Карпенко Зіновія Степанівна

Доктор психологічних наук,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Тема кандидатської дисертації «Психологічні особливості самовизначення молодших школярів» (1989)

Тема докторської дисертації «Психологічні основи аксіогенезу особистості» (1999).
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» і Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри соціальної психології та психології розвитку

Керівник науково-дослідного центру «Психологія розвитку особистості» (з 2008).

Головний редактор наукового журналу «Психологія особистості» (з 2010)

Членство у вітчизняних та зарубіжних наукових об’єднаннях: Товариство психологів України, член Правління Асоціації політичних психологів України, Українська спілка психотерапевтів.

Державні й відомчі нагороди (включаючи почесні звання): знак «Відмінник освіти України» (2005), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006).

Наукові інтереси: методологічні проблеми психології, аксіологічна психологія, психологія розвитку і психотерапія, психологічна герменевтика, соціальна і політична психологія; практикуючий схема-терапевт.

Загальна кількість публікацій: понад 200 праць, з них – 4 одноосібні монографії.

Сторінка науковця на сайті https://uk.wikipedia.org/.

МОНОГРАФІЇ

 1. Карпенко З.С. Нормативно-методичні умови запровадження спеціалізації “психологічне консультування” / З.С. Карпенко //  Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: кол. монографія [Текст] / за заг. ред. З. Ковальчук. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – С. 155 – 169.
 2. Карпенко З.С. Аксіопсихологічна культура особистості: узагальнення експериментальних артефактів / З.С. Карпенко // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток. [Текст] / Колектив авторів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С.72-86.
 3. Карпенко З.С. Аксиопсихологическое пространство личности как субъекта культурно-исторического развития / З.С. Карпенко // Историческая психология: истоки и современное состояние: монография / [Балл Г.А., Васютинский В.А. и др.]: под ред. И.Н. Коваля, В.И. Подшивалкиной, О.В. Яремчук. – Одесса : Одесский национальный университет, 2012. – C. 61-81.
 4. Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 512 с.
 5. Карпенко З.С. Субьектное измерение индивидуальности / З.С. Карпенко // Психология индивидуальности: Новые модели и концепции / под научной ред. Старовойтенко Е.Б., Шадрикова В.Д. – М. : НОУ ВПО МПСИ, 2009. – С. 241-273.
 6. Карпенко З.С. Етнопсихологічні особливості людності: тенденції розвитку / З.С. Карпенко // . Монографія. – Київ – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – С.231-263.
 7. Карпенко З.С. Картографія інтегральної суб’єктності: пост-постмодерністський проект / З.С. Карпенко // Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / За заг. ред. В.О. Татенка. – К. : Либідь, 2006. – С.157-175.
 8. Карпенко З.С. Герменевтика психологічної практики / З.С. Карпенко. – К. : Рута, 2001. – 160 с.
 9. Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості: Монографія / З.С. Карпенко. – К. : ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1998. – 220 с. 9. Карпенко З.С. Психокорекція розвитку дитини / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ, 1994. – 132 с.

ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 1. Карпенко З.С. Суб’єктні механізми аксіогенезу особистості / З.С. Карпенко, Є.В. Карпенко // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2015. № 3-4 (48-49). С. 5 – 10.
 2. Карпенко З.С. Аксіопсихологічне спростування деструктивних ідеологем тоталітарних соціумів / З.С. Карпенко // Психологія особистості: науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). – 2014. – № 1 (5). – С. 55-66.
 3. Карпенко З.С. Сучасний стан аксіопсихологічних досліджень в Україні / З.С. Карпенко // Психологія і особистість. – 2013. – № 1(3). – С.21-31.
 4. Карпенко З.С. Життєдайний ефект післядії наукової спадщини В.А. Роменця / З.С. Карпенко // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С.132-136.
 5. Карпенко З.С. Етнокультурні чинники професійного самовизначення молоді Прикарпатського регіону / З.С. Карпенко, Р.В. Мотрук // Гірська школа українських Карпат. – 2013. – № 8-9. – С.164-168.
 6. Карпенко З.С. Глибинно-психологічні джерела й етнокультурна феноменологія віктимності українського суспільства / З.С. Карпенко // Проблеми загальної та педагогічної психології // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. XV, част. 3 – К., «ГНОЗІС», 2013. – 364 с. (0,5 др.арк.)
 7. Карпенко З.С. Медіаторно-евристичний потенціал аксіопсихології особистості в сучасному методологічному дискурсі / З.С. Карпенко // Психологія особистості. – 2013. – № 1(4). – С.68-77.
 8. Карпенко З.С. Копінг-ресурс ментальної солідарності як чинник розбудови сучасного українського суспільства / З.С. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – № 6. – С.10-12.
 9. Карпенко З.С. Психологія творчості В.А. Роменця в постнекласичному художньо-філософському дискурсі / З.С. Карпенко // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3(49). – С.57-62.
 10. Карпенко З.С. Трансформація захисних механізмів у копінг-стратегії в процесі професійної соціалізації особистості / З.С. Карпенко, Є.В. Карпенко // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. Т.ХІУ, част.2. – К., 2012. – С.140-151.
 11. Карпенко З.С. Сучасний стан аксіопсихологічних студій в Україні / З.С. Карпенко // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 18. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С.365-373.
 12. Kаrреnkо Zinoviіa. Psychological peculiarities of valuable self-determination of junior pupils / Zinovia Kаrреnkо // Психологія особистості. – 2012. – № 1(3). – С.5-12.
 13. Карпенко З.С. Онтологічне обґрунтування аксіологічної персонології / З.С. Карпенко // Психологія особистості. – 2011. – № 1(2). – С.182-190.
 14. Карпенко З.С. Психоаналітичні типології характеру: аксіологічний модус інтерпретації / З.С. Карпенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – № 33(57). – С.87-92.
 15. Карпенко З.С. Семіотичні горизонти психотерапії / З.С. Карпенко // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С.169-171.
 16. Карпенко З.С. Аксіологічна психологія: онтологічне обґрунтування персонального життя / З.С. Карпенко // Психологічні науки: проблеми і здобутки. Збірник наукових праць – К.: Київський міжнародний університет, 2010. – С. 95-111.
 17. Карпенко З.С. Аксіопсихологічний поворот у психології особистості: досвід методологічної реконструкції / З.С. Карпенко // Психологія особистості. – 2010. – №1. – С.180-185.
 18. Карпенко З.С. Дидактичні моделі психології особистості / З.С. Карпенко // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С.Д. Максименка. – Київ-Кіровоград: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2009. – Том Х, Вип. 13. – С. 418-429.
 19. Карпенко З.С. Аксіологічні джерела методу моделювання у психології особистості / З.С. Карпенко // Психологія і суспільство. – 2009. – №4. – С.138-144.
 20. Карпенко З.С. Аксіопсихологічний формат позитивної психотерапії / З.С. Карпенко, Є.В. Карпенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: зб. наук.праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Част. ІІ. – С. 36-39.
 21. Карпенко З.С. Числова символіка як дзеркало методологічної толерантності / З.С. Карпенко // Психологічні перспективи. Випуск 11. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. – С. 123-129.
 22. Карпенко З.С. Особистість як суб’єкт молитвотворення / З.С. Карпенко // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за заг. ред. С.Д. Максименка. Т. Х, част. 4. – К.: ГНОЗІС, 2008. – С.220-226.
 23. Карпенко З.С. Соціалізація особистості в координатах «Великої П’ятірки»: аксіопсихологічне тлумачення / З.С. Карпенко // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за заг. ред. С.Д. Максименка. Т. Х, част. 3. – К. : ГНОЗІС, 2008. – С.226-231.
 24. Карпенко З.С. Предмет і метод аксіопсихології особистості / З.С. Карпенко // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С.35- 62.
 25. Карпенко З.С. Кадровий менеджмент як системотвірний чинник інноваційного освітнього середовища / З.С. Карпенко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К. : Логос, 2008. – Т.7. Екологічна психологія, вип.14. – С.311-312.
 26. Карпенко З.С. Просторові моделі як засіб методологічної роботи в царині психологічної персонології / З.С. Карпенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 59. Серія: психологічні науки: Збірник наукових праць. – Чернігів : ЧДПУ, 2008. – Вип.59. Том 1. – 143-146.
 27. Карпенко З.С. Історичні модифікації принципу детермінізму в психологічній персонології / З.С. Карпенко // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спеціальний випуск. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ «Плай» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – С. 53-59.
 28. Карпенко З.С. Аксіопсихологічні чинники формування політичної еліти в Україні / З.С. Карпенко // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Збірник наукових праць / за заг. ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – Вип.7. – С.107-113.
 29. Карпенко З.С. Аксіопсихологічна реконструкція стратегій розв’язання конфліктних ситуацій / З.С. Карпенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Збірник наукових праць. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – Вип.1. – С.325-331.
 30. Карпенко З.С. Числова символіка як дзеркало методологічної толерантності / З.С. Карпенко // Психологічні перспективи. Випуск 11. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008. – С. 123-129.
 31. Карпенко З.С. Индивидуальная личность как субьект культуротворчества / З.С. Карпенко // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – 2007. – № 4-5. – С.78-80.
 32. Карпенко З.С. Експериментально-психологічна модель профілактики професійного «вигорання» / З.С. Карпенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2007. – № 19 (43). – С.113-117.
 33. Карпенко З.С. Культурно-феноменологічне конструювання індивідуалізації особистості / З.С. Карпенко // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / за ред. акад. С.Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2007. – Вип. 32. – С.26-36.
 34. Карпенко З.С. Персоногенез як розгортання духовних здібностей / З.С. Карпенко // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. Т.ІХ, частина 5. – К. : ГНОЗІС, 2007. – С.169-175.
 35. Карпенко З.С. Методологічний паралелізм у психотерапії: наратив проти гештальту / З.С. Карпенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. Вип.14 (38). – С.128-130.
 36. Карпенко З.С. Методологічні ракурси розвитку вітчизняної психології особистості / З.С. Карпенко // Психологія і суспільство. – 2006. – № 2. – С.148-151.
