Федоришин Галина Миколаївна

кандидат психологічних наук,

доцент

 

[tabs active=”1″ vertical=”no”] [tab title=”Персональна інформація” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

 Освіта: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, диплом спеціаліста з відзнакою ЛС ВЕ №000504, дата видачі 30.06.1997 р., спеціальність – Початкове навчання та музика, кваліфікація – вчитель початкових класів та музики Факультет перепідготовки кадрів Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, диплом спеціаліста ДСК ВР №018408, дата видачі 5.06.1998 р., спеціальність – Психологія. Практична психологія в галузі освіти, кваліфікація – практичний психолог

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні детермінанти шкільної дезадаптації підлітків” (Рівненський державний гуманітарний університет, 2002р.).

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри соціальної психології

Навчальні дисципліни: Психологія коучингу; Групові форми роботи психолога в організації; Психологія лідерства; Психологія насилля; Пенітенціарна психологія; Психологія масової свідомості.

Стажування: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра психології, довідка про стажування № 4971-В, “Інновації в організації навчальної та наукової діяльності студентів”, 27.11.2018 р.

[/tab] [tab title=”Основні публікації” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
 1. Федоришин Г.М. Модель первинної профілактики жорстокого ставлення до дітей у сім’ї / Федоришин Г.М. // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип.19. – Ч.1.- С.194-205.
 2. Федоришин Г.М. Психологічний супровід батьків, які виховують дитину з відхиленнями в розвитку / Федоришин Г.М. // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : Матеріали між-народної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 5-6 червня 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С.96-100.
 3. Федоришин Г. М. Батьківські переживання в ситуації народження дитини з розладами в розвитку. «Актуальні проблеми реформування системи вихо-вання та освіти в Україні»: Збірник тез наукових робіт учасників між нар. наук.-практ. конференції (м.Львів, 24-25 квітня 2015 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С.34-38.
 4. Федоришин Г. М. Народження дитини з відхиленнями в розвитку як ненормативна криза сім’ї. Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: «Видав-ничий дім «Гельветика»», 2015. – № 5 (20) травень. – Ч.4. – С.91-95. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/145.pdf .
 5. Федоришин Г.М. Роль матері у вихованні дитини з особливостями у розвитку. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психо-логія. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський націо-нальний університет імені Василя Стефаника», 2016. –  Вип.21. – Ч.1.- С.182-190.
 6. Федоришин Г.М. Гендерні особливості виховання в сім’ї. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжн.наук.-практич. конференції (м. Львів, 24-25 червня 2016 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С.5 4-58.
 7. Федоришин Г.М. Психологічні чинники стабілізації соціальної структури українського суспільного простору / Г.Федоришин // Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia “Realita a perspektivy vyvoja spoločnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty” (28-20 oktobra 2016). – Sladkovičovo, Slovenska republika: Vysoka škola Danubius, 2016. – S. 132-135.
 8. Федоришин Г.М. Батьківство як соціально-психологічний феномен // Київський науково-педагогічний вісник: Науковий журнал. – К.: «Київська наукова організація педагогіки і психології», 2016. № 8 (08). С.116-123.
 9. Федоришин Г.М. Соціально-психологічні чинники формування моделі материнства / Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki.” (30.05.2016-31.05.2016) Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. S. 41-47.
 10. Федоришин Г.М. Сексуальне насильство над дітьми у сім’ї як соціальна і психологічна проблема // Молодий вчений. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика»», 2017. № 8 (48) серпень. Ч.2. С.186-191.
 11. Федоришин Г.М.  Творчість і девіації поведінки. Матеріали XL Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячо-ліття у країнах Європи та Азії» 5 – 6 серпня 2017 р. Збірн. наукових праць. – 2017. – С.31 – 34. – Режим доступу: сonferences.neasmo.org.ua/
 12. Fedoryshyn G. Gender stereotypes and their impact on acts of domestic violence // Gender Studies: Learning, Research, and Practice. Proceedings of the 2nd International Conference “Gender Studies: Learning, Research, and Practice” and Workshop for Young Reserchers “Gender Studies: Education, Gender Equality, Democracy, and Peace” (April 16-20, 2018) / Ed. O.V.Avramenko, T.V.Lisova – Kropyvnytskyi: KOD Publishing House. P.41-43.
 13. Федоришин Г.М. Гендерні стереотипи як чинник домашнього насильства / Збірник наукових праць: психологія. Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2018. Вип. 22. С. 26-32.
 14. Федоришин Г.М. Застосування коучингових технологій у роботі організаційного психолога: можливості та перспективи / Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Випуск 4. С. 252 -257.
 15. Федоришин Г.М. Технологія постановки запитань у коучинговій комунікації / Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 23-24 листопада 2018 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. С. 37-40.
 16. Федоришин Г.М. Екопсихологія інформаційного середовища та патогенні комунікативні технології //«Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти» [Електр. ресур] / Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 20–21 червня 2017 р.) // mediaosvita.org.ua. 2017. Режим доступу:http://mediaosvita.org.ua
 17. Федоришин Г. Сексуальне насильство над дітьми у сім’ї як соціальна і психологічна проблема // Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: «Видав-ничий дім «Гельветика»», 2017. – № 8 (48) серпень. Ч.2. С.186-191.
 18. Fedoryshyn H. Gender stereotypes and their impact on acts of domestic violence / Gender Studies: Learning, Research, and Practice. Proceedings of the 2nd International Conference “Gender Studies: Learning, Research, and Practice” and Workshop for Young Reserchers “Gender Studies: Education, Gender Equality, Democracy, and Peace” (April 16-20, 2018) / Ed. O.V.Avramenko, T.V.Lisova – Kropyvnytskyi: KOD Publishing House. P.41-43.
 19. Федоришин Г.М. Застосування коучингових технологій у роботі організаційного психолога: можливості та перспективи // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. В.4. С.252-257
 20. Федоришин Г.М. Технологія постановки запитань у коучинговій комунікації // Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 23-24 листопада 2018 року). Львів, 2018. Ч.2. С. 37-41.
 21. Федоришин Г.М. Психологія коучингу: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2018. 95 с.
 22. Федоришин Г., Боярчук Ю. Особливості мотивації професійної діяльності працівників ІТ-сфери // Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип.23. С.101-110.
 23. Федоришин Г. Вплив інформаційно-психологічних технологій на масову свідомість // Безпека в сучасному світі. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 27-28 вересня 2019 р., м.Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 53-55.
 24. Федоришин Г.  М.Соціально-психологічні чинники професійного вигорання персоналу Державної Служби України з надзвичайних ситуацій. Соціально-правові студії: Науково-аналітичний журнал. Випуск 2(8), 2020. С.178-186.
 25. Федоришин Г.  М. Упровадження тьюторингу у вищих навчальних закладах: можливості та перспективи. Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути». Україна, м. Київ 13 листопада 2020 р. С.498-506.
 26. Федоришин Г.  М. Соціально-психологічні чинники формування образу подружнього партнера. Міжнародна науково-практичній інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути». Україна, м. Київ 13 листопада 2020 р.
 27. Федоришин Г.  М. Застосування коучингових технологій у формуванні навичок цілепокладання в осіб, які відбувають покарання у СІЗО та УВК.Збірник тез доповідей LХІ Мiжнародної науково-практичної інтернет – конференції «Сучасні виклики науки ХХІ століття», 15 лютого 2021 р., el-conf.com.ua С.226-232
 28. Федоришин Г.  М. Соціально-психологічні чинники формування образу майбутнього шлюбного партнера у юнаків.

