Коропецька Олеся Михайлівна

кандидат психологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: Чернівецький ордена Трудового Червоного прапора державний університет

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Психолого-педагогічні умови ефективного міжособистісного спілкування вчителя і підлітка”

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку

Навчальні дисципліни: Психологія педагогічна, Психологія вищої школи, Соціальна психологія, Вікова та педагогічна психологія

Стажування:

1. Інститут психології імені Г С Костюка,м.Київ, довідка, «Психологічні основи самореалізації особистості», 25 грудня 2014 р,

2. Східно-Європейський інститут психології, сертифікат, «Інновації в освіті, менеджменті, навчанні», 28 червня 2015

3. Східно-Європейський інститут психології (Україна-Франція), філія в м.Краків (Польська республіка), сертифікат, 25.02.2017

Монографії

Коропецька О.М. Психологічні основи професійної орієнтації і самореалізації особистості / О.М. Коропецька. – Івано-Франківськ, Вид-во «Місто-НВ», 2012. – 418с.

Коропецька О.М. Профорієнтація та профпідбір: Навчальний посібник: 2-е вид., доп. і перероб. / О.М. Коропецька. –  Івано-Франківськ, Вид-во «Місто-НВ», 2009. – 348с.

Коропецька О.М. Психологічні основи профорієнтації: Методичні рекомендації / О.М. Коропецька, О.В. Хрущ. – Івано-Франківськ, 2003. – 96 с.

Статті у фахових виданнях

Коропецька О.М. Ресурси професійної самореалізацї людини у період середньої дорослості / О.М. Коропецька // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип.35, том І (13): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – 444 с. – С. 205-211.

Коропецька О.М. Ціннісно-смислова детермінація самореалізації особистості у період зрілості / О.М. Коропецька // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Філософські і психологічні науки. Випуск 18. – Івано-Франківськ – 2014. – 173 с. – С. 127 – 135.

Koropetska O.M. Category of “Self” in format of self-development and self-realization of personality / O.M. Koropetska // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ ‘Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника’, 2014. – Вип.19. – Ч.2. – 253 с. – С. 243-250.

Коропецька О.М. Ціннісно-смислова детермінація самореалізації особистості у період зрілості. Вісник Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. Філософські і психологічні науки. 2014. Випуск 18. – С.127 – 135.

Коропецька О.М. Self-realization of Seniors as a way of overcoming of social exclusion // Situation, education and activation of elderly people in Europe. – Poland, Kielce, 2014. – 362 p. – P. 283-290.

Коропецька О. М. Соціальна сутність самореалізації особистості /О. М. Коропецька. // Прикарпатський національний університет: Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника», 2013. – Вип.18. – Ч.1. – С. 182-190.

Коропецька О.М. Саморегуляція як усвідомлений процес реалізації особистісного потенціалу / О. М. Коропецька. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка. — К.: Видавництво “Фенікс”. – 2012. – Т.ХІІ. Психологія творчості. Випуск 15. Ч.ІІ. – 324 с. – С.170 -177.

Коропецька О.М. Духовність як іманентна потреба людини у саморозвитку і самореалізації / О. М. Коропецька // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 593. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. Університет. 2011 — 208 с. – С. 84 — 92.

Коропецька О. Депривація потреби в самореалізації як психологічна проблема / О. М. Коропецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ ‘Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника’, 2012. – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 52-61.

Коропецька О. М. Професійна орієнтація школяра як основна умова його особистісної самореалізації / О. М. Коропецька // Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції «Оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів ДНЗ і ЗОШ І ступеня: парадигми ХХІ століття ( 5-7 травня 2011, Івано-Франківськ – Берегово). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 112 – 117.

Коропецька О. М. Особистісний потенціал як основа самореалізації фахівця / О. М. Коропецька // Збірник «Наукові студії із соціальної та політичної психології» Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – К., 2011.

Коропецька О. М. Психологічні детермінанти самореалізації особистості / О. М. Коропецька // Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія особистості». – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет, кафедра педагогічної і вікової психології, №1, 2010 – 224 с. – С.115 – 123.

Коропецька О. М. Самореалізація як екзистенційна потреба особистості / Олеся Коропецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – Івано-Франківськ, 2010. – С.

Коропецька О.М. Потреба в самореалізації як форма прояву духовності / О.М. Коропецька // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т.ХІІ, – ч. 3. – К., 2010. – С. 238-246.

Коропецька О.М. Психологічні аспекти самореалізації особистості в умовах сучасної практики сімейного виховання / О.М. Коропецька // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 498-499. – Педагогіка та психологія. – Чернівці:Книги ХХІ, 2010. – С. 45-49.

Коропецька О.М. Онтогенетичні аспекти проблеми самореалізації особистості / О.М. Коропецька // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (19-20 квітня 2010 року). – Т.І – К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2010. – С. 146-150.

Коропецька О.М. Мотивація до самореалізації як чинник мобільності фахівця / О.М. Коропецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. 15. – Ч.І. – С.140-153.

Коропецька О. Постановка проблеми самореалізації у філософській ретроспективі // Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія.–Івано-Франківськ: Плай. – 2009. – С. 114-122.

Коропецька О.М. «Професійна самореалізація» як психологічна проблема / О.М.Коропецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. Вип. 14. Ч.1. С.104-116.

Koropetska O.M. Social exclusion as a problem of self-realization of elderly / Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Volume 1, № 2-3 (2014). – Р.267-276.

Коропецька О.М. Ціннісно-смислова детермінація самореалізації особистості у період зрілості / Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Філософські і психологічні науки. Вип. 18. – Івано-Франківськ – 2014. – 173 с. – С. 127 – 135.

Koropetska O.M. Category of “Self” in format of self-development and self-realization of personality. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ, 2014. Вип.19. Ч.2. С. 243-250.

Коропецька О.М. Ресурси професійної самореалізації людини у період середньої дорослості. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2015. Дод.2 до Вип.35. Т.1 (13). С.205-211.

Коропецька О. «Неперервна освіта упродовж життя як ресурс професійної самореалізаціїу сучасному глобалізованому світі» – «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Чернівці, 2018. – 282 c. – C. 126-130.

Koropetska O.M. Psychological pecularities of adult’s education in the conditions of challangesof modern globalized society – Formation of modern specialist’s professional competence in the contextof European integration: collection of scientific papers / ed. by S.Arkhipova. – Chercasy: Bohdan Khmelnytskyy National University. 2018. – 396 p. – P. 160-172.

Koropetska O.M. «Features of elderly people’s self-realization in the conditions of the informative society». Kapital i deficit pedagogiki wsparcia spolechnego: od wykluczenia do integracii (Materialy VI mie,dzynarodowej Konferencji Naukowej. – Gnieznienska Szkola Wyzsza. 2018.