Дисципліни вільного вибору студента

ОР Бакалавр спеціальність о53 “Психологія”

Дисципліни вільного вибору студента (Блок 1)

Психологія лідерства (ІІІ курс 5 семестр)

Метою курсу  є формування у студентів наукових і професійних знань у сфері ефективного лідерства, розвиток психологічної культури майбутнього керівника і освоєння технологій створення і просування особистого бренду керівника-лідера, активізація лідерського потенціалу як сукупності умінь самоуправління й управління іншими людьми.

Екзистенційна арт-терапія (ІІІ курс 5 семестр)

Метою курсу є ознайомлення студентів із сучасними підходами до практики психологічної допомоги клієнтам з екзистенційними проблемами; вироблені базових практичних умінь і навичок використання арт-терапевтичних методів і технік; формуванні морально-етичних принципів і відповідальності; усвідомленні професійної ідентичності та становленні фахової компетентності майбутніх психологів.

Кримінальна психологія  (ІІІ курс 6 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена вивченню психологічних закономірностей виникнення та динаміки протиправних установок, психологічних особливостей злочинної поведінки осіб різної статі та віку. До переліку основних тем навчальної дисципліни входять наступні:  «Злочинність як кримінально-психологічне явище», «Психологія особистості правопорушника», «Психологія потерпілого та основи віктимології», «Психологія злочинних груп», «Психологія злочинності неповнолітніх», «Психологічні особливості жіночої злочинності» тощо.

Психотерапія дітей та підлітків (ІV курс 7 семестр)

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні філософсько-епістемологічних, загально-теоретичних основ і організаційно-методичних засад сучасної дитячої психотерапії, принципів надання психотерапевтичної допомоги, прийнятих у відповідному напрямі; набутті належної психотерапевтичної ерудиції і виробленні базових терапевтичних умінь і навичок; формуванні професійної культури і етики дитячого психотерапевта.

Пенітенціарна психологія (ІV курс 7 семестр)

Мета дисципліни –  сформувати наукові уявлення про психологічні основи ресоціалізації осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі; сформувати практичні навички надання  психологічної допомоги засудженим, працівникам установ виконання покарання, застосування технологій попередження пенітенціарної злочинності.

Дисципліни вільного вибору студента (Блок 2)

Психологія реклами (ІІ курс 3 семестр)

Основним завданням вивчення даної дисципліни є ознайомлення студентів із психологічними аспектами реклами й рекламної діяльності. Студенти здобувають знання про  конструктивні й маніпулятивні технології створення рекламних повідомлень і проведення рекламних кампаній, психологічні механізми та методи впливу рекламних повідомлень на свідомість та поведінку її споживачів, індивідуальну та масову культуру, стиль життя суспільства. У процесі вивчення психології реклами у студентів формуються вміння  здійснювати психологічну експертизу рекламних повідомлень, створювати рекламні повідомлення, брати участь у проведенні рекламних кампаній.

Етнопсихологія (ІІ курс 3 семестр)

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати теоретико-методологічні засади етнічної психології як науки; статичні й динамічні характеристики етносів; чинники й детермінанти формування національно-психологічних особливостей представників конкретних етнічних спільнот; етнопсихологічні процеси в контексті глобалізації у полікультурному просторі; шляхи та умови оптимальної міжетнічної взаємодії, профілактики міжетнічних конфліктів, тероризму; – соціально-психологічні механізми адаптації індивіда до нового соціокультурного середовища; функції психолога-консультанта та головні напрями його роботи в полікультурних колективах, організаціях, інститутах соціалізації. Вміти діагностувати рівень міжетнічного напруження в полікультурних колективах і організаціях; вирішувати проблемні завдання в ситуації міжетнічної взаємодії; розробляти рекомендації щодо попередження конфліктів на індивідуальному рівні і на груповому (у міжнаціональних колективах, бікультурних сім’ях та інших соціальних групах); підвищувати рівень національної свідомості майбутніх фахівців у різних сферах соціального життя.

Психологія аутичної дитини (ІІ курс 3 семестр)

Курс «Психологія аутичної дитини» – це комбінований з точки зору теорії та практики курс, спрямований на розвиток цілісного бачення проблеми аутизму.

