ОР Магістр ОПП “Організаційна психологія”

Анотації дисциплін вільного вибору студентів

ОР Магістр за освітньо-професійною програмою “Організаційна психологія”

1 СЕМЕСТР

Дисципліни вільного вибору студента (ОБРАТИ 3 ДИСЦИПЛІНИ З ПЕРЕЛІКУ):

КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (1 рік навчання 1 семестр)

Мета вивчення дисципліни – формування інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних задач, набуття знань та навиків в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації.

ПСИХОЛОГІЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ (1 рік навчання 1 семестр)

Мета вивчення дисципліни полягає у виробленні у студентів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на базі  опанування основ психології людини та її поведінки в організації; набутті знань про умови, можливості і обмеження застосування відповідних методів вивчення особистості, її психічних станів, процесів та властивостей з використанням можливостей інформаційно-комунікативних технологій; заохоченні до самоосвіти з метою опанування сучасними  знаннями в царині психології; розвитку здатності  до рефлексії та системного критичного мислення; виробленні уміння творчо мислити і знаходити нестандартні рішення в проблемних і критичних ситуаціях; розвитку здатності генерувати нові ідеї та гіпотези та здатності діяти на основі етичних міркувань (мотивів); розвитку вміння інтегрувати знання з основ психології з психологією ділового спілкування та організаційною культурою фахівця.

Завдання вивчення дисципліни полягає у виробленні у студентів здатностей: розуміти і класифікувати різноманітні психічні феномени; порівнювати і виокремлювати специфічні ознаки і критерії розрізнення психічних явищ та форми їх прояву в діловому спілкуванні; орієнтуватися в основних нормах психічного здоров’я та діагностувати найпоширеніші вади розвитку; коригувати власний психоемоційний стан та розробляти програму саморозвитку і самовиховання; обирати адекватні стратегії розв’язання проблем і подолання критичних ситуацій у повсякденному функціонуванні.

ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ І МАРКЕТИНГУ (1 рік навчання 1 семестр)

Реклама присутня в житті кожної сучасної людини. Мета вивчення навчальної дисципліни «Психологія реклами і маркетингу» – ознайомлення студентів із психологічними аспектами рекламної діяльності, зокрема психотехнологіями формування попиту та потреб споживачів, розробки реклами і проведення успішних рекламних кампаній.

В результаті вивчення дисципліни студенти навчаться проводити психологічну експертизу рекламних повідомлень, самостійно розробляти рекламні повідомлення, зокрема саморекламу, здійснювати психологічний супровід процесу створення реклами й проведення рекламних кампаній, аналізувати види й механізми впливу рекламних повідомлень на свідомість та поведінку її споживачів, індивідуальну та масову культуру, стиль життя суспільства.

Цінність дисципліни – її практична складова, сформовані компетентності можуть використовуватися як у професійній діяльності психолога, так і в приватному житті кожної особи, що зустрічається з рекламою.

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ (1 рік навчання 1 семестр)

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у майбутніх магістрів психології системних знань фундаментальних теорій, концепцій, методологічних принципів, методів, категорій, понять, термінів психології особистості; закладення основ умінь і навичок компетентно використовувати ці знання в навчальній, науково-дослідній і практичній професійній діяльності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни: вивчення істотних властивостей психіки особистості з позицій системного підходу в психології; оволодіння навичками функціонально-системно-суб’єктного осмислення і трактування психічних феноменів, наукових та навчально-методичних праць з психології особистості та персонології; ознайомлення з основними методами психологічних досліджень особистості та методологічною парадигмою гуманістичного напряму в персонології.

ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ (1 рік навчання 1 семестр)

Актуальність вивчення цієї навчальної дисципліни пов’язана із стрімким зростанням ролі засобів масової інформації в житті сучасної людини. Нові й традиційні мас-медіа значною мірою впливають на індивідуальну та масову свідо­мість, пропонують найновіші потужні ресурси для нашого особистісного й професійного розвитку. Медіакомпетентність дає можливість ефективно взаємодіяти з медіапростором, забезпечує здатність аналізувати й критично оцінювати повідомлення, розуміти й розрізняти характер впливу медіа на людську свідомість, на процеси, які відбуваються у суспільстві, створювати свій медіапродукт.

Магістри психології навчаться професійно аналізувати й оцінювати  медіаповідомлення (тексти друкованих ЗМІ, випуски новин, фільми, мультфільми, контент соціальних мереж тощо), розбирати інформаційно-психологічні операції, визначати загрози інформаційно-психологічній безпеці особи і суспільства, створювати медіаповідомлення, розробляти просвітницькі матеріали та програми, спрямовані на підвищення медіаграмотності аудиторії, здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, здійснювати психологічний супровід клієнтів в аспекті забезпечення їхньої інформаційно-психологічної безпеки.

ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ (1 рік навчання 1 семестр)

Курс “Психологія управління корпоративними комунікаціями” покликаний розкрити основні принципи, методи, технології управління корпоративними комунікаціями, формування компетентностей створення та просування іміджу компанії та корпоративного бренду, розробки програми корпоративного іміджування, визначення цільових аудиторій, розробки корпоративного стилю, управління кризовими комунікаціями.

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (1 рік навчання 1 семестр)

Мета вивчення навчальної дисципліни – оволодіння студентів сучасними технологіями розвитку комунікативного потенціалу особистості та групи.

Магістри навчаться аналізувати різноманітні комунікативні ситуації, ефективно застосовувати різноманітні засоби комунікації, визначати причини виникнення комунікативних бар’єрів і долати їх, успішно здійснювати публічний виступ, доступно й аргументовано подавати інформацію, брати участь у дискусіях, розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, консультування тощо) й апробувати їх.

Вивчення дисципліни має чітку орієнтованість на розвиток комунікативної компетентності кожного студента, що є запорукою досягнення ним життєвого і професійного успіху.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ (1 рік навчання 1 семестр)

ЯКІСНІ МЕТОДИ У ПСИХОЛОГІЇ (1 рік навчання 1 семестр)

Мета – формування компетентностей із застосування якісних методів дослідження з психології менеджменту.

Завдання – сформувати розуміння та здатності теоретичного та практичного характеру, які стосуються: розуміння якісних методів у психології; розуміння методологічних основ якісних методів у дослідженнях; розуміння видів якісних методів дослідження; здатності до вибору валідних якісних методів; здатності до застосування якісних методів у психологічних дослідженнях; здатності до обробки та аналізу результатів якісних методів у психологічних дослідженнях.

2 СЕМЕСТР

Дисципліни вільного вибору студента (ОБРАТИ 2 ДИСЦИПЛІНИ З ПЕРЕЛІКУ):

ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ (1 рік навчання 2 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена розгляду питань про гендер як соціокультурний конструкт, який пояснює психологічні чинники існування відмінностей у поглядах на поведінку чоловіків і жінок, притаманні кожній статі риси, неформальні приписи щодо сфер, способів, стилів самореалізації чоловіка та жінки тощо. Знання з гендерної психології допоможуть в осмисленні таких актуалізованих сучасністю проблем, як гендерна дискримінація, гендерні стереотипи, гендерно-рольові конфлікти, гендерні інверсії, трансгендерність, гендерне насильство і т.д. Вони також стануть основою в індивідуальному чи груповому консультуванні осіб з питань побудови сімейних стосунків, виховання дітей, формування гендерної ідентичності, вирішення гендерних проблем в різних соціальних сферах.

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ (1 рік навчання 2 семестр)

У сучасному світі ефективним методом цілеспрямованого впливу на різні соціальні явища є проектний підхід. Актуальність його застосування полягає у тому, що управління проектами є універсальною концепцією, що може використовуватись для здійснення будь-яких проектів у галузях освіти, науки, психології, медицини та ін. В діяльності психолога управління проектами дає змогу сформувати більш гнучку організаційну структуру управління, що здатна своєчасно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища; проектний підхід надає можливість здійснення інтегральної оцінки соціально-економічної корисності проекту; управління проектами веде до отримання «готового продукту» – кінцевого результату, за яким визначається ступінь задоволення потреб громадян та їх психологічного благополуччя, загалом.

В умовах зростаючої кількості соціальних проблем функція розвитку соціальної сфери не реалізується в тих кількісних і якісних параметрах, які забезпечують достатній рівень добробуту й безпеки людини. Тому проектноорієнтовне управління в діяльності психологів є тим напрямком роботи, що задовольнить умову стабільного соціального розвитку країни, територіальних громад та конкретних громадян.

Мета курсу: формування у студентів теоретичних уявлень та практичних навичок менеджменту проєктної діяльності психолога.

Які результати навчання студентів?

– Знання вітчизняного та зарубіжного досвіду менеджменту проектної діяльності психолога.

– Знання специфіки управління проектами у професійній діяльності психолога.

– Знання «секретів» успішних соціальних проектів у сфері психології.

– Знання особливостей роботи Проєктно-освітнього центру ПНУ «Агенти змін».

– Навички використовувати методи аналізу соціальних проблем в діяльності психолога.

– Навички формувати кількісні, якісні, короткострокові, довгострокові завдання проекту; визначати результати та заходи проекту; складати орієнтовний бюджет проекту.

