлення етнопсихології в контексті європейської культури.

 2. Становлення етнопсихології в Україні.

 3. Вплив українських літературних митців (діячів діаспори, відомих педагогів) на становлення етнопсихології.

 4. Основні напрямки розвитку сучасної етнопсихологічної науки.

 5. Особливості формування етнічної ідентичності особистості.

 6. Детермінанти етнічної поведінки особистості.

 7. Особливості етнічних диспозицій.

 8. Умови формування й функціонування етнічних стереотипів.

 9. Поведінка етнічної діаспори.

 10. Специфіка етнічних експектацій.

 11. Природа міжетнічних конфліктів.

 12. Детермінанти міжетнічних конфліктів.

 13. Типологія міжетнічних конфліктів.

 14. Способи подолання міжетнічних конфліктів.

 15. Специфіка етнічного тероризму.

 16. Специфіка крос-культурних досліджень в етнопсихології.

 17. Теорії етногенезу українців.

 18. Трактування поняття «нація» в етнопсихології.

 19. Психологічна суть і зміст національного характеру.

 20. Проблема етноцентризму в етнопсихології.

 21. Проблема націоналізму в етнопсихології.

 22. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації.

 23. Формування менталітету у молоді посттоталітарного українського суспільства.

 24. Невербальні особливості спілкування етнічних груп.

 25. Етнопсихологічні особливості міжособистісного спілкування українців.

 26. Етнопсихологічні аспекти проведення ділових переговорів.

 27. Чинники формування національного характеру українців.

 28. Роль сім’ї у формуванні українського національного характеру.

 29. Етнічні детермінанти вибору шлюбного партнера.

 30. Етнопсихологічна характеристика національних меншин України.

 31. Специфіка національного характеру народів світу.

 32. Мова як етноформуюча й етнодиференціююча ознака української нації.

 33. Екопсихологія життєвого середовища етносу.

 34. Роль релігії в етнонаціональному житті українців.

 35. Особливості соціокультурної адаптації українців в інших країнах.

Викладач: кан. психол. наук, доцент Лютак О.З.

Теми курсових робіт

для студентів ІІІ курсу філософського факультету

спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

 1. Інноваційні форми профілактики насильства у шкільному середовищі.
 2. Історичні аспекти проблеми насильства і жорстокого  ставлення до дітей
 3. Соціально-психологічні чинники мобінгу.
 4. Шкільний булінг як форма насильства між школярами.
 5. Вплив гендерних стереотипів на прояви насильства у сім’ї.
 6. Віктимологічні характеристики жертв насильства.
 7. Інформаційне насильство як соціально-психологічна проблема.
 8. Технології психологічної допомоги в ситуації насильства.
 9. Нехтування потребами дитини як вид насильства та його наслідки.
 10. Ризики у роботі вчителів: насилля вчителів з боку учнів.
 11. Насильство та жорстокість в українському медіа-просторі.
 12. Технології попередження суїцидальних тенденцій серед школярів.
 13.  Соціальне сирітство як фактор насильства.
 14.  Психологічна допомога дітям, які стали свідками насильства.
 15. Профілактика насильства у сім’ях трудових мігрантів.
 16. Організація роботи психолога з дітьми з сімей вимушених переселенців.
 17. Психологічна допомога дітям з сімей, які проживають у зоні військових конфліктів.

                                                                                Викладач: кан. психол. наук, доцент Федоришин Г.М.

 

 Теми курсових робіт

для студентів ІV курсу філософського факультету
спеціальності «Психологія»
2018-2019 н.р.

1. Психологічні механізми формування і функціонування масової свідомості.
2. Оцінка і диференціація змісту масової свідомості.
3. Вплив модних тенденцій на поведінку споживача.
4. Чутки як соціально-психологічне явище.
5. Психологічні основи виникнення й розвитку масових настроїв.
6. Соціально-психологічна природа масових настроїв.
7. Інформаційно-психологічна війна: теоретичний аспект аналізу.
8. Екопсихологія інформаційного середовища і патогенні комунікативні технології.
9. Психологічні механізми маніпулювання масовою свідомістю у засобах масової інформації.
10. Громадська думка як макроформа масової свідомості.
11. Масова поведінка як діяльнісний прояв масової свідомості.
12. PR (зв’язок з громадськістю) у формуванні масової свідомості.
13. Формування іміджу як спосіб впливу на масову свідомість.
14. Емоційне зараження як механізм психології масової поведінки.
15. Пропаганда як механізм впливу на маси.
16. Знеособлення у масі як соціально-психологічний феномен.
17. Вплив лідера на особливості поведінки маси.
18. Психологічні механізми стихійної масової поведінкиповедінки.
19. Масова паніка як форма стихійної поведінки.
20. Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки.

Викладач: кан. психол. наук, доцент Федоришин Г.М.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології Протокол №1 від 29 серпня 2017р.

2018-02-01