Навчально-методичні матеріали

Електронні хрестоматії з навчальних дисциплін

Доктор психол. наук, професор Заграй Л.Д.

1. Тодорів Л.Д. Практикум з психодіагностики / Л.Д.Тодорів. – Місто-НВ”, Івано-Франівськ, 2004 р.

2. Тодорів Л.Д. Психологія самосвідомості / Л.Д.Тодорів // Методичні рекомендації до курсу. – Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франівськ, “Плай”, 2004 р.

3. Тодорів Л.Д. Методики діагностики психічного розвитку дітей / Л.Д.Тодорів // Методичні рекомендації до курсу. – Прикарпатський університет ім.В.Стефаника, Івано-Франівськ, “Плай”, 2005.

4. Белей М.Д. Основи психологічної діагностики / М.Д.Белей, Л.Д.Тодорів. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2008. – 296с.

5. Заграй Л. Д. Методологія і технологія виконання курсової роботи: навчально-методичні рекомендації дл ястудентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Психологія» / Л.Д. Заграй. – Івано-Франківськ, 2015. – 60 с.

6. Заграй Л. Д. Теорії гендеру : гендерні дослідження у психології : Навчальний посібник. Івано-Фрнаківськ, 2018. 252 с.

7. Заграй Л. Д. Методи і вимоги до написання магістерських робіт : Методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2018. 61 с.

Доктор психол. наук, професор Карпенко З.С.

1. Karpenko Z. Phenomenological analysis of an autobiographic narrative / Z. Karpenko, R.  Abramciow // Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / [за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. –  С. 35–45. (540 с.)

2. Карпенко З.С. Методологічні та теоретичні проблеми психології. Психологія медіасередовища / З.С. Карпенко // Самостійна робота студентів-психологів: зміст, форми, організація [навчально-методичний посібник] / за ред. В. І. Сметаняка. – Івано-Франківськ, 2017.  – С. 17-27.

3. Карпенко З. Предмет і метод аксіопсихології / Зіновія Карпенко // Система сучасних методологій: [хрестоматія у 4-х томах] / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 3. – С. 334-359.

4. Карпенко З.С. Герменевтика общения / З.С. Карпенко // Психология общения. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.А. Бодалева. 2-е узд., испр. и доп. – М. : Изд-во «Когито-Центр», 2015. – С. 34-35.

5. Карпенко З.С. Прикладна конфліктологія: навчально-методичний посібник / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2012. – 84 с.

6. Карпенко З.С. Експресивна психотехніка для дітей / З.С. Карпенко // Заняття психолога з малятами. – К. : Вид. Дім «Шкільний світ»; Вид. Л. Галіцина, 2005. – С.65-127.

7. Карпенко З.С. Психотерапевтичний практикум / З.С. Карпенко – редактор-упорядник. // Класичний психоаналіз: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. – Вип.1. – 60 с.

8.Карпенко З.С. Психогігієна персонального менеджменту / З.С. Карпенко, В.В. Крецул, В.П. Петренко, В.М. Тимків // Самоменеджмент сільського, селищного, міського голови. – Івано-Франківськ: Центр підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій, ТзОВ «Екор», 2001. – С.55-88.

9. Карпенко З.С. Психогігієна персонального менеджменту / З.С.Карпенко. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету імені Василя Стефаника; Центр підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій. – 2001. – 40 с.

10. Карпенко З.С. Експериментальна психологія: Методичні рекомендації до практичного курсу / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 2000. – 76 с.

11. Карпенко З.С. Методологічні і теоретичні проблеми психології: Хрестоматія / З.С. Карпенко, І.М. Гоян – упорядкування. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 2000. – 128 с.

12. Карпенко З.С. Експресивна психотехніка для дітей: Навчальний посібник / З.С. Карпенко. – К. : НПЦ Перспектива, 1997. – 96 с.

13. Карпенко З.С. Міжстатеві стосунки в дзеркалі історичної перспективи / З.С. Карпенко // Етнопсихологічні орієнтири сімейного виховання: Навчально-методичний посібник / за ред. Л.Е. Орбан. – Івано-Франківськ, 1996. – С.35-54.

14. Карпенко З.С. Діагностика психічного розвитку дітей 6-7 років: Методичний посібник для практичних психологів / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Бібліотека журналу «Перевал», 1996. – 66 с.

15. Карпенко З.С. Вивчення і розвиток уяви в дитячому віці: Навчально-методичний посібник // З.С. Карпенко, З.Я. Савчин. – Коломия: Вік, 1996. – 48 с.

16. Карпенко З.С. Психотехніка у вихованні дитини / З.С. Карпенко. – К. : НПЦ Перспектива, 1996. – 48 с.

Доктор психол. наук, професор Пілецька Л.С.

