Акредитована магістерська програма “Психологія”

 

На кафедрі соціальної психології та психології розвитку діє акредитована магістерська програма “Психологія” за спеціальністю: 053 «Психологія». Магістерська програма розроблена в рамках ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС + КА2 РОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ “GeSt. Гендерні студії крок до демократії і миру  у сусідніх з Європою країнах з різними традиціями” 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP  “http://gestproject.eu/”

Сертифікат про акредитацію:

 Кваліфікація, що присвоюється: магістр з психології

Рівень кваліфікації: магістр (другий рівень вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування: Немає. Загальні вимоги для ВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається на підставі результатів вступних випробувань.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання: наявність освітнього ступеня «бакалавр», підтверджена документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.

Фахові компетенції випускника:

 • володіння фундаментальними фаховими та гуманітарними знаннями;
 • обізнаність з актуальними проблемами сучасної психології;
 •  знання здобутків класичної та сучасної психології у сфері методології, теорії, практики та емпіричних досліджень;
 • володіння навичками викладацької та науково-дослідницької діяльності в галузі психології;
 •  володіння понятійним апаратом сучасної психології, термінологією, що використовується в психологічній практиці;
 • уявлення про організаційну та соціальну сфери сучасної психологічної практики та специфікацію діяльності психолога у цих сферах;
 • знання етичних засад, видів, методів та форм надання психологічних послуг в різних класах ситуацій професійної діяльності;
 • володіння сучасними якісними методами психологічних досліджень;
 •  володіння навичками психодіагностики, зокрема в бізнесі, управлінні, соціальній роботі;
 • знання сучасних теорій, на ґрунті яких будується практика надання психологічної і психотерапевтичної допомоги дорослим та дітям;
 • уявлення про технологію проведення індивідуального психологічного консультування та психотерапії з організаційних проблем, бізнесу, сімейних проблем, міграційних питань тощо, мати первинні навички аналізу психологічних ситуацій  клієнта;
 • знання про психологічні основи управління організацією, основи психології прийняття управлінських рішень;
 •  вміння розв’язувати конфлікти, вести переговори;
 • володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосувати їх у професійній діяльності;
 • розуміння гендерних відносин, причин гендерного розподілу у суспільстві;
 • розуміння гендерних аспектів у психології;
 • вміння аналізувати гендерні проблеми, які можуть виникати у чоловіків чи жінок у різних сферах життя;
 • володіння психологічними технологіями по роботі із жінками, які пережили насилля;
 •  володіння техніками, прийомами консультативної допомоги жінкам з питань кар’єрного зростання.

 

Освітньо-професійна програма “Психологія”

Код н\д
Перелік навчальних дисциплін магістерської програми “Психологія”  
  1.Цикл загальної підготовки
1.1. Нормативні дисципліни
Кредити ЄКТС Семестр Форма підсумкового контролю
ОК 01 Методологія та організація наукових досліджень Силабус 3 1 Залік
ОК 02 Теорії гендеру Силабус 3 1 Іспит
ОК 03 Статистичний аналіз експериментальних даних Силабус 3 2 Залік
ОК 04 Наукові комунікації іноземною мовою (за професійним спрямуванням) Силабус 3 3 залік
ОК 05 Охорона праці в галузі Силабус 2
  1.2.Цикл професійної підготовки

1.2.1. Теоретична підготовка

ОК 06 Методологічні та теоретичні проблеми психології Силабус 3 1 Іспит
ОК 07 Психологія вищої школи Силабус 3 1 Іспит
ОК 08 Психологія бізнесу Силабус 6 1 Іспит
ОК 09 Психологія релігії     Силабус 3 2 Іспит
ОК 10 Психологія коучингу Силабус 3 2 Іспит
ОК 11 Гендерна психологія Силабус 3 2 Залік
ОК 12 Гендер і кар’єра Силабус 3 3 Іспит
  1.2.2. Практична підготовка
ОК 13 Виробнича науково-педагогічна практика Силабус 12  2,3 залік
ОК 14 Науково-дослідна практика, магістерська робота Силабус 15 1,2,3
  2. Вибіркові дисципліни
ВБ 15 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача Силабус 3 1 залік
ВБ 16 Якісні методи у психології Силабус 3 1 залік
ВБ 17 Психологія реклами і маркетингу Силабус
3 1 залік
ВБ 18 Основи адиктології Силабус 3 1 залік
ВБ 19 Основи психогігієни Силабус 3 1
ВБ 20 Історична і культурна психологія Силабус
3 1
ВБ 21 Креативний менеджмент Силабус 3 1
ВБ 22 Психотехнології розвитку медіакомпетентності Силабус 3 1 залік
ВБ 23 Технології розвитку комунікативної компетентності Силабус 3 1 залік
ВБ 24 Групова психотерапія Силабус 3 2 залік
ВБ 25 Менеджмент проєктної діяльності у психології Силабус 3 2 залік
ВБ 26 Управління конфліктами і ведення переговорів Силабус 3 2 залік
ВБ 27 Психологічний супровід політичної діяльності Силабус 3 2 залік
ВБ 28 Технології роботи організаційного психолога Силабус 3 2 залік
ВБ 29 Психологічний супровід діяльності військовослужбовця Силабус 3 2 залік
ВБ 30 Психологія прийняття рішень в організаціях Силабус 3 2 залік
ВБ 31 Інтервізія та супервізія в арт-терапії Силабус 3 2 залік
ВБ 32 Психотехнології розвитку емоційного інтелекту Силабус 3 3 залік
ВБ 33 Психологічна профілактика булінгу Силабус 3 3 залік
ВБ 34 Прикладна логотерапія Силабус 3 3 залік
ВБ 35 Психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях Силабус 3 3 залік
ВБ 36 Терапія творчим самовираженням  депресивних станів особистості Силабус 3 3 залік
ВБ 37 Психологічна безпека особистості Силабус 3 3 залік
ВБ 38 Технології коучингу: практикум Силабус 3 3 залік
ВБ 39 Технології індивідуального консультування сім’ї Силабус 3 3 залік
ВБ 40 Технології проведення психологічних експертиз Силабус 3 3 залік
ВБ 41 Моніторинг та оцінювання якості освіти Силабус 3 3 залік
ВБ 42 Соціальні комунікації Силабус 3 3 залік
3. Атестація
А-1 Атестація (захист кваліфікаційної роботи) 1,5 3 захист
А-2 Атестація (атестаційний іспит) 1,5 3 Іспит
Загальний обсяг дисциплін за вибором студентів 24
Загальний обсяг освітньої програми 90

 

П Р О Г Р А М А фахового вступного випробування з Психології для зарахування на навчання за ступенем магістра за спеціальністю 053 Психологія освітньо-професійна програма «Психологія»