Дисципліни вільного вибору студента

Бакалаврат за спеціальністю о53 “Психологія”

Дисципілни вільного вибору студента (Блок 1)

Психотерапія дітей та підлітків (ІІІ курс 5 семестр)

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні філософсько-епістемологічних, загально-теоретичних основ і організаційно-методичних засад сучасної дитячої психотерапії, принципів надання психотерапевтичної допомоги, прийнятих у відповідному напрямі; набутті належної психотерапевтичної ерудиції і виробленні базових терапевтичних умінь і навичок; формуванні професійної культури і етики дитячого психотерапевта.

Кримінальна психологія  (ІІІ курс 5 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена вивченню психологічних закономірностей виникнення та динаміки протиправних установок, психологічних особливостей злочинної поведінки осіб різної статі та віку. До переліку основних тем навчальної дисципліни входять наступні:  «Злочинність як кримінально-психологічне явище», «Психологія особистості правопорушника», «Психологія потерпілого та основи віктимології», «Психологія злочинних груп», «Психологія злочинності неповнолітніх», «Психологічні особливості жіночої злочинності» тощо.

Пенітенціарна психологія (ІV курс 7 семестр)

Мета дисципліни –  сформувати наукові уявлення про психологічні основи ресоціалізації осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі; сформувати практичні навички надання  психологічної допомоги засудженим, працівникам установ виконання покарання, застосування технологій попередження пенітенціарної злочинності.

Екзистенційна арт-терапія (ІІІ курс 5 семестр)

Метою курсу є ознайомлення студентів із сучасними підходами до практики психологічної допомоги клієнтам з екзистенційними проблемами; вироблені базових практичних умінь і навичок використання арт-терапевтичних методів і технік; формуванні морально-етичних принципів і відповідальності; усвідомленні професійної ідентичності та становленні фахової компетентності майбутніх психологів.

Психологія аутичної дитини (ІІІ курс 6 семестр)

Курс «Психологія аутичної дитини» – це комбінований з точки зору теорії та практики курс, спрямований на розвиток цілісного бачення проблеми аутизму.

У курсі ви матимете змогу попрактикуватися у діагностиці ознак аутизму, диференціювати його від інших розладів. Ми поговоримо про міфи, які заважають у роботі з аутизмом, і з якими психолог повинен бути готовим працювати.

Серед компетентностей психолога також повинні бути інструменти, які не тільки визначатимуть актуальний рівень розвитку дитини, але й допомагатимуть розробляти і впроваджувати корекційно-розвиткову програму, опираючись на зону найближчого розвитку. І це ще один напрям роботи під час зазначеного курсу.

Зважаючи на те, що тривалий час вже зберігається тенденція до зростання кількісних показників аутизму у всьому світі (зараз це орієнтовно 1-2 % серед дитячої популяції), можемо припустити, що кожен психолог за свою практику професійної діяльності неодноразово зустрінеться із проблемою аутизму. А тому, знання про нові досягнення науки та доказові методи втручань при аутизмі, можуть знадобитися при працевлаштуванні у різноманітні освітні та розвиткові заклади, у медичні структури, у консультативні клініки, тощо. Якщо ви хочете бути психологом, маєте мотивацію до професійного розвитку, якщо вам близькими є теми допомоги при нейророзвитоких розладах та аутизмі зокрема, то я, Когутяк Надія Михайлівна, запрошую вас до вивчення цього курсу.

Психологія лідерства (ІІІ курс 5 семестр)

Метою курсу  є формування у студентів наукових і професійних знань у сфері ефективного лідерства, розвиток психологічної культури майбутнього керівника і освоєння технологій створення і просування особистого бренду керівника-лідера, активізація лідерського потенціалу як сукупності умінь самоуправління й управління іншими людьми.