У курсі ви матимете змогу попрактикуватися у діагностиці ознак аутизму, диференціювати його від інших розладів. Ми поговоримо про міфи, які заважають у роботі з аутизмом, і з якими психолог повинен бути готовим працювати.

Серед компетентностей психолога також повинні бути інструменти, які не тільки визначатимуть актуальний рівень розвитку дитини, але й допомагатимуть розробляти і впроваджувати корекційно-розвиткову програму, опираючись на зону найближчого розвитку. І це ще один напрям роботи під час зазначеного курсу.

Зважаючи на те, що тривалий час вже зберігається тенденція до зростання кількісних показників аутизму у всьому світі (зараз це орієнтовно 1-2 % серед дитячої популяції), можемо припустити, що кожен психолог за свою практику професійної діяльності неодноразово зустрінеться із проблемою аутизму. А тому, знання про нові досягнення науки та доказові методи втручань при аутизмі, можуть знадобитися при працевлаштуванні у різноманітні освітні та розвиткові заклади, у медичні структури, у консультативні клініки, тощо. Якщо ви хочете бути психологом, маєте мотивацію до професійного розвитку, якщо вам близькими є теми допомоги при нейророзвитких розладах та аутизмі зокрема, то я, Когутяк Надія Михайлівна, запрошую вас до вивчення цього курсу.

Практикум з прикладної соціальної психології (ІІ курс 4 семестр)

Практикум з прикладної  соціальної психології має на меті ознайомити студентів-психологів із прикладним аспектом соціально-психологічної науки, а саме з діагностикою конкретних соціально-психологічних явищ й основними методами впливу на них у різних галузях соціальної психології. Завдання навчальної дисципліни – на основі отриманих знань сформувати у студентів уміння аналізувати психічні явища і закономірності, які виникають у соціально-психологічній взаємодії, розуміти критерії соціально-психологічного дослідження та процедури його проведення; вміти інтерпретувати та описувати результати соціально-психологічних досліджень; здійснювати аргументований вибір доцільного методу дослідження соціально-психологічних явищ.

Техніки розвитку комунікативної компетентності (ІІ курс 4 семестр)

Метою вивчення цієї дисципліни є розвиток комунікативного потенціалу студентів. Відбувається ознайомлення із психологічними закономірностями процесів обміну інформацією, організації міжособистісної взаємодії та сприймання людьми один одного в процесі спілкування, причинами виникнення труднощів у спілкуванні, специфікою професійної комунікації в роботі психолога, а також із різними техніками розвитку комунікативних здібностей. Здійснюється розвиток вмінь аналізувати комунікативні ситуації й прогнозувати їх динаміку, ефективно застосовувати вербальні і невербальні засоби комунікації, адекватно сприймати поведінку учасників взаємодії, здійснювати публічний виступ, брати участь у бесіді, дискусії, полеміці, використовувати техніки розвитку комунікативних можливостей особистості, долати комунікативні бар’єри.

Основи соціально-психологічного тренінгу (ІІІ курс 5 семестр)

Мета курсу «Основи психологічного тренінгу» – розкрити основні закономірності тренінгової роботи, ознайомити з видами та методами групової психологічної роботи, розглянути основні відмінності групової форми роботи, особливості побудови тренінгових занять та їх проведення. Завдання вивчення дисципліни: засвоєння студентами основних теоретичних понять і положень психологічного тренінгу; визначення основних переваг та недоліків групової форми психологічної роботи; оволодіння методичними принципами та методами проведення соціально-психологічного тренінгу; ознайомлення з вимогами до особистості та підготовки ведучого тренінгової групи. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття (інтерактивні, інтегровані), самостійна робота, мультимедійні презентації, тренінги, майстер-класи, експертна оцінка.

Соціально-психологічні технології впливу на особистість і групу (ІІІ курс 6 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена вивченню основних видів психологічного впливу (аргументація, маніпуляція, психологічний напад і примус, навіювання і т.д.), технологій і технік їх застосування, індикаторів виявлення прихованого впливу, прийомів і способів протидії деструктивним впливам.