 37. Карпенко З.С. Методологічні критерії унормування психології особистості / З.С. Карпенко // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. 2006. Випуск ІУ. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ «Плай» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2006. – С.86-92.
 38. Карпенко З.С. Телеологічний проект розбудови психології особистості / З.С. Карпенко // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / за ред. акад. С.Д. Максименка. – К. : Главник, 2005. – Вип. 26; В 4-х томах. – Т.2. – С. 227-230.
 39. Карпенко З.С. Рецептивне поле терапії поезією / З.С. Карпенко // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Випуск 8.– Т.1. Філософія мови і культури. Психологія мови і культури. – С.5-9.
 40. Карпенко З.С. Методологічні ракурси психотерапевтичного дискурсу / З.С. Карпенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – 2005. – Випуск 8 (32). – С.18-20.
 41. Карпенко З.С. Автентичність як стрижень самопрезентації політичного лідера / З.С. Карпенко // Психологічні перспективи. – 2005. – Вип. 7. – С. 55-62.
 42. Карпенко З.С. Аксіогенетичні етапи становлення Я-концепції / З.С. Карпенко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Формування парадигми самосвідомості у психологічній науці: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 30. – Рівне : РДГУ, 2004. – С.12-14.
 43. Карпенко З.С. Гендерний канон художнього часу в поезії / З.С. Карпенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2004. – Вип. 209. – С.58-62.
 44. Карпенко З.С. Гендерна специфіка ментальності (на матеріалі поетичної творчості) / З.С. Карпенко // Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – Т.1. Філософія мови і культури, Психологія мови і культури. – С.312-317.
 45. Карпенко З.С. Перфекціонізм у структурі мотивації професійної діяльності особистості / З.С. Карпенко // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки. Випуск УІ. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського університету імені Василя Стефаника , 2004. – Вип.6. – С.131-134.
 46. Карпенко З.С. Світ гуманістичної психології або недовільні асоціації з прикметної нагоди / З.С. Карпенко // Психологія і суспільство. – 2003. – №1. – С.124-130.
 47. Карпенко З.С. Онтопсихологічні засади конструювання ефективного етнокультурного наративу / З.С. Карпенко // Психологічні перспективи. – Випуск 4. – 2003. – С.128-133.
 48. Карпенко З.С. Психологія віктимної особистості в терапевтичних парадигмах програмування і вибору / З.С. Карпенко // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 2003. – Вип. ІУ. – С.136-140.
 49. Карпенко З.С. Філософія психотерапевтичного дискурсу / З.С. Карпенко // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. – Т.1. – Випуск 5. – Частина 1. – Філософія мови і культури. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – С.142-146.
 50. Карпенко З.С. Рандомізація вибірки як чинник валідності психолого-педагогічного експерименту / З.С. Карпенко, І.М. Міхіна // Психологія. Збірник наукових праць. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2002. – Вип. 18. – С.55-58.
 51. Карпенко З.С. Диференціально-психологічне дослідження етнофункціональної готовності до підприємницької діяльності населення Прикарпаття / З.С. Карпенко, С.І. Петрошенко // Філософія, соціологія, психологія: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 2002. – Вип.7. – Ч.1. – С. 226-235.
 52. Карпенко З.С. Наративна психотерапія: філософія і технологія особистісного вибору / З.С. Карпенко // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – Вип. ІІІ. – С.147-150.
 53. Карпенко З.С. Соціальні неврози особистості перехідного періоду суспільства / З.С. Карпенко, В.М. Мицько // Психологія і суспільство. – 2001. – № 1. – С.124-132.
 54. Карпенко З.С. Інтегральна суб’єктність як простір ціннісного трансцендентування особистості / З.С. Карпенко // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки. – Вип. ІІ. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 2001. – С.115-125.
 55. Карпенко З.С. Життєві орієнтації у феноменологічному полі кризової особистості / З.С. Карпенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : ТОВ «Видавництво «Сталь»», 2000. – Вип. 4 (7). – С.48-53.
 56. Карпенко З.С. Етнофункціональні передумови підприємницької діяльності в Прикарпатському регіоні / З.С. Карпенко // Психологія і суспільство. – 2000. – № 1. – С.52-59.
 57. Карпенко З.С. Етнокультурний потенціал бізнесу і феміністська психотерапія / З.С. Карпенко // Українознавчі студії. – 2000. – № 2. – С.175-187.
 58. Карпенко З.С. Аксіопсихологічні підстави герменевтики / З.С. Карпенко // Філософія, соціологія, психологія: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 2000. – Вип.V. – Ч.1. – С.207-214.
 59. Карпенко З.С. Ціннісний зміст процесів переживання / З.С. Карпенко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Вип. 3. – Ч.2. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 1999. – С.39-46.
 60. Карпенко З.С. Аксіогенез особистості в царині суб’єктивного досвіду / З.С. Карпенко // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. – Вип. 3. – Ч.1. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 1999. – С.63-73.
 61. Карпенко З.С. Хронотопні режими функціонування ціннісно-смислової свідомості / З.С. Карпенко // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип.1. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 1998. – С.128-133.
 62. Карпенко З.С. Психодинамічний аспект дослідження аксіопсихіки / З.С. Карпенко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Вип.2. – Ч.2. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 1998. – С.50-57.
 63. Карпенко З.С. Філософсько-психологічний зміст діалогу / З.С. Карпенко // Педагогіка і психологія : Вісник Академії педагогічних наук України. – 1998. – № 4. – С.105-112.
 64. Карпенко З.С. Дослідження ціннісно-смислової сфери особистості з позицій культурно-історичного підходу / З.С. Карпенко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Вип. 2. – Ч. 2. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 1998. – С.3-10.
 65. Карпенко З.С. Ціннісні виміри індивідуальної свідомості / З.С. Карпенко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Ч.2. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету, 1996. – С.42-48.
 66. Карпенко З.С. Психогімнастика / З.С. Карпенко // Дошкільне виховання. – 1995. – № 2. – С.8-9.
 67. Карпенко З.С. Рівні суб’єктності та індикатори духовності людини / З.С. Карпенко, О.В. Киричук // Педагогіка і психологія : Вісник Академії педагогічних наук України. – 1995. – № 3. – С.3-12.
 68. Карпенко З.С. Метаморфози духу: До питання про предмет гуманітарної психології / З.С. Карпенко, О.В. Киричук // Педагогіка і психологія : Вісник Академії педагогічних наук України. – 1994. – № 4. – С.3-8.
 69. Карпенко З.С. Діти малюють сім’ю / З.С. Карпенко // Дошкільне виховання. – 1993. – № 5. – С.6-7.
 70. Карпенко З.С. Зондуємо читача / З.С. Карпенко // Слово і час. – 1992. – №6. – С.65-66, 68.
 71. Карпенко З.С. Психологічні особливості самовизначення молодших школярів / З.С. Карпенко // Психологія : Республіканський науково-методичний збірник. – Вип.35. – Київ, 1990. – С.102-109.
 72. Карпенко З.С. Розвиток передумов особистісного самовизначення молодших школярів / З.С. Карпенко // Початкова школа. – 1989. – № 6. – С.5-7.
 73. Карпенко З.С. Формування суспільно активної особистості: передумови і зміст процесу / З.С. Карпенко, О.В. Киричук // Радянська школа. – 1986. – № 7. – С.36-42.