 

Дисципліни вільного вибору студента (Блок 2)

Психологія реклами (ІІ курс 3 семестр)

Основним завданням вивчення даної дисципліни є ознайомлення студентів із психологічними аспектами реклами й рекламної діяльності. Студенти здобувають знання про  конструктивні й маніпулятивні технології створення рекламних повідомлень і проведення рекламних кампаній, психологічні механізми та методи впливу рекламних повідомлень на свідомість та поведінку її споживачів, індивідуальну та масову культуру, стиль життя суспільства. У процесі вивчення психології реклами у студентів формуються вміння  здійснювати психологічну експертизу рекламних повідомлень, створювати рекламні повідомлення, брати участь у проведенні рекламних кампаній.

Етнопсихологія (ІІ курс 4 семестр)

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати теоретико-методологічні засади етнічної психології як науки; статичні й динамічні характеристики етносів; чинники й детермінанти формування національно-психологічних особливостей представників конкретних етнічних спільнот; етнопсихологічні процеси в контексті глобалізації у полікультурному просторі; шляхи та умови оптимальної міжетнічної взаємодії, профілактики міжетнічних конфліктів, тероризму; – соціально-психологічні механізми адаптації індивіда до нового соціокультурного середовища; функції психолога-консультанта та головні напрями його роботи в полікультурних колективах, організаціях, інститутах соціалізації. Вміти діагностувати рівень міжетнічного напруження в полікультурних колективах і організаціях; вирішувати проблемні завдання в ситуації міжетнічної взаємодії; розробляти рекомендації щодо попередження конфліктів на індивідуальному рівні і на груповому (у міжнаціональних колективах, бікультурних сім’ях та інших соціальних групах); підвищувати рівень національної свідомості майбутніх фахівціву пізних сферах соціального життя.

Практикум з прикладної соціальної психології (ІІ курс 4 семестр)

Практикум з прикладної  соціальної психології має на меті ознайомити студентів-психологів із прикладним аспектом соціально-психологічної науки, а саме з діагностикою конкретних соціально-психологічних явищ й основними методами впливу на них у різних галузях соціальної психології. Завдання навчальної дисципліни – на основі отриманих знань сформувати у студентів уміння аналізувати психічні явища і закономірності, які виникають у соціально-психологічній взаємодії, розуміти критерії соціально-психологічного дослідження та процедури його проведення; вміти інтерпретувати та описувати результати соціально-психологічних досліджень; здійснювати аргументований вибір доцільного методу дослідження соціально-психологічних явищ.

Техніки розвитку комунікативної компетентності (ІІ курс 4 семестр)

Метою вивчення цієї дисципліни є розвиток комунікативного потенціалу студентів. Відбувається ознайомлення із психологічними закономірностями процесів обміну інформацією, організації міжособистісної взаємодії та сприймання людьми один одного в процесі спілкування, причинами виникнення труднощів у спілкуванні, специфікою професійної комунікації в роботі психолога, а також із різними техніками розвитку комунікативних здібностей. Здійснюється розвиток вмінь аналізувати комунікативні ситуації й прогнозувати їх динаміку, ефективно застосовувати вербальні і невербальні засоби комунікації, адекватно сприймати поведінку учасників взаємодії, здійснювати публічний виступ, брати участь у бесіді, дискусії, полеміці, використовувати техніки розвитку комунікативних можливостей особистості, долати комунікативні бар’єри.

Основи соціально-психологічного тренігу (ІІІ курс 5 семестр)

Мета курсу «Основи психологічного тренінгу» – розкрити основні закономірності тренінгової роботи, ознайомити з видами та методами групової психологічної роботи, розглянути основні відмінності групової форми роботи, особливості побудови тренінгових занять та їх проведення. Завдання вивчення дисципліни: засвоєння студентами основних теоретичних понять і положень психологічного тренінгу; визначення основних переваг та недоліків групової форми психологічної роботи; оволодіння методичними принципами та методами проведення соціально-психологічного тренінгу; ознайомлення з вимогами до особистості та підготовки ведучого тренінгової групи. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття (інтерактивні, інтегровані), самостійна робота, мультимедійні презентації, тренінги, майстер-класи, експертна оцінка.