Медіапсихологія (ІІІ курс 7 семестр)

Актуальність вивчення медіапсихології пов’язана із постійним зростанням ролі засобів масової інформації в житті сучасної людини й суспільства. Мас-медіа суттєво впливають на індивідуальну та масову свідо­мість, суспільні процеси, пропонують нові ресурси для особистісного розвитку, але й несуть певні загрози для психологічної безпеки особистості й суспільства.

Вивчення медіапсихології спрямоване на формування медіакомпетентності студентів: розуміння ними медіа як соціальної реальності та усвідомлення психологічної складової медіавиробництва і медіспоживання, розвиток компетентностей, пов’язаних із орієнтацією в сучасному медіапросторі, проведенням психологічного аналізу окремих медіаповідомлень та інформаційно-психологічних операцій, створенням медіаконтенту, забезпеченням інформаційно-психологічної безпеки особистості та соціальної групи.

Психологічні технології ведення переговорів та вирішення конфліктів (ІV курс 7 семестр)

Основними завданнями вивчення даної дисципліни є: оволодіння студентів системою знань про основні функції і технології проведення переговорів як форми ділової комунікації та розв’язання конфліктів, принципи медіації, специфіку діяльності психолога щодо врегулювання конфліктів, а також розвиток у студентів вмінь проведення психологічної експертизи конфліктних ситуацій і психологічного управління конфліктами.

Військова психологія (ІV курс 8 семестр)

Метою навчальною дисципліни є формування високого рівня готовності майбутніх психологів до здійснення професійних функцій в галузі військової психології; формування когнітивної компетентності психолога як світоглядної здатності на основі різних суміжних галузей психології; набуття соціально-комунікативної компетентності як здатності презентувати психологічні знання та здійснювати соціально-психологічний супровід військовослужбовців різних категорій; емоційно-вольової компетентності як здатності до саморегуляції власної діяльності; ціннісно-мотиваційної компетентності як розуміння значущості ролі соціального психолога у ЗСУ; рефлексивно-особистісної компетентності як критичної оцінки власної професійної діяльності. Навчальна дисципліна розглядає проблеми функціональних обов’язків військових психологів, психологічні технології та техніки психологічної стійкості до психотравмуючих факторів сучасної війни, навчання методам саморегуляції, надання першої психологічної допомоги за умов травматичних ситуацій, підвищення адаптивності до бойових умов, підвищення рівня професійних і бойових навичок та вмінь.

Психологічний супровід персоналу організацій (ІV курс 8 семестр)

Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у студентів професійні компетентності психологічного супроводу персоналу організації.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: розкриття змісту діяльності психолога у роботі з персоналом, формування професійних компетенцій  психолога у сфері психологічного супроводу персоналу організації, заснованих на знанні сучасних методів впливу на працівників для посилення ефективності використання і розвитку їх потенціалу; профілактика професійних стресів та вигорання.

Вимоги до знань і вмінь

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент ознайомиться із поняттям HR,  HR-стратегії; основним призначенням діяльності організаційного психолога та основними напрямами психологічного супроводу персоналу організації; теоретичними основами проблем мотивації персоналу, командоутворення, профілактики професійного вигорання, розвитку soft skills, кар’єрного росту та професійного розвитку працівника.

Під час проведення практичних занять та виконання самостійної роботи студент навчиться:

досліджувати мотиваційний профіль працівника та організації, пропонувати ефективні методи мотивації персоналу;

володіти методами командоутворення, формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації та вирішення конфліктів;

розробляти програми розвитку soft skills  (комунікативні навики, тайм-менеджмент тощо) та психологічного супроводу кар’єрного росту працівника;

володіти методами профілактики та подолання професійних стресів та синдрому професійного вигорання у працівників організації;

здійснювати психологічний супровід працівників з урахуванням специфіки діяльності організації.

Перелік тем:

Тема 1. Зміст та основні завдання психологічного супроводу персоналу організації.

Тема 2. Мотивація і стимулювання як напрям психологічного супроводу працівників організації.

Тема 3. Технології командо утворення. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Тема 4. Психологічні технології формування та розвитку soft-skills працівника.