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Карпенко З.С. Предмет і метод аксіопсихології / Зіновія Карпенко // Система сучасних методологій: [хрестоматія у 4-х томах] / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 3. – С. 334–359.
 2. Карпенко З.С. Герменевтика общения / З.С. Карпенко // Психология общения. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.А. Бодалева. 2-е узд., испр. и доп. – М. : Изд-во «Когито-Центр», 2015. – С. 34-35.
 3. Карпенко З.С. Прикладна конфліктологія : навчально-методичний посібник / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2012. – 84 с.
 4. Карпенко З.С. Експресивна психотехніка для дітей / З.С. Карпенко // Заняття психолога з малятами. – К. : Вид. Дім «Шкільний світ»; Вид. Л.Галіцина, 2005. – С.65-127.
 5. Карпенко З.С. Психотерапевтичний практикум / З.С. Карпенко – редактор-упорядник. // Класичний психоаналіз : Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. – Вип.1. – 60 с.
 6. Карпенко З.С. Психогігієна персонального менеджменту / З.С. Карпенко, В.В. Крецул, В.П. Петренко, В.М. Тимків // Самоменеджмент сільського, селищного, міського голови. – Івано-Франківськ: Центр підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій, ТзОВ «Екор», 2001. – С.55-88.
 7. Карпенко З.С. Психогігієна персонального менеджменту / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського університету імені Василя Стефаника; Центр підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій. – 2001. – 40 с.
 8. Карпенко З.С. Експериментальна психологія: Методичні рекомендації до практичного курсу / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, 2000. – 76 с.
 9. Карпенко З.С. Методологічні і теоретичні проблеми психології: Хрестоматія / З.С. Карпенко, І.М. Гоян – упорядкування. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 2000. – 128 с.
 10. Карпенко З.С. Експресивна психотехніка для дітей: Навчальний посібник / З.С. Карпенко. – К. : НПЦ Перспектива, 1997. – 96 с.
 11. Карпенко З.С. Міжстатеві стосунки в дзеркалі історичної перспективи / З.С. Карпенко // Етнопсихологічні орієнтири сімейного виховання: Навчально-методичний посібник / за ред. Л.Е. Орбан. – Івано-Франківськ, 1996. – С.35-54.
 12. Карпенко З.С. Діагностика психічного розвитку дітей 6-7 років: Методичний посібник для практичних психологів / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Бібліотека журналу «Перевал», 1996. – 66 с.
 13. Карпенко З.С. Вивчення і розвиток уяви в дитячому віці: Навчально-методичний посібник // З.С. Карпенко, З.Я. Савчин. – Коломия : Вік, 1996. – 48 с.
 14. Карпенко З.С. Психотехніка у вихованні дитини / З.С. Карпенко. – К. : НПЦ Перспектива, 1996. – 48 с.
 15. Карпенко З.С. Методичні розробки лабораторних занять із загальної психології. – Івано-Франківськ, 1994. – 56 с.
 16. Карпенко З.С. Психотехніка в дитячому садку: Методичний посібник для практичних психологів / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ, 1994. – 53 с.
 17. Карпенко З.С. Методичні матеріали до семінарських занять із загальної психології для студентів дошкільного відділення заочної форми навчання / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ, 1992. – 22 с.
 18. Карпенко З.С. В.О. Сухомлинський про формування культури взаємовідносин у сім’ї : Методичні рекомендації / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ, 1987. – 14 с.