Соціально-психологічні технології впливу на особистість і групу (ІІІ курс 6 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена вивченню основних видів психологічного впливу (аргументація, маніпуляція, психологічний напад і примус, навіювання і т.д.), технологій і технік їх застосування, індикаторів виявлення прихованого впливу, прийомів і способів протидії деструктивним впливам.

Психологічні технології іміджмейкінгу та піару (ІV курс 7 семестр)

Метою курсу є  формування у студентів системи знань і професійних компетенцій в галузі іміджмейкінгу, ознайомлення з основними технологіями та техніками побудови іміджу (суб’єкта, товару, послуги, організації). Формування у студентів вмінь та навичок створення позитивного іміджу в особистій та діловий сфері, набуття вмінь самоіміджування; здатність застосовувати іміджмейкінгові та піар технології  у професійній діяльності.

Психологічні технології ведення переговорів та вирішення конфліктів (ІV курс 7 семестр)

Основними завданнями вивчення даної дисципліни є: оволодіння студентів системою знань про основні функції і технології проведення переговорів як форми ділової комунікації та розв’язання конфліктів, принципи медіації, специфіку діяльності психолога щодо врегулювання конфліктів, а також розвиток у студентів вмінь проведення психологічної експертизи конфліктних ситуацій і психологічного управління конфліктами.

 

Магістратура за освітньо-професійною програмою

“Психологія. Гендерні студії”

Дисципліни вільного вибору студента (Блок 1)

Гендерна психологія (1 рік навчання 1 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена розгляду питань про гендер як соціокультурний конструкт, який пояснює психологічні чинники існування відмінностей у поглядах на поведінку чоловіків і жінок, притаманні кожній статі риси, неформальні приписи щодо сфер, способів, стилів самореалізації чоловіка та жінки тощо. Знання з гендерної психології допоможуть в осмисленні таких актуалізованих сучасністю проблем, як гендерна дискримінація, гендерні стереотипи, гендерно-рольові конфлікти, гендерні інверсії, трансгендерність, гендерне насильство і т.д. Вони також стануть основою в індивідуальному чи груповому консультуванні осіб з питань побудови сімейних стосунків, виховання дітей, формування гендерної ідентичності, вирішення гендерних проблем в різних соціальних сферах.

 

Дисципліни вільного вибору студента (Блок 2)

Групова психотерапія (1 рік навчання 2 семестр)

Основна мета курсу – формування компетентностей організації та  ведення психотерапевтичної групи.

Основні завдання курсу – формування розуміння основних положень групової психотерапії, сфери застосування групової психотерапії, специфіки організації та проведення психотерапевтичної групи; компетентності створення, проведення психотерапевтичної групи та аналізу групового психотерапевтичного процесу.

Навчання відбувається на основі поєднання засвоєння теоретичного матеріалу, отримання практичного досвіду участі у навчальній терапевтичній групі (будемо проводити терапевтичні групи на практичних заняттях) та звернення до досвіду практикуючих психологів (зустрічі з психологами, які є ведучими терапевтичних груп).

Під час вивчення дисципліни студент отримає:

знання про сфери застосування групової психотерапії, її обмеження, класифікацію груп;

вміння класифікувати напрями психотерапевтичних підходів групової психотерапії відповідно до вирішуваних проблем;

здатність відстежувати динамічні процеси психотерапевтичної групи, визначати стадії психотерапевтичної роботи, завдання та методи роботи на кожній стадії психотерапевтичної групи;

навики організації психотерапевтичної групи з урахуванням проблемної ситуації;

самоаналіз власних компетентностей як групового психотерапевта та готовності до ведення психотерапевтичних груп;

особистісний досвід участі у психотерапевтичній групі;

компетенції вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про перескерування, звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.