Тема 5. Профілактика та подолання професійного стресу і професійного вигорання у працівників організації.

Тема 6. Психологічний супровід кар’єрного розвитку працівника.

Тема 7. Психологічний супровід персоналу організації в різних сферах діяльності.

Психологічний відбір та оцінка персоналу (ІV курс 8 семестр)

Мета курсу – сформувати у студентів професійні компетентності психологічного  відбору та оцінки персоналу організації

Основне завдання даного курсу – розкриття основних принципів, методів, технологій відбору персоналу та оцінки їх діяльності, формування вмінь та навиків складання професіограми, здійснення підбору персоналу, його адаптації та моніторингу  ефективності діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент ознайомиться із поняттями професійного психологічного відбору, професійної придатності, рекрутингу, технологіями розробки професіограми, психограми, профілю посади, джерелами та методами пошуку та підбору персоналу; основами психологічного супроводу адаптації нових працівників; психологічними критеріями оцінки персоналу, основними методами та вимогами до оцінки персоналу;

Під час проведення практичних занять та виконання самостійної роботи студент навчиться:

розробляти професіограму, психограму і профіль посади;

підбирати психодіагностичний інструментарій та проводити дослідження професійно важливих психологічних якостей та рис;

писати та аналізувати резюме;

проводити співбесіду при прийомі на роботу;

аналізувати результати психодіагностичного дослідження, співбесіди та робити висновки про професійну відповідність претендента посаді;

розробляти систему психологічних критеріїв оцінки персоналу;

здійснювати психологічне консультування щодо подальшого професійного розвитку в результаті оцінки персоналу.

Перелік тем:

Тема 1. Зміст та основні завдання відбору персоналу. Рекрутинг.

Тема 2. Профіль професії. Побудова професіограми.

Тема 3. Психодіагностичний інструментарій при відборі персоналу.

Тема 4. Методи підбору персоналу.

Тема 5. Психологічний супровід при адаптації нового працівника організації.

Тема 6.  Оцінювання персоналу організації

Судово-психологічна експертиза (ІV курс 8 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних та прикладних проблем психологічного забезпечення процесу розслідування злочинів у кримінальному процесі, а також правопорушень у цивільному та адміністративному процесах. Зокрема, йдеться про експертно-психологічну діяльність, яку реалізовує компетентний експерт-психолог у відповідь на запити суб’єктів юридичної діяльності (слідчих, адвокатів, суддів). Розкриваються основні організаційні, правові, науково-методологічні та методичні аспекти судово-психологічної експертизи; технології її проведення тощо. Формуються практичні навички реалізації експертно-психологічної діяльності в цілому та написання “Висновку” експертизи зокрема.

Психологічні технології іміджмейкінгу та піару (ІV курс 8 семестр)

Метою курсу є  формування у студентів системи знань і професійних компетенцій в галузі іміджмейкінгу, ознайомлення з основними технологіями та техніками побудови іміджу (суб’єкта, товару, послуги, організації). Формування у студентів вмінь та навичок створення позитивного іміджу в особистій та діловий сфері, набуття вмінь самоіміджування; здатностей застосовувати іміджмейкінгові та піар технології  у професійній діяльності.

 

ОР Магістр за освітньо-професійною програмою “Психологія. Гендерні студії”

Дисципліни вільного вибору студента (Блок 1)

Гендерна психологія (1 рік навчання 1 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена розгляду питань про гендер як соціокультурний конструкт, який пояснює психологічні чинники існування відмінностей у поглядах на поведінку чоловіків і жінок, притаманні кожній статі риси, неформальні приписи щодо сфер, способів, стилів самореалізації чоловіка та жінки тощо. Знання з гендерної психології допоможуть в осмисленні таких актуалізованих сучасністю проблем, як гендерна дискримінація, гендерні стереотипи, гендерно-рольові конфлікти, гендерні інверсії, трансгендерність, гендерне насильство і т.д. Вони також стануть основою в індивідуальному чи груповому консультуванні осіб з питань побудови сімейних стосунків, виховання дітей, формування гендерної ідентичності, вирішення гендерних проблем в різних соціальних сферах.