 

ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Карпенко З.С. Передмова. Експірієнтальна модель профілактики емоційної депривації в процесі становлення особистості / З.С. Карпенко // Психологічна профілактика насилля і ворожості в суспільному і приватному житті: тези доповідей учасників Круглого столу (Івано-Франківськ, 5 травня 2015 року) [редактор-упорядник З.С. Карпенко]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – С. 4–9 с.
 2. Карпенко З.С. Психологічні ризики соціалізації особистості в медіасередовищі [Текст] / З.С. Карпенко // Матеріали круглого столу «Проблеми особистості в освітньому просторі держави», 15 квітня 2014 р. / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – С. 37–39 с.
 3. Карпенко З.С. Формування мобілізаційної готовності українського суспільства до протидії зовнішній агресії / З.С. Карпенко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19–20 лютого 2015 р.) / [за ред. Кузікової С.Б., Щербакової І.М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С.187-190.
 4. Карпенко З.С. Психолого-історична реконструкція соціальних міфологем та їх функціонування на сучасному етапі розвитку суспільства / З.С Карпенко // Пізнавальний та перетворювальний потенціал психології як науки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 5 лютого – 5 березня 2015 р.). – Режим доступу: http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena/piznavalnij-ta-peretvoryuvalnij-potentsial-istorichnoji-psikhologiji-yak-nauki; http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena/sektsiya-1-metodologiya-ta-metodi-istorichnoji-psikhologiji/27-karpenko-z-s-m-ivano-frankivsk#30
 5. Карпенко З.С. Аксіопсихологічна реконструкція національно-визвольної боротьби у поетичній творчості Тараса Шевченка / З.С. Карпенко // Тарас Шевченко і сучасна національна освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 5-6 березня 2014 р.) // Психологія і суспільство. – Спецвипуск. – 2014. – С.136-137.
 6. Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості студента / З.С. Карпенко // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 24-25 квітня 2014 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С. 18-20.
 7. Карпенко З.С. Реконструктивно-діагностичний опитувальник аксіопсихологічного потенціалу особистості (РДО АПО): аргументація і попередні висновки / З.С. Карпенко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2014. – Випуск 19. Частина 2. – С. 9-15.
 8. Карпенко З.С. Психологічна концепція аксіогенезу невербальної експресії особи як чинник професійної підготовки вчителя / З.С. Карпенко // Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору : збірник наукових матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2014 року, м. Полтава) / за заг. ред. С.П. Яланської. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 11-15.
 9. Карпенко З.С. Диференціально-психологічні фактори і особливості конструювання схильності до віктимної поведінки студентської молоді / З.С. Карпенко // Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль : Вид-во «Стереоарт», 2014. – С. 181-182.
 10. Карпенко З.С. Духовність як предмет аксіопсихологічних студій / З.С. Карпенко // Духовність у становленні та розвитку особистості : матеріали УІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2014 р.). – С.274-282. – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/file/konfer/duh-8.pdf
 11. Карпенко З.С. Когнітивно-біхевіоральна логіка як засіб протидії в інформаційно-психологічній війні / З.С. Карпенко // Психологічна безпека особистості в умовах суспільно-політичної нестабільності : матеріали Круглого столу 28 листопада 2014 р., м. Івано-Франківськ). – С.7-10.
 12. Карпенко З.С. Аксиопсихологическое пространство процессов эго-идентификации / З.С. Карпенко // Социально-психологические особенности личности в условиях трансформации общества: Сборник статей по материалам ІІ международной научно-практической конференции (28 января 2013 года, Украина, Донецкая обл., г. Макеевка) / общ. ред. проф. В.М. Синельникова, В.Н. Зыбцева, В.Е. Лунева. – Макеевка: Макеевский экономико-гуманитарный институт, 2013. – С.75-78.
 13. Карпенко З.С. Етнокультурні чинники професійного самовизначення молоді прикарпатського регіону / З.С. Карпенко, Р.В. Мотрук // Карпати – Аппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів: матеріали ІІ Міжнародної спільної українсько-американської науково-практичної конференції, 24-26 вересня 2013 р./ Гол. ред. В.Д. Хрущ. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – С. 39-40.
 14. Карпенко З.С. Семантичний аналіз як чинник полікультурної компетентності та професійної творчості соціального психолога / З.С. Карпенко // Психологія і суспільство. Спецвипуск. – 2013. Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С.108-109.
 15. Карпенко З.С. Аксіологічні закономірності професійного становлення особистості в період навчання у ВНЗ / З.С. Карпенко // Детермінанти професіоналізації як умова розвитку освітнього простору суспільства / Збірник тез між кафедрального круглого столу факультету психології ЛьвДУВС: 22 березня 2013 р. // Упоряд. М.П. Козирєв. – Львів: Ліга Прес, 2013. – С.69-71.
 16. Карпенко З.С. Телеологія особистості з погляду синергетики / З.С. Карпенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта,здоров’я. Тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Ч.ІІІ. – Харків, 2012. – С. 311.
 17. Карпенко З.С. Копінг-ресурс солідарності як чинник національної безпеки / З.С. Карпенко // Психологічні аспекти національної безпеки: тези доповідей учасників У Міжнародної науково-практичної конференції / відп. за вип. М.Й. Варій. – Львів : Льв.ДУВС, 2011. – С. 53 – 54.
 18. Карпенко З.С. Холістичне моделювання психології особистості / З.С. Карпенко // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (19-20 квітня 2010 року). – Т.1. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – С.327-330.
 19. Карпенко З.С. Наративний простір терапії поезією: суб’єктно-ціннісний підхід / З.С. Карпенко // Актуальні проблеми практичної психології : Збірник наукових праць. Частина І. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2010. – С.177-180.
 20. Карпенко З.С. Психологія злочину в суб’єктно-вчинковому вимірі / З.С. Карпенко // Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність. Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції 13-14 травня 2010 року / Львівський державний університет внутрішніх справ.– Львів : ЛьвДУВС, 2010. – С. 76-78.
 21. Карпенко З.С. Провінціалізм як риторична фігура / З.С. Карпенко // Актуальні проблеми сучасної провінціології: Збірник тез і матеріалів науково-практичних конференцій-семінарів за 2006-2009 рр. – Одеса : ТЄС : 2009. – С.124-125.
 22. Карпенко З.С. До проблеми фундаментальних технологічних досліджень в царині психології розвитку особистості / З.С. Карпенко // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. Частина 1. – Херсон : П.П. Вишемирський В.С., 2009. – С. 471-477.
 23. Карпенко З.С. Біологічне спричинення в контексті психологічної безпеки особистості / З.С. Карпенко // Психологічна безпека особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 18 листопада 2009 р.) – Харків : Академія внутрішніх військ МВС України, 2009. – С.69-72.
 24. Карпенко З.С. Ноогенний невроз як екзистенційна розплата / З.С. Карпенко // Психічні розлади серед населення України: роль і завдання церкви, відповідальність держави і суспільства: м-ли наук.-практ.конф. 31 жовтня 2006 р. – Івано-Франківськ : Душпастирська місія Івано-Франківської єпархії УГКЦ у сфері охорони здоров’я, 2008. – С. 43-50.
 25. Карпенко З.С. Аксіопсихологічний простір стилів подолання у суб’єкта професійної діяльності / З.С. Карпенко // Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку: Збірник матеріалів конференції / за заг. ред. Ж.П. Вірної. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008. – С. 83-88.
 26. Карпенко З.С. Перцептивно-смислові викривлення як джерело хибної моральної атрибуції в діяльності працівників міліції / З.С. Карпенко // Обмін досвідом у сфері вибраних аспектів функціонування психологів у поліції: Післясемінарійні матеріали / за ред. Т. Шанкіна. – WSPol. Szczytno, 2008. – С.16-21.