– Навички оформлювати орієнтовну аплікаційну форму проектної заявки.

– Навички здійснювати пошук джерел фінансування та адаптовувати проектну заявку щодо вимог вітчизняних та міжнародних проектів.

ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (1 рік навчання 2 семестр)

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи маркетингових досліджень» є формування у студентів комплексує викладення принципів, завдань та функцій маркетингу, способів реалізації його основних політик -товарної, цінової, комунікацій і розподілу, а також відпрацювання практичних навичок вирішення маркетингових завдань і прищеплення вміння творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

Результатами вивчення дисципліни є наступні: засвоєння вмінь самостійно здійснювати комплексний аналіз та оцінку маркетингового середовища організації; вміння обирати найефективніші методики відповідно до цілей, завдань, предмету та об’єктів маркетингових досліджень; здійснювати сегментацію ринку та обирати стратегію охоплення цільових сегментів ринку; обґрунтовувати стратегію позиціонування психологічних послуг в сегменті; аналізувати та оцінювати потребу оновлення товарного асортименту та пропонувати необхідні маркетингові стратегії підтримки товару на окремих етапах життєвого циклу; обґрунтовувати вибір каналу розподілу; формувати інструментарій маркетингових комунікацій підприємства; розрахунок ефективності комунікацій з контактною аудиторією; набуття практичних навичок їх використання в процесі просування товарів та удосконалення системи товаропросування.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (1 рік навчання 2 семестр)

Політика є важливою і престижною сферою для роботи психолога. Мета вивчення навчальної дисципліни «Психологічний супровід політичної діяльності» – ознайомлення студентів із психологічними особливостями політичних процесів та напрямами діяльності політичного психолога.

Магістри навчаться аналізувати психологічні особливості політичних процесів і явищ (таких, як: політичні вибори, політична комунікація, політичне лідерство, політичний тероризм, політичний конфлікт тощо), організовувати й проводити політико-психологічне вивчення особистості політичного діяча і складати його психологічний портрет, моделювати політичний імідж лідера і партії, оцінювати ефективність виборчих технологій, політичних комунікацій у суспільстві, прогнозувати динаміку суспільних настроїв, визначати психологічні чинники й наслідки політичних конфліктів,  а також діяльності політичних радикальних угруповань.

Сформовані відповідні компетентності дозволять магістрам психології виробити нове розуміння політики й політичних процесів, а також успішно здійснювати психологічний супровід суб’єктів політики. Психологія політики – це надзвичайно цікаво і завжди актуально!

ПСИХОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЯХ (1 рік навчання 2 семестр)

Навчальна дисципліна присвячена висвітленню психологічних аспектів такої важливої управлінської функції, як прийняття рішень. Виходячи з цього, метою дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами проблеми прийняття рішень в організаціях та формування у них навичок здійснювати психологічний супровід цього процесу. Загалом навчальна дисципліна орієнтована на опанування студентами технології роботи організаційного психолога щодо оптимізації процесу прийняття рішень. Компоненти цієї технології забезпечать їх знаннями про сутність процесу прийняття рішень (види рішень, вимоги до них, психологічні чинники, які впливають на цей процес; моделі та етапи прийняття рішень тощо), методи діагностики особливостей прийняття рішень в організаціях, ділові та навчально-рольові ігри для підготовки менеджерів до ефективного прийняття управлінських рішень.

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ І ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ (1 рік навчання 2 семестр)

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентів технологіями управління конфліктами в організаціях і проведення переговорів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти здобувають знання про специфіку виникнення і закономірності розвитку конфліктів в організаціях, напрями діяльності психолога щодо управління конфліктами в організаціях та проведення переговорного процесу як форми ділової комунікації.

Формуються такі вміння: виконувати психологічну експертизу конфліктних ситуацій і прогнозувати їх розвиток; проводити профілактику, попередження і розв’язання різних видів конфліктів в організаціях; здійснювати психологічне посередництво в конфліктах з опорою на норми закону й етичні принципи діяльності посередника; організовувати переговорний процес, узгоджувати цілі й інтереси учасників переговорів, визначати особливості конструктивного й деструктивного психологічного впливу учасників переговорного процесу один на одного.