Дисципліни вільного вибору студента (Блок 2)

Групова психотерапія (1 рік навчання 2 семестр)

Основна мета курсу – формування компетентностей організації та  ведення психотерапевтичної групи.

Основні завдання курсу – формування розуміння основних положень групової психотерапії, сфери застосування групової психотерапії, специфіки організації та проведення психотерапевтичної групи; компетентності створення, проведення психотерапевтичної групи та аналізу групового психотерапевтичного процесу.

Навчання відбувається на основі поєднання засвоєння теоретичного матеріалу, отримання практичного досвіду участі у навчальній терапевтичній групі (будемо проводити терапевтичні групи на практичних заняттях) та звернення до досвіду практикуючих психологів (зустрічі з психологами, які є ведучими терапевтичних груп).

Під час вивчення дисципліни студент отримає:

знання про сфери застосування групової психотерапії, її обмеження, класифікацію груп;

вміння класифікувати напрями психотерапевтичних підходів групової психотерапії відповідно до вирішуваних проблем;

здатність відстежувати динамічні процеси психотерапевтичної групи, визначати стадії психотерапевтичної роботи, завдання та методи роботи на кожній стадії психотерапевтичної групи;

навики організації психотерапевтичної групи з урахуванням проблемної ситуації;

самоаналіз власних компетентностей як групового психотерапевта та готовності до ведення психотерапевтичних груп;

особистісний досвід участі у психотерапевтичній групі;

компетенції вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про перескерування, звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.

Психологія міграції (1 рік навчання 2 семестр)

Даний курс спрямований на ознайомлення студентів з пріоритетними напрямами наукових досліджень у сфері міграції населення, інноваційними  підходами та методами психологічної допомоги різним видам мігрантів та членам їх сімей, особливо в ситуації вимушеної чи нелегальної міграції. Студенти навчаться діагностувати рівень міжетнічного напруження в полікультурних колективах і організаціях; вирішувати проблемні завдання міжетнічної взаємодії в різних соціальних інститутах; налагоджувати контакт з організаціями, які вирішують питання мігрантів в Україні і за її межами.

Політична психологія (1 рік навчання 1 семестр)

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Політична психологія» полягає у тому, щоб ознайомити студентів із психологічними особливостями розвитку політичних процесів і явищ, напрямами діяльності політичного психолога, політико-психологічними технологіями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти здобувають такі знання: про психологічні закономірності й механізми участі індивіда, соціальних груп і мас у політичних процесах; основні чинники та умови виникнення політичного лідерства, функціонування влади; психологічні технології виборів, політичної комунікації, створення політичного іміджу, розв’язання політичних конфліктів та ін.

Формуються вміння: організовувати й проводити політико-психологічне вивчення особистості політичного діяча і складати його психологічний портрет, моделювати політичний імідж лідера і партії, аналізувати психологічні особливості протікання політичних процесів (таких, як: політичні вибори, політична комунікація, політичне лідерство, політичний тероризм, політичний конфлікт тощо), оцінювати ефективність виборчих технологій, політичних комунікацій у суспільстві. Такі знання, уміння й навички дозволять магістрам психології компетентно здійснювати психологічний супровід суб’єктів політики.

Психологічна безпека особистості (2 рік навчання 3 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена вивченню питань збереження стійкості особистості у середовищі, формування здатності чинити опір деструктивним внутрішнім і зовнішнім впливам, що допомагає їй відчувати свою психологічну захищеність у різних життєвих ситуаціях. Виходячи з цього, метою дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами проблеми психологічної безпеки особистості (сутність психологічної безпеки, характеристика її видів та компонентів, головних умов її виникнення і чинників збереження) та напрацювання на цій основі практичних навичок використання різноманітних конструктивних способів психологічного захисту (засвоєння правил і оволодіння техніками безпечного спілкування і взаємодії в соціумі, а також оволодіння різними видами копінг-стратегій у подоланні негативних впливів).