 27. Карпенко З.С. Українська перспектива в контексті наративного підходу / З.С. Карпенко // Психологічні аспекти національної безпеки: Тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 березня 2008 року. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – С. 98-100.
 28. Карпенко З.С. Особистісний потенціал демократизації вищої освіти в Україні / З.С. Карпенко // Розвиток демократії і демократична освіта в Україні: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції 28 – 30 вересня 2006 р. – К. : Вид. – во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – С. 419 – 423.
 29. Карпенко З.С. Владний нарцисизм як фактор національної небезпеки / З.С. Карпенко // Психологічні аспекти національної безпеки: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції 22-23 березня 2007 року. – Львів : Вид-во ПП «Арал», 2007. – С.100-102.
 30. Карпенко З.С. Етико-феноменологічне конструювання професійного аксіогенезу особистості: концептуальна модель / З.С. Карпенко, Г.К. Радчук // Материалы ІІ Международной научно-практичекой конференции «Стратегические вопросы мировой науки – 2007». – Том 2. Филологические науки. Психология и социология. – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – С.85-87.
 31. Карпенко З.С. Перфекціонізм як диспозиційна основа кар’єрного зростання педагога / З.С. Карпенко // Збірник наукових повідомлень обласної науково-практичної конференції «Професійна кар’єра педагога; динаміка, основні проблеми, шляхи їх вирішення». – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – С.19-23.
 32. Карпенко З.С. Особистість як досвід конгеніальності: політико-психологічний вимір / З.С. Карпенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін» (17-18 травня 2007 р.). – Чернівці : Рута, 2007. – С. 184-189.
 33. Карпенко З.С. Феноменологія вчинку в суб’єктній парадигмі / З.С. Карпенко // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність». – К. : Либідь, 2006. – С.36-42.
 34. Карпенко З.С. Професійний аксіогенез особистості: проблеми, завдання, досвід, перспективи / З.С. Карпенко // Актуальні проблеми практичної психології: Збірник наукових праць. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2006. – С.100-102.
 35. Карпенко З.С. Темпоральний вимір смислопокладання особистості / З.С. Карпенко // Особистість. Час. Культура. Міждисциплінарні проблеми дослідження їх взаємозв’язку в гуманітарних науках. Матеріали науково-практичної конференції 28-29 листопада 2005 р. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – С.15-17.
 36. Карпенко З.С. Теоретико-методичне конструювання рефлексивного інтерв’ю особистісної автентичності / З.С. Карпенко // Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції «Передові наукові розробки – 2006». Том 12. – Психологія та соціологія. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С.9-14.
 37. Карпенко З.С. Сновидение как предвидение: телеологическая модель толкования // З.С. Карпенко // Зигмунд Фрейд – основатель новой научной парадигмы: психоанализ в теории и практике (к 15-летию со дня рождения Зигмунда Фрейда). Материалы Международной психоаналитической конференции. 16-17 декабря 2006 г., Москва. В 2-х т. Т.ІІ. – М. : Русское психоаналитическое общество, 2006. – С.296-299.
 38. Карпенко З.С. Особистісний потенціал демократизації вищої освіти в Україні / З.С. Карпенко // Тези доповідей ІУ Міжнародної конференції «Розвиток демократії та демократична освіта в Україні» 28-30 вересня 2006 р., м. Ялта. – Ялта., 2006. – С.46.
 39. Карпенко З.С. Коммуникативно-философские аспекты психотерапевтического дискурса / З.С. Карпенко // Общение – 2006: на пути к энциклопедическому знанию: Материалы международной конференции 19-21 октября 2006. Психологический институт РАО. – М. : Академия имиджелогии, 2006. – С.48-52.
 40. Карпенко З.С. Телеологічний проект розбудови психології особистості / З.С. Карпенко // Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства в Україні: Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Коло, 2005. – С.54-55.
 41. Карпенко З.С. Наративна ідентичність як суб’єкт творчої діяльності / З.С. Карпенко // Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків: Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ – Житомир : Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 2005. – С. 2-3.
 42. Карпенко З.С. Люстрація: рефлексивний механізм громадянського суспільства / З.С. Карпенко // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / за заг ред. М.М. Слюсаревського; Упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П. Черниш. – К. : Міленіум, 2005. Вип. 4.– С.106-111.
 43. Карпенко З.С. Перцептивно-смислові викривлення як джерело моральної атрибуції в діяльності дільничних інспекторів міліції / З.С. Карпенко // Етичні основи підготовки та діяльності дільничних інспекторів міліції: Матеріали науково-практичного семінару (13 березня 2004 р). – Івано-Франківськ : ВОНДР та РВД, 2004. – С. 92-100.
 44. Карпенко З.С. Унікальність на тлі нормативності: екзистенційні виміри вікового консультування / З.С. Карпенко // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. – Херсон : Персей, 2004. – С.107-109.
 45. Карпенко З.С. Наративна психотерапія для українського суспільства: технологія політичного вибору / З.С. Карпенко // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса, 24-26 травня 2002 р.) – Київ : Ай Бі, 2003. – С.443-448.
 46. Карпенко З.С. Феноменологічне поле особистісного вибору / З.С. Карпенко // Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку. – Т. ІІ. Матеріали УІ Костюківських читань (28-29 січня 2003 р.). – Т.2. – Київ : Міленіум, 2003. – С. 67-75.
 47. Карпенко З.С. Герменевтика психологічної практики: ціннісний вимір / З.С. Карпенко // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності акад. С.Д. Максименка 17-18 грудня 2001 р. – Т.1. – Київ : Міленіум, 2002. – С.74-78.
 48. Карпенко З.С. Метафізика діалогу/ З.С. Карпенко // Семантика мови в тексту : Матеріали У Міжнародної наукової конференції. – Ч. 4. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 44-49.
 49. Карпенко З.С. Історико-психологічні перспективи кордоцентризму / З.С. Карпенко // Українське народознавство і проблеми виховання учнів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-12 жовтня 1995 року). – Ч.1. – 25-26.
 50. Карпенко З.С. Екзистенціально-психологічні виміри народного бунту / за поемою Т.Г.Шевченка «Гайдамаки» / З.С. Карпенко // Матеріали конференції, присвяченої 180-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. – Івано-Франківськ, 1994. – 15-16.
 51. Карпенко З.С. Психологічні засоби формування знаково-символічної функції свідомості / З.С. Карпенко // Сучасна психологія в ціннісному вимірі: Матеріали Третіх Костюківських читань (20-22 грудня 1994 р.). – В 2-х томах. – Київ, 1994. – ІІ. – С.47-48.
 52. Карпенко З.С. Аксіологічні паралелі Г. Сковороди і В. Франкла / З.С. Карпенко // Григорій Сковорода і сучасні проблеми відродження України: Тези доповідей міжвузівської наукової конференції, проведеної до 200-річчя світлої пам’яті Григорія Савича Сковороди 15 листопада 1994 р. – Івано-Франківськ, 1994. – С.31.
 53. Карпенко З.С. Інфернальна драма особистості у повісті «Земля» О. Кобилянської / З.С. Карпенко // Світ ідей О.Кобилянської: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвячені 130-річчю від дня народження Ольги Кобилянської. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 32-34.
 54. Карпенко З.С. Гуманізація чи фемінізація? / З.С. Карпенко // Творчість. Культура. Гуманізм: Тези виступів на ІІІ Міжнародній науковій конференції. Частина ІІ. – К.: КПІ, 1993. – С.124-125.
 55. Карпенко З.С. Етнопсихологічні засади української ментальності / З.С. Карпенко // Народні традиції, звичаї та обряди – основа національного виховання дітей: Матеріали міжнародної конференції. – Івано-Франківськ, 1993. – С.56-57.
 56. Карпенко З.С. К предмету гуманитарной психологии / З.С. Карпенко // Актуальные проблемы современной психологии: Материалы научных чтений, посвященных 60-летию Харьковской психологической школы / отв. ред. Е.В. Заика. – Харьков : ХГУ, 1993. – С.7-8.
