Заграй Лариса Дмитрівна

Доктор психологічних наук,

професор, декан факультету психології

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю “Психологія”.

Тема кандидатської дисертації:“Психологічні умови формування життєвих перспектив у ранній юності (когнітивний аспект)”

Тема докторської дисертації:“Соціально-психологічні механізми конструювання гендерного досвіду особистості у молодіжних субкультурах”.

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: декан факультету психології

Стажування:

1. Університет Вітовта Великого (м. Каунас, Литовська Республіка), сертифікат, The internship on gender studies “Interdisciplinary master’s programs for multicultural audience”, 13.10.2017 р.

2. Університет Арістотеля (м.Салоніки, Греція), з 23.06.2018 по 01.07.2018 р. та з 15.10.2018 р. по 30.11.2018 р. Тема: “Developing teaching materials for Gender Studies Courses”. Cертифікат: REG.NO GEST/CER-47 ISSUED date 30-11-2018

Наукові профілі:

ORSID: 0000–0003–2823–8179

Goodle Академія: https://cutt.ly/Ag6HBl2

 

Основні праці:

1.Заграй Л.Д. Молодіжна субкультура: гендерний досвід [текст] :монографія / Л.Д. Заграй.-Івано-Франківськ:Нова зоря,2012.-376с.

2.Тодорів Л.Д. Практикум з психодіагностики -“Місто-НВ”,Івано-Франківськ,2004р.-97с.

3.Тодорів Л.Д. Психологія самосвідомості/Методичні рекомендації до курсу.-“Плай”,Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франківськ,2004р.-31с.

4.Тодорів Л.Д. Методики діагностики психічного розвитку дітей.-Плай, Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франківськ,2005р.-32с.

5.Тодорів Л.Д.,Белей М.Д. Основи психологічної діагностики / М.Д.Белей, Л.Д.Тодорів // Навчальний посібник.-Івано-Франківськ:Тіповіт,2008.-296с.

6.Тодорів Л.Д. Гендерні особливості конструювання інтерпретативних схем суб’єктивного досвіду у підлітків/Л.Д. Тодорів//Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал “Психологія особистості” №1-Івано-Франківськ, 2010 .- С.51-61.

7. Заграй Л.Д. Германевтична парадигма в дослідженні механізмів конструювання гендерних досвіду особистості [Текст]/Л.Д. Заграй//Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія Прикарпатського національного університету ім.В. Стефаника,2012.-Вип.17.-Ч.1.-С.163-170.

8.Заграй Л.Д. Молодіжна субкультура як дискурсивний простір конструювання інтерпретативних схем особистості/Л.Д. Заграй//Соціальна психологія. Український науковий журнал.-Полтава: Центр соціальних комунікацій ,2012.-№4.-С.60-69.

9.Заграй Л.Д. Особенности концептов-смыслов гендерного опыта рэперов [Текст]/ Л.Д. Заграй//Альманах современной науки и образования.-Тамбов: Грамота, 2012.-№12(67).-Ч.1.-С.60-63.

10.Заграй Л.Д. Конструирование гендера в молодежных субкультурах [Текст]/ Л.Д. Заграй// Социально-гуманитарный вестник Юга России.-Центр социально-политических исследований “Премьер”, 2012.-№10-11.-С.103-108.

11.Заграй Л.Д. Механізми засвоєння гендерних схем у підлітковому віці: соціально- конструктивістський погляд на проблему // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. Одеса: «Астропринт», 2015. Том 20. Вип. 4(38) С. 42-54.

12. Заграй Л.Д. Пошук ідентичності у період суспільних трансформацій // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. Одеса: «Астропринт», 2015. Том 20. Вип. 1 (35). С. 32-40. 

13. Заграй Л.Д. Гендерна специфіка «ставлення до світу» у студентів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н.О. Євдокимової. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. № 2 (15). С. 34-40.

14. Заграй Л.Д. Методологія і технологія виконання курсової роботи: навчально-методичні рекомендації для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Психологія». Івано-Франківськ, 2015. 60 с.

15. Заграй Л.Д. Способи конструювання «Я»: нові підходи у дослідженні. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н.О. Євдокимової. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. № 1 (14). С. 20-24. (фахове видання).

16. Заграй Л.Д. Практики соціально-психологічного захисту особистості в умовах ризиків і небезпек. Науковий часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Психологічні перспективи». Луцьк: Східноєропейський національний університет, 2015. Вип. 26. С. 133-142. (наукометричне фахове видання)

17. Заграй Л.Д. Концептуалізація «Я» і психологічна травма. Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки. Чернігів, 2015. С. 55-60.