Психологія міграції (1 рік навчання 2 семестр)

Даний курс спрямований на ознайомлення студентів з пріоритетними напрямами наукових досліджень у сфері міграції населення, інноваційними  підходами та методами психологічної допомоги різним видам мігрантів та членам їх сімей, особливо в ситуації вимушеної чи нелегальної міграції. Студенти навчаться діагностувати рівень міжетнічного напруження в полікультурних колективах і організаціях; вирішувати проблемні завдання міжетнічної взаємодії в різних соціальних інститутах; налагоджувати контакт з організаціями, які вирішують питання мігрантів в Україні і за її межами.

Політична психологія (1 рік навчання 1 семестр)

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Політична психологія» полягає у тому, щоб ознайомити студентів із психологічними особливостями розвитку політичних процесів і явищ, напрямами діяльності політичного психолога, політико-психологічними технологіями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти здобувають такі знання: про психологічні закономірності й механізми участі індивіда, соціальних груп і мас у політичних процесах; основні чинники та умови виникнення політичного лідерства, функціонування влади; психологічні технології виборів, політичної комунікації, створення політичного іміджу, розв’язання політичних конфліктів та ін.

Формуються вміння: організовувати й проводити політико-психологічне вивчення особистості політичного діяча і складати його психологічний портрет, моделювати політичний імідж лідера і партії, аналізувати психологічні особливості протікання політичних процесів (таких, як: політичні вибори, політична комунікація, політичне лідерство, політичний тероризм, політичний конфлікт тощо), оцінювати ефективність виборчих технологій, політичних комунікацій у суспільстві. Такі знання, уміння й навички дозволять магістрам психології компетентно здійснювати психологічний супровід суб’єктів політики.

Психологічна безпека особистості (2 рік навчання 3 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена вивченню питань збереження стійкості особистості у середовищі, формування здатності чинити опір деструктивним внутрішнім і зовнішнім впливам, що допомагає їй відчувати свою психологічну захищеність у різних життєвих ситуаціях. Виходячи з цього, метою дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами проблеми психологічної безпеки особистості (сутність психологічної безпеки, характеристика її видів та компонентів, головних умов її виникнення і чинників збереження) та напрацювання на цій основі практичних навичок використання різноманітних конструктивних способів психологічного захисту (засвоєння правил і оволодіння техніками безпечного спілкування і взаємодії в соціумі, а також оволодіння різними видами копінг-стратегій у подоланні негативних впливів).

Технології індивідуального консультування в сім’ї (2 рік навчання 3 семестр)

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати принципи, завдання та функції консультування сім’ї з врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду; основні теоретичні моделі консультування і психотерапії сімї; розуміти основні проблеми подружніх і дитячо-батьківських стосунків; визначати напрями психологічної допомоги сім’ї в кризових ситуаціяхі; вміти: діагностувати проблему клієнта; підвищувати психолого-педагогічну компетентність подружньої пари чи сім’ї; використовувати методи корекційного впливу; розробляти рекомендації щодо попередження конфліктів та девіацій у сім’ї; надавати психологічну підтримку самотнім людям; демонструвати практичні навички індивідуального та групового консультування сім’ї; вільно володіти новітніми техніками консультування сім’ї на різних етапах її розвитку.

 

Магістратура за освітньо-професійною програмою

“Організаційна психологія”

Дисципліни вільного вибору студента (Блок 1)

Статистичний аналіз експериментальних даних (1 рік навчання 1 семестр)

Мета вивчення дисципліни полягає у виробленні у студентів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на базі  опанування методами математичної обробки емпіричних даних; набутті знань про умови, можливості і обмеження застосування відповідних методів математичної статистики; розвитку навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій; заохоченні до самоосвіти з метою опанування сучасними  знаннями в царині математичної статистики; розвитку здатності  до рефлексії та системного критичного мислення; виробленні уміння перевіряти на вірогідність математичні гіпотези; розвитку здатності генерувати нові ідеї та гіпотези та здатності діяти на основі етичних міркувань (мотивів); розвитку вміння інтегрувати знання з експериментальної психології з методами математико-статистичного аналізу.