 57. Карпенко З.С. Стиль педагогічного спілкування як фактор самовизначення молодших школярів / З.С. Карпенко // Шляхи поліпшення підготовки вчителів початкових класів до роботи в національній школі: Тези доповідей. – Дрогобич,1992. – С.57-58.
 58. Карпенко З.С. Динаміка і зміст мотиваційної сфери особистості за Я.А. Коменським / З.С. Карпенко // Творча спадщина Я.А. Коменського і сучасність: Тези доповідей та виступів на міжвузівській науково-методичній конференції, присвяченій 400-річчю від дня народження Я.А. Коменського. – Львів : Основа, 1992. – С. 28-29.
 59. Карпенко З.С. Я.А. Коменський про природу психічного та його ціннісні засади / З.С. Карпенко // Педагогічна спадщина Я.А. Коменського і перспективи розвитку народної освіти: Тези доповідей і повідомлень міжвузівської науково-теоретичної конференції 16-17 квітня 1992 року. – Ч. 2. – Переяслав-Хмельницький, 1992. – С.151-152.
 60. Карпенко З.С. Репрезентуємо читача / З.С. Карпенко // Шляхи і засоби підготовки вчителя української мови і літератури на сучасному етапі: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Херсон, 1992.– С. 23-24.
 61. Карпенко З.С. Социальный гуманизм и нравственное самоопределение личности / З.С. Карпенко // Гуманізація виховання і навчання дітей дошкільного віку: Матеріали науково-практичної конференції. – Рівне,1992.– С.37-38.
 62. Карпенко З.С. Внушение как метод формирования коммуникативных структур психики / З.С. Карпенко // Совершенствование содержания и методов обучения и воспитания: Тезисы научных сообщений Республиканской научно-практической конференции. – Вып.1. – Бердянск, 1992. – С.21.
 63. Карпенко З.С. Жіноча тема в ліричних творах Дніпрової чайки / З.С. Карпенко, В.В. Грабовецька // Дніпрова чайка і розвиток української культури: Тези міжвузівської наукової конференції. – Херсон, 1991. – С.15-16.
 64. Карпенко З.С. Самовизначення особистості як передумова усвідомлення вибору педагогічної професії / З.С. Карпенко // Вдосконалення роботи по орієнтації молоді на педагогічні професії: Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції (24-25 квітня 1991). – Ніжин, 1991. – С.11-12.
 65. Карпенко З.С. Самоопределение – стержневая проблема философской антропологии Г.С. Сковороды / З.С. Карпенко // Человек, бытие, культура: Тезисы ХІУ Всесоюзного теоретического семинара «Мировоззрение и научное познание», 30 сентября – 4 октября 1991 г., Секция 11. Человек и национальная культура. – Переяслав-Хмельницкий, 1991. – С.96.
 66. Карпенко З.С. Значение принципа народности на современном этапе развития национальной системы дошкольного воспитания / З.С. Карпенко // Педагогическое наследие К.Д. Ушинского в современной практике дошкольного воспитания: Сборник материалов Всесоюзной конференции 9-12 сентября. – Одесса, 1991. – С.56-57.
 67. Карпенко З.С. К проблеме социально-психологического адресования детской книги / З.С. Карпенко // Твори для дітей про дітей у вітчизняній і зарубіжній літературі: Тези і матеріали доповідей обласної міжвузівської науково-методичної конференції 11-15 травня 1991 року. – Ч.1. – Одеса, 1991. – С.35-36.
 68. Карпенко З.С. Самовизначення як мета виховання у філософській антропології Г.С. Сковороди / З.С. Карпенко // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи: Тези республіканської міжвузівської науково-практичної конференції. – Ровно, 1991. – С.155.
 69. Карпенко З.С. Творчість В. Стефаника: спроба екзистенціального аналізу / З.С. Карпенко// В. Стефаник і українська культура: Тези.– Ч.2. – Івано-Франківськ, 1990. – С.106-108.
 70. Карпенко З.С. Мотиваційна основа українського національного характеру за поетичною творчістю Т.Г. Шевченка / З.С. Карпенко // Т.Г. Шевченко і Переяславщина: Тези доповідей і повідомлень міжвузівської науково-теоретичної конференції, присвяченої 145-річчю написання «Заповіту» та 150-річчю виходу «Кобзаря» 13-15 грудня 1990 року. – Переяслав-Хмельницкий, 1990. – С.91-93.
 71. Карпенко З.С. До питання про генез гуманної спрямованості особистості / З.С. Карпенко // Психолого-педагогічні аспекти гуманізації навчально-виховного процесу в школі: Тези доповідей науково-методичної конференції 11-12 грудня 1990 р. – Дрогобич, 1990. – С. 25-26.
 72. Карпенко З.С. Психологічний портрет у творах В. Стефаника і Г. Тютюнника / З.С. Карпенко // Стефаниківські читання: Вип.1. – Івано-Франківськ, 1990. – С.175-177.
 73. Карпенко З.С. Формування ціннісно-смислової свідомості учнів у процесі аналізу художнього тексту / З.С. Карпенко // Семантика мови і тексту: Матеріали Міжвузівської наукової конференції 23-25 жовтня 1990 р. – Ч.І. – Івано-Франківськ, 1990. – С. 84-85.
 74. Карпенко З.С. Психологізм як критерій естетичної цінності поезії / на матеріалі творчості Ліни Костенко / З.С. Карпенко // Поэзия русского и украинского авангарда: история, поэтика, традиции: Тезисы Всесоюзной научной конференции. – Херсон, 1990. – С.106-107.
 75. Карпенко З.С. Інтенсифікація процесу самовизначення молодших школярів / З.С. Карпенко // Шляхи поліпшення підготовки студентів до виховної роботи в початкових класах в процесі викладання навчальних дисциплін: Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції 22-24 травня 1990 року. – Дрогобич, 1990. – С.88-89.
 76. Карпенко З.С. Идея саморазвития в трудах Г.С. Костюка и теоретическое моделирование процесса самоопределения личности / З.С. Карпенко // Психологическая наука: проблемы и перспективы: Тезисы Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения действ. члена АПН СССР Г.С. Костюка. – Ч.І. – Киев, 1990. – С.76-77.
 77. Карпенко З.С. Художня література як засіб гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів / З.С. Карпенко, В.Т. Товкайло // Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції. – Ч.ІІ. – Ніжин, 1990. – С.50.
 78. Карпенко З.С. Психологический аспект экологии счастья / З.С. Карпенко // Экология: Проблемы образования и воспитания: Тезисы докладов и сообщений региональной научно-практической конференции 4-5 мая 1990 года. – Ч.І. – Переяслав-Хмельницкий, 1990. – С.68-69.
 79. Карпенко З.С. В. О. Сухомлинський про роль сім’ї у формуванні емоційної зрілості та особистісного самовизначення дітей / З.С. Карпенко, Л.І. Бучек // Розвиток школи і педагогічної науки на Україні: Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 1000-річчю школи Київської Русі.– Ч.11. – Ніжин, 1989. – С.86.
 80. Карпенко З.С. Влияние отношения к себе как субъекту учебной деятельности на формирование положительного отношения к педагогической профессии / З.С. Карпенко, И.С. Коновальчук // Подготовка школьников к осознанному выбору педагогических профессий: Тезисы докладов областного научно-практического семинара 13-14 апреля 1989 года. – Алушта, 1989. – С. 28.
 81. Карпенко З.С. Самообразование как средство реализации личностного самоопределения в трудах Н.К. Крупской / З.С. Карпенко, И.С. Коновальчук // Педагогическое наследие Н.К. Крупской и перестройка народного образования: Тезисы докладов и сообщений региональной научно-практической конференции 31 мая 1989 г. – Переяслав-Хмельницкий, 1989.– С.46-48.
 82. Карпенко З.С. Н.К. Крупская и развитие идей о формировании личного самоопределения школьников // Н.К. Крупська і сучасна школа: Тези доповідей та повідомлень науково-методичної конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження Н.К. Крупської (28 лютого 1989 року). – Луцьк, 1989. – С.35.
 83. / З.С. Карпенко // Наследие Л.Н. Толстого в общественно-культурном развитии ХІХ-ХХ веков: Тезисы научно-практической конференции. – Херсон. – 1989. – С.22-23.
 84. Карпенко З.С. Возрастные особенности личностного самоопределения младших школьников / З.С. Карпенко // Пути совершенствования учебно-воспитательной работы учителей начальных классов в свете требований февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС, Всесоюзного съезда работников народного образования: Тезисы докладов областной научно-практической конференции 22-24 марта 1989 г. – Сумы, 1989. – С.54-55.
 85. Карпенко З.С. Факторы и механизмы нравственной деятельности личности и их учет в эмоциональной регуляции поведения младших школьников / З.С. Карпенко, И.С. Коновальчук // Эмоциональная регуляция учебной и трудовой деятельности: Сборник материалов Всесоюзной конференции / под общ. ред. А.Я. Чебыкина. – Москва-Одесса. – 1986. – С.96.