18. Заграй Л.Д. Інтерпретативні механізми в осіб з різним рівнем фрустраційної толерантності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» №3-4. Херсон, 2015. С. 45-52.

19. Заграй Л.Д. Гендерні моделі в уявленнях молоді. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип.2.  С. 55-65. (фахове видання).

20. Zahrai Larysa. An Individual’s Gender Experience: Social Constructivist Research Paradigm. [Електронний ресурс]: режим доступу:https://www.dropbox.com/home/GeST/EVENTS_conferences_schools/Conference

21. Заграй Л.Д. Образ жінки у культурних текстах. Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вип.5. Івано-Франківськ, 2017

22. Zahrai Larysa. Gender research methodology in the modern world: An Individual’s Gender Experience // Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ, 2016. Ч.1. Вип.21. С.7-14. Zahrai L. Social Psychological mechanism scquring co of the sociocultural experience: the hermeneutic aspekt /journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of social and human sciences. Vol.4, № 2, Ivano-Frankivsk, 2017. C.97-104.

23. Zahrai L. Social Psychological mechanisms cquring of the sociocultural experience: the hermeneutic aspekt /journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of social and human sciences. Vol.4, № 2, Ivano-Frankivsk, 2017. C.97-104.

24. Заграй Л. Образ лідера у картині світу студентства: феміністична перспектива/ Збірник матеріалів ІІ міжнародної конференції “Гендерні студії: навчання, дослідження та практика” (16-20 квітня 2018 р.). Кропивницький: КОД, 2018. С. 174-176.

25. Zahrai L. Gender identity of women Ukraine as result of cultural texts interpretation. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. Вип. 22. С. 15-26.

26. Zahrai L. The Image of a Leader in the Students’ Worldview: Feminist Perspective. Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Гендерні cтудії: навчання, дослідження та практика» м. Київ 16-20 квітня 2018 року.

27. Заграй Л.Д. Теорії Гендеру: гендерні дослідження у психології : навч. посіб. Івано-Франківськ, 2019. 264 с. Заграй Л.Д. Методи і вимоги до написання магістерських робіт : навчально-методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2019. 68 с.

28. Заграй Л.Д. Методи і вимоги до написання магістерських робіт: навчально-методичні рекомендації.Івано-Франківськ: ФО – П Петраш К.Т., 2019. 68с.

29. Д. Дзвінчук, В. Кононенко, Л. Заграй. Український пріоритет: нація, соціум, культура. Вид. 2. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. 268 с. (Розділ монографії)

30. Zahrai L. Thematic analysis for the individual gender experience study. “The Role of Academia in Promoting “Gender and Women’s Rights in the Arab World and the European Region” October 1-5 in Fez (Morocco).

31. Заграй Л.Д. Тематичний аналіз як якісний метод у феміністичних дослідженнях. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 24. С. 7-16.

32. Zahrai L. Narrative identity: formation mechanism. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University http://journals.pnu.edu.ua Vol. 7, No. 2 (2020), 83-89.

22. Zahrai L., Popovych, Ihor S., Alla Borysiuk. Constructing a structural-functional of model of social expectations of the personality. Revista inclusionest. Revista de humanidades y ciencias Sosiales Volumen 7 / Número Especial / Abril – Junio 2020 pp. 154-167. 

23. Заграй Л. Д., Федорук О. В. Психосемантичні конструкції лідерства у свідомості молоді: гендерний вимір. Психологія та соціальна робота. Одеса, 2020. Вип. 1 (51). С. 84-99.

Навчально-методичні публікації, опубліковані за період діяльності (останні 5 років)

з\п

Назва Характер

роботи

Вихідні дані Обсяг

у стор.

Співавтори
1. Методологія і технологія виконання курсової роботи: навчально-методичні рекомендації для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Психологія» друк Івано-Франківськ, 2015 60/2,7
2. Методичні рекомендації до проведення науково-дослідної практики магістрів спеціальності «Психологія». друк Івано-Франківськ, 2017. 27
3. Методичні рекомендації до проведення науково-педагогічної практики магістрів спеціальності 053 «Психологія». друк Івано-Франківськ, 2017. 40
4. Гендерні студії: база тестових завдань з дисциплін спеціалізації друк За ред. І.В. Луцан.

Кропивницький. Видавець: Лисенко В.Ф. 2019. 144 с. С.17-33

17/1,0 Федоришин Г. М.
5. Методи і вимоги до написання магістерських робіт : навчально-методичні рекомендації друк ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» Івано-Франківськ: ФО-П Петраш К. Т., 2019. 68/4,250
6. Теорії гендеру: гендерні дослідження у психології/ Навчальний посібник друк ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” . Івано-Франківськ: ФО-П Петраш К.Т., 2019. 264 с. 15,3