Завдання: сформувати уявлення про предмет, структуру,  основні завдання та методи дисципліни «Статистичний аналіз експериментальних даних»; виробити розуміння особливостей вимірювання у психології; сформувати вміння коректно тлумачити дані, отримані у різних шкалах вимірювання; уміти перевіряти тип розподілу вибіркових характеристик; сформувати вміння правильного використання параметричних та непараметричних критеріїв перевірки статистичних гіпотез; уміти застосовувати дисперсійний аналіз і знаходити кореляційні, факторні та регресійні залежності між емпіричними величинами.

Командна робота в організації і стресменеджмент (1 рік навчання 1 семестр)

 

Дисципліни вільного вибору студента (Блок 2)

Гендерна психологія (1 рік навчання 1 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена розгляду питань про гендер як соціокультурний конструкт, який пояснює психологічні чинники існування відмінностей у поглядах на поведінку чоловіків і жінок, притаманні кожній статі риси, неформальні приписи щодо сфер, способів, стилів самореалізації чоловіка та жінки тощо. Знання з гендерної психології допоможуть в осмисленні таких актуалізованих сучасністю проблем, як гендерна дискримінація, гендерні стереотипи, гендерно-рольові конфлікти, гендерні інверсії, трансгендерність, гендерне насильство і т.д. Вони також стануть основою в індивідуальному чи груповому консультуванні осіб з питань побудови сімейних стосунків, виховання дітей, формування гендерної ідентичності, вирішення гендерних проблем в різних соціальних сферах.

Психологія в організації (1 рік навчання 1 семестр)

Психологія прийняття рішень в організації (1 рік навчання 2 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена висвітленню психологічних аспектів такої важливої управлінської функції, як прийняття рішень. Виходячи з цього, метою дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами проблеми прийняття рішень в організаціях та формування у них навичок здійснювати психологічний супровід цього процесу. Загалом навчальна дисципліна орієнтована на опанування студентами технології роботи організаційного психолога щодо оптимізації процесу прийняття рішень. Компоненти цієї технології забезпечать їх знаннями про сутність процесу прийняття рішень (види рішень, вимоги до них, психологічні чинники, які впливають на цей процес; моделі та етапи прийняття рішень тощо), методи діагностики особливостей прийняття рішень в організаціях, ділові та навчально-рольові ігри для підготовки менеджерів до ефективного прийняття управлінських рішень.

Психологія управління корпоративними комунікаціями (1 рік навчання 2 семестр)

Курс “Психологія управління корпоративними комунікаціями” покликаний розкрити основні принципи, методи, технології управління корпоративними комунікаціями, формування компетентностей створення та просування іміджу компанії та корпоративного бренду, розробки програми корпоративного іміджування, визначення цільових аудиторій, розробки корпоративного стилю, управління кризовими комунікаціями.

Управління конфліктами і ведення переговорів в організації (1 рік навчання 2 семестр)

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентів технологіями управління конфліктами в організаціях і проведення переговорів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти здобувають знання про специфіку виникнення і закономірності розвитку конфліктів в організаціях, напрями діяльності психолога щодо управління конфліктами в організаціях та проведення переговорного процесу як форми ділової комунікації.

Формуються такі вміння: виконувати психологічну експертизу конфліктних ситуацій і прогнозувати їх розвиток; проводити профілактику, попередження і розв’язання різних видів конфліктів в організаціях; здійснювати психологічне посередництво в конфліктах з опорою на норми закону й етичні принципи діяльності посередника; організовувати переговорний процес, узгоджувати цілі й інтереси учасників переговорів, визначати особливості конструктивного й деструктивного психологічного впливу учасників переговорного процесу один на одного.