1. Пілецька Л. С. Психологія бізнесу: / Л. Пілецька. Довідково-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Місто- НВ, 2007. – 152 с.

2. ПІлецький В.С., Пілецька Л.С. Соціальна психологія. Довідково-методичний посібник: Місто НВ, 2005. – 128 с.

3. Пілецька Л. С. Психологічні основи професійної мобільності особистості : монографія / Л. С. Пілецька. – Луганськ : Вид-во «Ноулидж», 2013. – 346 с.

4. Психологічні технології управління персоналом /Л.Пілецька Начально – методичний посібник. Івано-Франківськ :В-во “Сімик”, 2015. – 132с.

5. Пілецька Л.С. Соціальна психологія /Л.Пілецька Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: В-во “Сімик”, 2015. – 143с.

Доктор психол. наук, професор Климишин О.І.

Климишин О. І. Теорія і методика тренінгу духовного розвитку особистості / Климишин О. І. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2006. – 112 с.

Климишин О. І. Розвиток духовності особистості: психолого-педагогічний супровід / Климишин О. І. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2011. – 164 с.

Климишин О. І. Дорогою зцілення та спасіння (12 кроків духовної терапії залежних осіб) / Климишин О. І. – Івано-Франківськ : Місійне Товариство Апостола Андрія Первозванного, 2011. – 40 с.

Климишин О. І. Духовна терапія адиктивних осіб: християнсько-орієнтований підхід / Климишин О. І. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2012. – 112 c.

Климишин О.І. Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики: монографія /[ за заг. ред. З.С.Карпенко]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім.В.Стефаника». – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. – 220 с. – ( Розділ 2). – С.35-68.

Климишин О. І. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології : [монографія / за ред. В. М. Жуковського, О. І. Климишин]. – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2015. – 316 с.

Психолого-корекційний практикум травм війни: навч. посібник /Сулятицький І.В., Островська К.О., Осьодло В.І. та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 396 с.

Канд. психол. наук, доцент Вітюк Н.Р.

1. Вітюк Н.Р. Методичні рекомендації до вивчення курсу „Психологія конфлікту” для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Психологія” / Н.Р.Вітюк. – Івано Франківськ: Плай, 2005. – 46 с.

2. Вітюк Н.Р. Семінарські заняття з курсу „Соціальна психологія”. Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Соціальна педагогіка” / Н.Р.Вітюк. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 40 с.
3. Вітюк Н.Р. Психологія професійної комунікації: навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах / Н.Р.Вітюк. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 104 с.
4. Вітюк Н.Р. Психологія конфлікту: навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять у вищих навчальних закладах. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008 / Н.Р.Вітюк. –176 с.

5.Вітюк Н. Р. Психологія конфлікту в таблицях і схемах : навчальний посібник / Н.Р.Вітюк. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2014. – 172 с. Вітюк Н.Р.
Навчальна практика: методичні рекомендації для студентів ІІ курсу спеціальності «Психологія». – Івано-Франківськ: МістоНВ,, 2015. – 44 с.

6. Вітюк Н. Р. Політична психологія : навчальний посібник. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 404 с.

7.Вітюк Н. Р. Політична психологія : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності «Психологія». – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – 196 с.

8. Вітюк Н. Р. Медіапсихологія : навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 112 с. 

9. Вітюк Н. Р. Навчальна програма дисципліни «Психологія реклами».  Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. 32 с.

Канд.психол. наук, доцент Федоришин Г.М.

1. Федоришин Г.М., Гунда Г.В. Соціально-педагогічна діяльність студентів: Програма та методичні рекомендації з виробничої практики / Г.М. Федоришин. – Івано-Франківськ: “Плай”, 2003. – 42 с.
2. Федоришин Г.М. Пенітенціарна психологія: Курс лекцій / Г.М.Федоришин. – Івано-Франківськ: “Плай”, 2004. – 104 с.

3. Федоришин Г.М. Психологія становлення особистості у батьківській сім’ї: Навчально-методичний посібник / Г.М.Федоришин. – Івано-Франківськ: „Місто НВ”, 2006. – 168 с.

4. Федоришин Г.М. Профілактика девіантної поведінки: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів / Г.М.Федоришин. – Івано-Франківськ: „Місто НВ”, 2006. – 32 с.

5. Федоришин Г.М. Психологічні проблеми сімейного виховання : навчальний посібник /Г.М.Федоришин. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2013. – 224 с.

6. Федоришин Г.М., Лютак О.З Профілактика насильства в сімї та у шкільному середовищі :навчально-методичний посібник / Г.М.Федоришин, О.З Лютак. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2013. – 244 с.

7. Федоришин Г.М. Психологія девіантної поведінки : навчально-методичний посібник / Г.М.Федоришин. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2013. – 92 с.