Технології індивідуального консультування в сім’ї (2 рік навчання 3 семестр)

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати принципи, завдання та функції консультування сім’ї з врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду; основні теоретичні моделі консультування і психотерапії сімї; розуміти основні проблеми подружніх і дитячо-батьківських стосунків; визначати напрями психологічної допомоги сім’ї в кризових ситуаціях; вміти: діагностувати проблему клієнта; підвищувати психолого-педагогічну компетентність подружньої пари чи сім’ї; використовувати методи корекційного впливу; розробляти рекомендації щодо попередження конфліктів та девіацій у сім’ї; надавати психологічну підтримку самотнім людям; демонструвати практичні навички індивідуального та групового консультування сім’ї; вільно володіти новітніми техніками консультування сім’ї на різних етапах її розвитку.

 

ОР Магістр за освітньо-професійною програмою “Організаційна психологія”

Дисципліни вільного вибору студента (Блок 1)

Статистичний аналіз експериментальних даних (1 рік навчання 1 семестр)

Мета вивчення дисципліни полягає у виробленні у студентів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на базі  опанування методами математичної обробки емпіричних даних; набутті знань про умови, можливості і обмеження застосування відповідних методів математичної статистики; розвитку навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій; заохоченні до самоосвіти з метою опанування сучасними  знаннями в царині математичної статистики; розвитку здатності  до рефлексії та системного критичного мислення; виробленні уміння перевіряти на вірогідність математичні гіпотези; розвитку здатності генерувати нові ідеї та гіпотези та здатності діяти на основі етичних міркувань (мотивів); розвитку вміння інтегрувати знання з експериментальної психології з методами математико-статистичного аналізу.

Завдання: сформувати уявлення про предмет, структуру,  основні завдання та методи дисципліни «Статистичний аналіз експериментальних даних»; виробити розуміння особливостей вимірювання у психології; сформувати вміння коректно тлумачити дані, отримані у різних шкалах вимірювання; уміти перевіряти тип розподілу вибіркових характеристик; сформувати вміння правильного використання параметричних та непараметричних критеріїв перевірки статистичних гіпотез; уміти застосовувати дисперсійний аналіз і знаходити кореляційні, факторні та регресійні залежності між емпіричними величинами.

Якісні методи у психології (1 рік навчання 1 семестр)

Мета – формування компетентностей із застосування якісних методів дослідження з психології менеджменту.

Завдання – сформувати розуміння та здатності теоретичного та практичного характеру, які стосуються: розуміння якісних методів у психології; розуміння методологічних основ якісних методів у дослідженнях; розуміння видів якісних методів дослідження; здатності до вибору валідних якісних методів; здатності до застосування якісних методів у психологічних дослідженнях; здатності до обробки та аналізу результатів якісних методів у психологічних дослідженнях.

Командна робота в організації і стресменеджмент (1 рік навчання 1 семестр)

Метою викладання навчальної дисципліни «Командна робота в організації і стрес-менеджмент» є формування у студентів комплексу загальних компетентностей у сфері психологічного супроводу командоутворення й управління стресом в організації, заснованих на сучасних методах впливу для посилення ефективності використання і розвитку потенціалу працівників.

Завдання: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність генерувати нові ідеї (креативність); уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність розробляти та управляти проектами; здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Основи маркетингових досліджень (1 рік навчання 1 семестр)

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи маркетингових досліджень» є формування у студентів комплексує викладення принципів, завдань та функцій маркетингу, способів реалізації його основних політик -товарної, цінової, комунікацій і розподілу, а також відпрацювання практичних навичок вирішення маркетингових завдань і прищеплення вміння творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

Результатами вивчення дисципліни є наступні: засвоєння вмінь самостійно здійснювати комплексний аналіз та оцінку маркетингового середовища організації; вміння обирати найефективніші методики відповідно до цілей, завдань, предмету та об’єктів маркетингових досліджень; здійснювати сегментацію ринку та обирати стратегію охоплення цільових сегментів ринку; обґрунтовувати стратегію позиціонування психологічних послуг в сегменті; аналізувати та оцінювати потребу оновлення товарного асортименту та пропонувати необхідні маркетингові стратегії підтримки товару на окремих етапах життєвого циклу; обґрунтовувати вибір каналу розподілу; формувати інструментарій маркетингових комунікацій підприємства; розрахунок ефективності комунікацій з контактною аудиторією; набуття практичних навичок їх використання в процесі просування товарів та удосконалення системи товаропросування.

