Акредитована магістерська програма “Психологія”

 

Акредитована магістерська програма «Психологія» спрямована на підготовку фахівців для практичної та науково-дослідної роботи у сфері психології та пропонує широкі можливості професійної самореалізації.

Освітня програма розроблена та пройшла апробацію за європейським стандартом у межах проекту  ЄС Еразмус + КА2 «GeSt – Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями»  561785-EPP-1-2015-1-LTEPPKA2-CBHEJP (http://gestproject.eu/”), що допоможе реалізувати випускнику професійні компетентності з урахуванням гендерних особливостей особистості та розуміння гендерних проблем в суспільстві і методів їх вирішення.

Магістерська освітня програма «Психологія» пропонується для тих, хто хоче поглибити свої знання з психології (оскільки дозволяє розвинути компетентності, отримані під час навчання на бакалавраті з психології), а також для тих, хто вперше вирішує опанувати професію психолога (оскільки змістовно розкриває усі функції діяльності психолога).

Навчання поєднує академічну та практичну складову – опирається на класичні та новітні теорії психології, а також передбачає засвоєння знань та формування професійних компетентностей через виконання практичних завдань, проведення практичних занять на базах практики та долучення провідних психологів-практиків різних сфер діяльності (сімейний, організаційний, військовий, психологи із сфери освіти та спеціальних установ – виконання покарань, поліції).

Під час навчання студенти мають змогу корегувати свою траєкторію навчання та обирати той напрям, який їх найбільше цікавить (завдяки широкому спектру дисциплін вільного вибору та різноманітній тематиці магістерських досліджень), включаючи психологічну проблематику у сфері освіти, здоров’я, бізнесу та управління персоналом, силових структур, медіа та ін.

Виробнича практика спрямована на реалізацію функції психолога у різних сферах діяльності.

Професійні права випускників ОП «Психологія» другого (магістерського) рівня освіти

ОП «Психологія» – акредитована магістерська програма, яка пропонує широкі можливості працевлаштування та професійного зросту: виконання функцій психолога в освітніх закладах, органах державної влади, силових і спеціальних структурах України (правоохоронних органах, військових структурах, системі виконання покарань, ДСНС тощо), соціальних службах, державних, громадських, приватних організаціях, консультативних пунктах, соціально-психологічних реабілітаційних центрах, ЗМІ, дослідницьких установах; приватна психологічна практика.

Сертифікат про акредитацію:

Освітній рівень: магістр (другий рівень вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування: Немає. Загальні вимоги для ВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається на підставі результатів вступних випробувань.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання: наявність освітнього ступеня “бакалавр”, або “магістр”, або “спеціаліст”, підтверджена документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та/або практики.

СК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та/або практичної значущості.

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно-та мультидисциплінарних командах.

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.

СК11. Здатність оцінювати та аналізувати гендерні особливості особистості, гендерні відносини, надавати психологічну допомогу з урахуванням гендерних проблем у суспільстві.

 

Освітньо-професійна програма “Психологія”

Код н\д
Перелік навчальних дисциплін магістерської програми “Психологія”  
  1.Цикл загальної підготовки
1.1. Нормативні дисципліни
Кредити ЄКТС Семестр Форма підсумкового контролю
ОК 01 Методологія та організація наукових досліджень Силабус 3 1 Залік
ОК 02 Теорії гендеру Силабус 3 1 Іспит
ОК 03 Статистичний аналіз експериментальних даних Силабус 3 2 Залік
ОК 04 Наукові комунікації іноземною мовою (за професійним спрямуванням) Силабус 3 3 залік
ОК 05 Охорона праці в галузі Силабус 2
  1.2.Цикл професійної підготовки

1.2.1. Теоретична підготовка

ОК 06 Методологічні та теоретичні проблеми психології Силабус 3 1 Іспит
ОК 07 Технології психологічного консультування і психокорекції Силабус 6 1,2 Іспит
ОК 08 Психологія бізнесу Силабус 3 1 Іспит
ОК 09 Психологія релігії     Силабус 3 2 Іспит
ОК 10 Психологія коучингу Силабус 3 2 Іспит
ОК 11 Гендерна психологія Силабус 3 1 Іспит
ОК 12 Гендер і кар’єра Силабус 3 3 Іспит
  1.2.2. Практична підготовка
ОК 13 Виробнича науково-педагогічна практика Силабус 12  2,3 залік
ОК 14 Науково-дослідна практика, магістерська робота Силабус 15 1,2,3
  2. Вибіркові дисципліни
ВБ 15 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача Силабус 3 1 залік
ВБ 16 Якісні методи у психології Силабус 3 1 залік
ВБ 17 Психологія реклами і маркетингу Силабус
3 1 залік
ВБ 18 Основи адиктології Силабус 3 1 залік
ВБ 19 Основи психогігієни Силабус 3 1
ВБ 20 Історична і культурна психологія Силабус
3 1
ВБ 21 Креативний менеджмент Силабус 3 1
ВБ 22 Психотехнології розвитку медіакомпетентності Силабус 3 1 залік
ВБ 23 Технології розвитку комунікативної компетентності Силабус 3 1 залік
ВБ 24 Групова психотерапія Силабус 3 2 залік
ВБ 25 Менеджмент проєктної діяльності у психології Силабус 3 2 залік
ВБ 26 Управління конфліктами і ведення переговорів Силабус 3 2 залік
ВБ 27 Психологічний супровід політичної діяльності Силабус 3 2 залік
ВБ 28 Технології роботи організаційного психолога Силабус 3 2 залік
ВБ 29 Психологічний супровід діяльності військовослужбовця Силабус 3 2 залік
ВБ 30 Психологія прийняття рішень в організаціях Силабус 3 2 залік
ВБ 31 Сучасні методи арт-терапії Силабус 3 2 залік
ВБ 32 Психотехнології розвитку емоційного інтелекту Силабус 3 3 залік
ВБ 33 Психологічна профілактика булінгу Силабус 3 3 залік
ВБ 34 Прикладна логотерапія Силабус 3 3 залік
ВБ 35 Психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях Силабус 3 3 залік
ВБ 36 Терапія творчим самовираженням  депресивних станів особистості Силабус 3 3 залік
ВБ 37 Психологічна безпека особистості Силабус 3 3 залік
ВБ 38 Технології коучингу: практикум Силабус 3 3 залік
ВБ 39 Технології індивідуального консультування сім’ї Силабус 3 3 залік
ВБ 40 Технології проведення психологічних експертиз Силабус 3 3 залік
ВБ 41 Моніторинг та оцінювання якості освіти Силабус 3 3 залік
ВБ 42 Соціальні комунікації Силабус 3 3 залік
3. Атестація
А-1 Атестація (захист кваліфікаційної роботи) 1,5 3 захист
А-2 Атестація (атестаційний іспит) 1,5 3 Іспит
Загальний обсяг дисциплін за вибором студентів 24
Загальний обсяг освітньої програми 90

 

П Р О Г Р А М А фахового вступного випробування з Психології для зарахування на навчання за ступенем магістра за спеціальністю 053 Психологія освітньо-професійна програма «Психологія»