Наукова робота студентів

Концепція розвитку студентської наукової роботи

по кафедрі соціальної психології та психології розвитку

Метою організації студентської наукової роботи є забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців на рівні світових кваліфікаційних вимог через розвиток їх наукового потенціалу.

Основними завданнями організації студентської наукової роботи є:

 • мотивування студентської молоді для проведення науково-дослідницької діяльності;
 • стимулювання наукової співпраці студентів і науково-педагогічних працівників університету;
 • сприяння розвитку й реалізації творчих здібностей студентів, застосуванню здобутих ними у процесі професійної підготовки знань, умінь і навичок;
 • пропаганда новітніх досягнень науки й техніки, інноваційних технологій;
 • оптимізація професійної підготовки студентів, інтенсифікація та вдосконалення навчального процесу в університеті.

Напрями організації й реалізації студентської наукової роботи:

 • здійснення науково-дослідної роботи студентів у рамках виконання ними курсових, бакалаврських і магістерських робіт.
 • створення студентських наукових гуртків, проблемних груп;
 • залучення студентів до участі у наукових заходах (міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, звітних наукових конференціях студентів університету, «круглих столах», семінарах тощо);
 • формування студентських команд для участі в студентських олімпіадах і конкурсах;
 • проведення студентських олімпіад і конкурсів за результатами студентської науково-дослідницької діяльності;
 • залучення провідних вітчизняних та зарубіжних учених до  реалізації навчального процесу;
 • розвиток міжнародної співпраці студентів;
 • студентське т’юторство, організація роботи студентів різних освітніх рівнів з метою передачі досвіду наукової роботи та формування корпоративної культури студентства;
 • упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес та науково-дослідну роботу із студентами;
 • організація наукової співпраці студентів із різних факультетів університету та різних навчальних закладів.

 На кафедрі діє науково-дослідна лабораторія інформаційно-психологічної безпеки (керівник – проф. Л.Д.Заграй) та науково-дослідний центр «Психологія розвитку особистості» (керівник – проф. З.С.Карпенко), до роботи в яких активно залучаються студенти університету.

Працює науковий гурток із психології, який передбачає дві секції:

 1. Наукові дослідження із психології;
 2. Тренінгові форми роботи із студентами.

Працює проблемна група «Проблеми інформаційно-психологічної безпеки особистості в контексті гібридної війни».

З числа студентів, які займаються науково-дослідною роботою в гуртках, семінарах, проблемних групах визначаються особливо обдаровані студенти, яким створюються необхідні умови для якісної підготовки до участі у всеукраїнських і міжнародних студентських наукових заходах.

Пріоритетні напрями наукових досліджень студентської молоді: 

 • психологія субкультур, спільнот;
 • проблеми гендерної психології;
 • аксіопсихологічні проблеми особистості;
 • психологія масової свідомості;
 • соціально-психологічні аспекти функціонування сім’ї, бізнесу, політики, освіти та інших сфер суспільного життя;
 • особливості формування психологічної готовності військовослужбовців до виконання службових обов’язків і психологічної реабілітації учасників бойових дій;
 • технології підвищення ефективності діяльності і взаємодії працівників організації;
 • шляхи забезпечення психологічної безпеки особистості й спільнот;
 • профілактика насилля й методи корекції деструктивної поведінки дітей і дорослих;
 • оптимізація професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • психологічні аспекти міграції, соціальної мобільності та інші.

Студентські стажування:

Міжнародне волонтерське стажування розвитку лідерських якостей студентки 2 курсу спеціальності “Психологія”

Мельник Анастасії Володимирівни у місті Саронно, Італія від організації AIESEC через Giobal Volunteer