Дисципліни вільного вибору студента (Блок 2)

Гендерна психологія (1 рік навчання 1 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена розгляду питань про гендер як соціокультурний конструкт, який пояснює психологічні чинники існування відмінностей у поглядах на поведінку чоловіків і жінок, притаманні кожній статі риси, неформальні приписи щодо сфер, способів, стилів самореалізації чоловіка та жінки тощо. Знання з гендерної психології допоможуть в осмисленні таких актуалізованих сучасністю проблем, як гендерна дискримінація, гендерні стереотипи, гендерно-рольові конфлікти, гендерні інверсії, трансгендерність, гендерне насильство і т.д. Вони також стануть основою в індивідуальному чи груповому консультуванні осіб з питань побудови сімейних стосунків, виховання дітей, формування гендерної ідентичності, вирішення гендерних проблем в різних соціальних сферах.

Психологія в організації (1 рік навчання 1 семестр)

Мета вивчення дисципліни полягає у виробленні у студентів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на базі  опанування основ психології людини та її поведінки в організації; набутті знань про умови, можливості і обмеження застосування відповідних методів вивчення особистості, її психічних станів, процесів та властивостей з використанням можливостей інформаційно-комунікативних технологій; заохоченні до самоосвіти з метою опанування сучасними  знаннями в царині психології; розвитку здатності  до рефлексії та системного критичного мислення; виробленні уміння творчо мислити і знаходити нестандартні рішення в проблемних і критичних ситуаціях; розвитку здатності генерувати нові ідеї та гіпотези та здатності діяти на основі етичних міркувань (мотивів); розвитку вміння інтегрувати знання з основ психології з психологією ділового спілкування та організаційною культурою фахівця.

Завдання вивчення дисципліни полягає у виробленні у студентів здатностей: розуміти і класифікувати різноманітні психічні феномени; порівнювати і виокремлювати специфічні ознаки і критерії розрізнення психічних явищ та форми їх прояву в діловому спілкуванні; орієнтуватися в основних нормах психічного здоров’я та діагностувати найпоширеніші вади розвитку; коригувати власний психоемоційний стан та розробляти програму саморозвитку і самовиховання; обирати адекватні стратегії розв’язання проблем і подолання критичних ситуацій у повсякденному функціонуванні.

Психологія прийняття рішень в організації (1 рік навчання 2 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена висвітленню психологічних аспектів такої важливої управлінської функції, як прийняття рішень. Виходячи з цього, метою дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами проблеми прийняття рішень в організаціях та формування у них навичок здійснювати психологічний супровід цього процесу. Загалом навчальна дисципліна орієнтована на опанування студентами технології роботи організаційного психолога щодо оптимізації процесу прийняття рішень. Компоненти цієї технології забезпечать їх знаннями про сутність процесу прийняття рішень (види рішень, вимоги до них, психологічні чинники, які впливають на цей процес; моделі та етапи прийняття рішень тощо), методи діагностики особливостей прийняття рішень в організаціях, ділові та навчально-рольові ігри для підготовки менеджерів до ефективного прийняття управлінських рішень.

Психологія реклами (1 рік навчання 2 семестр)

Мета навчальної дисципліни «Психологія реклами»: розкрити психологічні аспекти створення та функціонування реклами, її вплив на свідомість та поведінку споживачів; навчання студентів розв’язуванню типової задачі діяльності, наведеної в ОКХ.

Основні завдання вивчення дисципліни «Психологія реклами» полягають у наступному: ознайомлення студентів з основними положеннями та проблемами психології реклами на сучасному етапі розвитку науки та рекламної практики; висвітлити найбільш вагомі результати теоретичних та експериментальних досліджень психологічних аспектів реклами; сформувати у студентів розуміння ролі психічних процесів у формуванні рекламних образів; оволодіння студентів психотехнологіями створення та психологічного аналізу реклами.

