Аспірантура/Докторантура

На кафедрі соціальної психології здійснюється підготовка за третім освітньо-науковим  рівнем  доктор філософії (PhD) із спеціальності  053 «Психологія» за спеціалізаціями «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи», «Вікова та педагогічна психологія».

Форма навчання з відривом від виробництва (денна) / без відриву від виробництва (заочна), (вечірня).

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання 42 ЄКТС (4 роки).

Загальна інформація про підготовку за третім освітньо-науковим рівнем: http://surl.li/njgy

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр“,  «спеціаліст», що підтверджується документом державного зразка.

Умови прийому: http://surl.li/njhd

Програма педагогічної практики здобувачів третього освітньо-наукового рівня підготовки доктора філософії (PHD)

ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF

Науково-дослідна частина