8. Заграй Л.Д., Федоришин Г.М. Методичні рекомендації до проведення виробничої (науково-педагогічної) практики магістрів спеціальності 053 «Психологія».  Івано-Франківськ, 2017. – 42 с.

Канд. психол. наук, доцент Куравська Н.В.

1. Абдюкова Н.В.Методичні рекомендації до вивчення курсу “Юридична психологія” для студентів філософського факультету спеціальність “Психологія”. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 30 с.

2. Абдюкова Н.В.Організація та проведення судово-психологічної експертизи. Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 26 с.

3. Абдюкова Н.В. Соціально-психологічні аспекти суїциду// Психологія суїциду: Посібник/ За ред. В.П.Москальця. – К.: Академвидав, 2004. – С.82-144.

4. Абдюкова Н.В. Психологічні бар’єри на шляху формування народознавчої компетентності молодших школярів // Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів: навчально-методичний посібник / За ред. О.Будник.-Київ – Івано-Франківськ, 2009.- С.85-105.

5Оцінювання якості роботи апеляційного, господарського, окружного адміністративного та загальних місцевих судів Івано-Франківської області / упоряд. В.В.Турчин, Н.В.Куравська. – Івано-Франківськ, 2015. – 68с.

6. Куравська Н.В. Юридична психологія: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Психологія». – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 100 с.

7. Чуйко О., Куравська Н. Гендер і кар’єра : навчальний посібник. /ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника”. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2019. 364с.

Канд. психол. наук, доцент Когутяк Н.М.

1.  Когутяк Н.М. Психологія аутичної дитини : монографія. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 282 с.

2. Когутяк Н. М. Інклюзивна освіта дітей з розладами спектру аутизму як засіб профілактики їх соціальної дезадаптації Монографія / заг. ред. З.С. Карпенко; Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016, С. 142-152

3. Когутяк Н.М. «Прийми незвичне». Просвітницький посібник, гід по аутизму / Н.М. Когутяк. – Кишенів, 2017. – 14 с

Канд. психол. наук, доцент Гринчук О.І.

1. Гринчук О.І. Соціальна психологія: тестові завдання до курсу / О.І. Гринчук. ­ Івано-Франківськ: ТзОВ “Акорд”, 2008. ­ 56с.

2. Гринчук О.І. Загальна психологія: методичні рекомендації до курсу для студентів спеціальності 0401 “Географія” / О.І.Гринчук . ­ Івано-Франківськ: В-во “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету ім.В. Стефаника, 2009. ­ 64с.

3. Гринчук О.І. Соціально-психологічний тренінг. Методичні розробки занять тренінгової групи / О.І.Гринчук. ­ Івано-Франківськ: В-Во “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2010. ­ 78с.

4. Гринчук О.І. Основи соціально-психологічного тренінгу: навчально-методичний посібник / О.І. Гринчук. – Івано-Франківськ: ПП СІМИК, 2015. – 132с.

5. Навчальна програма дисципліни “Соціальна психологія”/О.Гринчук – Івано-Франківськ, ЯРИНА, 2017. – 24с.

6. Гринчук О.І., Лютак О.З. Навчальна програма дисципліни «Практикум з прикладної соціальної психології». – Івано-Франківськ, ЯРИНА, 2018. 26 с.

Канд. психол. наук, доцент Лютак О.З.

1. Лютак О.З.Психологія міграції: навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ, 2017. 150 с.

2. Гринчук О.І., Лютак О.З. Навчальна програма дисципліни «Практикум з прикладної соціальної психології». – Івано-Франківськ, ЯРИНА, 2018. 26 с.

Канд. психол. наук, доцент Чуйко О.М.

1. Чуйко О.М. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з психології управління (для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія»). – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 139с.

2.Чуйко О.М. Методики і тести в психології управління: Довідково-методичний посібник . – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010.—216с.

3.Чуйко О.М. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з курсу «Соціальна психологія» (для студентів спеціальностей «Психологія», «Релігієзнавство», «Філософія») . – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 85с.

4. Чуйко О. Гуманістичні напрями у психології : навчально-методичний посібник/О.Чуйко//Гуманістичні напрями у психології : навчально-методичний посібник / Оксана Чуйко. – Івано-Франківськ: пп О. М. Голіней, 2017. – 82 с.

5. Чуйко О., Куравська Н. Гендер і кар’єра : навчальний посібник. /ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника”. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2019. 364с.

Канд.психол.наук, доцент Пілецький В.С.

1. Пілецький В.С. Навчально-методичні рекомендації з курсу “Політична психологія”(для студентів вищих навчальних закладів) /В.С.Пілецький. – Івано-Франківськ: ЯРИНА. – 2016 – 66с.

 

2017-11-24