Психологія управління корпоративними комунікаціями (1 рік навчання 2 семестр)

Курс “Психологія управління корпоративними комунікаціями” покликаний розкрити основні принципи, методи, технології управління корпоративними комунікаціями, формування компетентностей створення та просування іміджу компанії та корпоративного бренду, розробки програми корпоративного іміджування, визначення цільових аудиторій, розробки корпоративного стилю, управління кризовими комунікаціями.

Управління конфліктами і ведення переговорів в організації (1 рік навчання 2 семестр)

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентів технологіями управління конфліктами в організаціях і проведення переговорів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти здобувають знання про специфіку виникнення і закономірності розвитку конфліктів в організаціях, напрями діяльності психолога щодо управління конфліктами в організаціях та проведення переговорного процесу як форми ділової комунікації.

Формуються такі вміння: виконувати психологічну експертизу конфліктних ситуацій і прогнозувати їх розвиток; проводити профілактику, попередження і розв’язання різних видів конфліктів в організаціях; здійснювати психологічне посередництво в конфліктах з опорою на норми закону й етичні принципи діяльності посередника; організовувати переговорний процес, узгоджувати цілі й інтереси учасників переговорів, визначати особливості конструктивного й деструктивного психологічного впливу учасників переговорного процесу один на одного.

Терапія творчим самовираженням депресивних станів особистості (2 рік навчання 3 семестр)

Мета навчальної дисципліни: дати систему знань, що базується на знанні психологічної суті впливу засобів творчого самовираження (як клінічної терапії духовною культурою) на подолання депресивних станів особистості.

Завдання навчального курсу: дати основи знань з базових наукових підходів до проблем терапії творчим самовираженням, що окреслені інтегративно-особистісним підходом методологічного постулювання, зокрема синтезом складових концепцій: емоційно-стресова психотерапія (В.Рожнов, М.Бурно); арттерапія, психодинамічна АРТ; гуманістична АРТ; синтетична психотерапія В.Кречмера; позитивна психотерапія Н. Пезешкяна; еклектична тощо; а також ознайомити з психотехнічним інструментарієм, методами організації та проведення психологічної роботи (за вищезгаданим напрямом) із клієнтами із межовими станами, «дефензивними пацієнтами»

Управління кар’єрою і консультування (2 рік навчання 3 семестр)

Мета курсу – сформувати у студентів професійні компетентності кар’єрного консультування особистості

Основні цілі: сформувати розуміння теоретичних основ поняття кар’єри, теорій, чинників, етапів її розвитку у контексті життя особистості; ознайомити студента з етапами, технологіями та техніками кар’єрного консультування.

Психологія особистості в організаціях (2 рік навчання 3 семестр)

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у майбутніх магістрів психології системних знань фундаментальних теорій, концепцій, методологічних принципів, методів, категорій, понять, термінів психології особистості; закладення основ умінь і навичок компетентно використовувати ці знання в навчальній, науково-дослідній і практичній професійній діяльності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни: вивчення істотних властивостей психіки особистості з позицій системного підходу в психології; оволодіння навичками функціонально-системно-суб’єктного осмислення і трактування психічних феноменів, наукових та навчально-методичних праць з психології особистості та персонології; ознайомлення з основними методами психологічних досліджень особистості та методологічною парадигмою гуманістичного напряму в персонології.

Технології індивідуального консультування в сім’ї (2 рік навчання 3 семестр)

Мета: дати   студентам   базові   теоретичні   й   практичні   знання   з   курсу «Технології індивідуального консультування в сім’ї», сформувати вміння і навички консультативної роботи з сім’єю, підготувати кваліфікованих фахівців у галузі сімейного консультування».

Завдання: “спрямовувати студентів на досягнення розвивальної, корекційної, профілактичної та адаптивної мети у роботі з клієнтами. Розвивальна мета пов’язана зі зростанням ресурсів сім’ї в сфері самоорганізації й саморозвитку, відповідно – до зростання компетентності членів сім’ї у вирішенні нормативних і ненормативних криз. Корекційна мета передбачає оптимізацію рольової структури сім’ї, підвищення рівня згуртованості її членів, покращання міжособистісної комунікації. Профілактична мета пов’язана зі зростанням фрустраційної толерантності сім’ї, а адаптивна – з успішним вирішенням конфліктів, криз та інших проблем.