3 СЕМЕСТР

Дисципліни вільного вибору студента (ОБРАТИ 3 ДИСЦИПЛІНИ З ПЕРЕЛІКУ):

ГРУПОВІ ФОРМИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА В ОРГАНІЗАЦІЯХ (2 рік навчання 3 семестр)

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (2 рік навчання 3 семестр)

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ (2 рік навчання 3 семестр) 

Навчальна дисципліна «Психологічна безпека особистості» присвячена розгляду двох взаємопов’язаних проблем: психологічній безпеці особистості та способам її психологічного захисту. Виходячи з цього, метою дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами проблеми психологічної безпеки особистості як стану її захищеності від впливів, які здатні всупереч волі та бажання людини змінювати її психічний стан і психологічні характеристики, модифікувати її поведінку та обмежувати свободу вибору тощо. Завдання навчальної дисципліни – сформувати у студентів сучасне розуміння психологічної безпеки особистості; навчити їх виділяти загрози цьому виду безпеки, розуміти їх головні джерела та адекватно протидіяти їм. 

ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ (2 рік навчання 3 семестр) 

Мета навчальної дисципліни: поглибити теоретичні уявлення про механізми формування і функціонування феномену емоційного інтелекту; окреслити психотехнології розвитку емоційного інтелекту особистості; сформувати у студентів досвід практичного застосування знань у повсякденному житті та в майбутній професійній діяльності.

Курс спрямований на формування знань у студента на предмет розуміння природи емоційного інтелекту, його місця у психічній життєдіяльності індивіда, знання індивідуально-психологічних та вікових особливостей розвитку EQ, володіння психотехнологічним інструментарієм його розвитку і застосування у професійній діяльності психолога.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти сприймати, ідентифікувати, розуміти, відтак управляти власними емоціями та емоційними станами, та і розуміти емоції інших людей, вміти розв’язувати емоційно забарвлені проблеми, на основі розуміння  як власних емоційних переживань, потреб, очікувань, так і потреб інших.

 

ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ: ПРАКТИКУМ (2 рік навчання 3 семестр) 

Коучинг – це сучасна технологія, яку створили для розвитку потенціалу людей і команд, задля досягнення заздалегідь узгоджених цілей та докорінної зміни моделей поведінки, що призводить до розкриття внутрішнього потенціалу особистості.

З допомогою курсу «Технології коучингу: практикум» здобувачі магістерського кваліфікаційного рівня закріплять знання й навички, отримані під час вивчення курсу «Психологія коучингу», вдосконалять свої soft skills і підсилять наявні коучингові компетенції (орієнтованість на результат, вміння приймати рішення, вести ефективну комунікацію, вибудовувати довіру, вміння чути, вміння бачити і вирішувати проблему, масштабне мислення), поглиблено вивчать принципи роботи із запитами лайф і бізнес коучингу.

 

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ (2 рік навчання 3 семестр) 

Експертна діяльність — це важлива складова професійної діяльності психолога. Експертизи із залученням фахівця-психолога проводяться в особливих випадках, коли особи, які відповідають за прийняття важливих рішень у різних галузях управління, освіти, медицини, культури, політики тощо, не володіють достатньою кількістю психологічних знань, щоб вирішити певну проблему.

Навчальна дисципліна “Технології проведення психологічних експертиз” спрямована на вивчення процедури оцінки, аналізу та прогнозу психологічних аспектів будь-якої ситуації, в якій перебуває підекспертна особа. Мета дисципліни — сприяти оволодінню студентами теоретико-методологічними основами психологічної експертизи в різних соціальних сферах та галузях; сформувати головні компетентності експерта-психолога.

ТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В СІМ’Ї (2 рік навчання 3 семестр)

Мета: дати   студентам   базові   теоретичні   й   практичні   знання   з   курсу «Технології індивідуального консультування в сім’ї», сформувати вміння і навички консультативної роботи з сім’єю, підготувати кваліфікованих фахівців у галузі сімейного консультування».

Завдання: “спрямовувати студентів на досягнення розвивальної, корекційної, профілактичної та адаптивної мети у роботі з клієнтами. Розвивальна мета пов’язана зі зростанням ресурсів сім’ї в сфері самоорганізації й саморозвитку, відповідно – до зростання компетентності членів сім’ї у вирішенні нормативних і ненормативних криз. Корекційна мета передбачає оптимізацію рольової структури сім’ї, підвищення рівня згуртованості її членів, покращання міжособистісної комунікації. Профілактична мета пов’язана зі зростанням фрустраційної толерантності сім’ї, а адаптивна – з успішним вирішенням конфліктів, криз та інших проблем.

УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ І КОНСУЛЬТУВАННЯ (2 рік навчання 3 семестр)

Мета курсу – сформувати у студентів професійні компетентності кар’єрного консультування особистості

Основні цілі: сформувати розуміння теоретичних основ поняття кар’єри, теорій, чинників, етапів її розвитку у контексті життя особистості; ознайомити студента з етапами, технологіями та техніками кар’єрного консультування.

УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ (2 рік навчання 3 семестр)