 

ПУБЛІКАЦІЇ В ІНШИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ

 1. Карпенко З.С. Аксиопсихологические критерии эго-идентичности / З.С. Карпенко // Профессиональная психотерапевтическая газета. – 2012. – №10 (119). – С.72-73. 183. Карпенко З.С. Що приховує «Неідеальність поверхонь»? Феноменологічне есе за однойменною книжкою поезій Данила Кубая / З.С. Карпенко // forum.onu.edu.ua/index.php?topic=5029.0 184. Karреnkо Zinowia. Symbolika snow: teleologia duchowej transgresyi / Zinowia Karреnkо // Jezyk doswiadczenia religijnego. T.1. / pod red. naukowa G.Cyran, E.Skorupskiej- Raczynskiej. – Szczecin – Corgov WLKP, 2009.– S.127-134. 185. Карпенко З.С. Психолого-герменевтичні аспекти спілкування / З.С. Карпенко // Прикарпатський вісник НТШ. Думка : Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – №3(7). – С. 96-103.
 2. Карпенко З.С. Психологічні ризики біологічного і владно-нарцистичного спричинення соціальної поведінки / З.С. Карпенко // Вісник наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Випуск третій / за заг. ред. Олега Білоуса – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. – С.62-65.
 3. Карпенко З.С. Архетипні джерела феномену зради в українській ментальності / З.С. Карпенко // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – № 3(3). – С.67-72.
 4. Karpenko Zinowija. Osobowosc jako podmiot modlitwy / Zinowija Karpenko // Jezyk doswiadczenia religijnego. T.1. pod red. Naukowa G.Cyran, E.Skorupskiej- Raczynskiej. – Szczecin, 2008. – S. 61-68.
 5. Карпенко З. Феномен зради в етнічній психології / З.С. Карпенко // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки. – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – № 4-5. – С.129-132.
 6. Карпенко З.С. Персонологічні проекції принципу детермінізму / З.С. Карпенко // Наукові вісті. – 2007. – № 2(12). – С.173-176.
 7. Карпенко З.С. Вітакультурний потенціал українських паремій в контексті психології розвитку / З.С. Карпенко // Проблеми української етнопедагогіки. Теорія і практика. – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2005. – С.56-61.
 8. Карпенко З.С. Наративна психотерапія для особистості й українського суспільства / З.С. Карпенко // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського університету імені Василя Стефаника: Збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки. – 2003. – № 1. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – С.91-96.
 9. Карпенко З.С. Образ Христа у сучасній психології / З.С. Карпенко // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 2002. – С.323-327.
 10. Карпенко З.С. Перинатальні сюжети українського поетичного авангарду / З.С. Карпенко // Галичина. – 2001. – № 7. – С.116-120.
 11. Карпенко З.С. Життєві орієнтації: середовище виникнення / З.С. Карпенко // Психологія життєвої кризи особистості: теорія і практика. – К., 2000. – С.34-39.
 12. Карпенко З.С. Проблеми особистості в контексті національного державотворення / З.С. Карпенко // Україна: державність, історія, перспективи. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, 1999. – С. 244-250.
 13. Карпенко З.С. Трансактний аналіз в роботі практичного психолога / З.С. Карпенко, М.Б. Гасюк, Н.В. Нестерак // Обрії. – 1999. – №2. – С.23-28.
 14. Карпенко З.С. Експресивна психотехніка в контексті розвивального навчання / З.С. Карпенко // Психолого-педагогічні та методичні проблеми розвивального навчання : Збірник статей / за ред. Б. Скоморовського. – Івано-Франківськ, 1998. – С.78-81.
 15. Карпенко З.С. Психокорекційний зміст народної казки / З.С. Карпенко // Джерела: Науково-методичний вісник. –1998. – №3-4. – С.31-33.
 16. Карпенко З.С., Василишин Я. Універсумальні властивості символу / за творчістю М. Осадчого // Народна воля. – №№ 19, 20. – Скрентон (США), 1998.
 17. Карпенко З.С. Аксіопсихологічні проекції духовності / З.С. Карпенко, О.В. Киричук // Цінності освіти і виховання: Науково-методичний збірник / за заг. ред. О.В. Сухомлинської. – Київ, 1997. – С.50-53.
 18. Карпенко З.С. Ампліфікація «Я» в контексті формування національної свідомості / З.С. Карпенко // Ідея національного виховання в українській психолого-педагогічній науці ХІХ-ХХ ст.: Збірник статей і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Коломия: Вік, 1997. – С.299-301.
 19. Карпенко З.С. Феноменологія вчинку: До питання про реалізацію суб’єктного підходу в національній системі навчання і виховання / З.С. Карпенко // Українознавство в педагогічному процесі освітніх установ / за ред. Р. Скульського та В. Костіва. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 39-43.
 20. Карпенко З.С. Категоріальна піраміда гуманітарної психології / З.С. Карпенко // Філософія освіти в сучасній Україні. – Київ, 1997.– С.17-19.
 21. Карпенко З.С. Теоретичні та художні пласти апології «Я» / З.С. Карпенко // Літературна Україна. – 1996. – № 7. – С.3.
 22. Карпенко З.С. Психогімнастика в дитячому садку / З.С. Карпенко // Поліття. – Івано-Франківськ, 1993. – №№ 24-25, 26-27.
 23. Карпенко З.С. Диагностика личностного самоопределения младших школьников в классном коллективе / З.С. Карпенко // Актуальные проблемы современной школы и профессиональной подготовки учителей / Под. ред. Р.П. Скульского, П.С. Федорчака. – Ивано-Франковск, 1989 (депонированная рукопись).

ТЕКСТ