Навчально-методичні праці (за останні 5 років)

п/п

Назва Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.) Спів-автори
  Методичні рекомендації до проведення виробничої (науково-дослідної) практики  магістрів спеціальності 053 «Психологія» друк. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 30 с.

 

1,2 друк. арк. (0,6/

0,6)

Заграй Л.Д.
  Методичні рекомендації до проведення виробничої (науково-педагогічної) практики магістрів спеціальності 053 «Психологія» друк. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 42 с.

 

1,2 друк. арк. (0,6/

0,6)

Заграй Л.Д.
  Психологія коучингу: навчально-методичний посібник. Друк. Івано-Франківськ, 2018. 95 с.

 

5,1 ум.друк.арк.  
  Психологія лідерства: навчально-методичний посібник Друк. Івано-Франківськ, 2018. 68 с.    
  Тестові завдання до курсу «Теорії гендеру» Друк. Гендерні студії: беза тестових завдань з дисциплін спеціалізації / За ред. І.В.Лупан. Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2019. С. 17-33.   Заграй Л.Д.
  Освітній коучинг як сучасна технологія формування соціальних компетентностей у школярів Електр. Упровадження інноваційної освітньої парадигми в гірських школах Українських Карпат. Монографія / За наук. ред. д. п. н. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. С. 461-475. 1 друк. аркуш

 

1 друк. аркуш

 

 
[/tab] [tab title=”Діяльність” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Coursera DZAESFDHJ7U6 Halyna Fedoryshyn проф (1)

Halyna Fedoryshyn проф (1)

[/tab] [tab title=”Контакти” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

E-mail:

Тел: 59-61-49

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]