Гринчук Олександра Іванівна

Кандидат психологічних наук,

доцент

 

[tabs active=”1″ vertical=”no”] [tab title=”Персональна інформація” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Освіта: магістр психології Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2000)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (2004)

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні засади комунікативної підготовки майбутніх менеджерів», спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Вчене звання: доцент (2011)

Посада: доцент кафедри соціальної психології

Навчальні дисципліни: «Соціальна психологія», «Соціально-психологічний тренінг», «Психологічні технології іміджмейкінгу та піару», “Практикум з прикладної соціальної психології”, “Психологія управління корпоративними комунікаціями”.

Стажування:

1. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра психології, довідка від 15.03.2015 р., тема: «Робота психолога у військовому підрозділі»

2. Сертифікат №003619 стажування в рамках Освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) за сприяння Світової федерації українських лікарських товариств. На базах університету імені Рене Декарта та університету імені Дені Дідро (Франція) 8-20 серпня 2019 року. Загальний обсяг освітньої діяльності 72 год.

3. Сертифікат за участь у навчальному семінарі “Науково-обгрунтовані методи діагностики й терапії опозиційно-викличного розладу поведінки” 26-27 вересня 2019 року. Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок 16 год.

4. Сертифікат за участь у навчальному семінарі”Психологія трансгендеру: науково-обгрунтовані підходи надання допомоги ” 28 вересня 2019 року. Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок 5 год.

[/tab] [tab title=”Основні публікації” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

1. До проблеми соціально-психологічної та комунікативної компетентності в управлінській діяльності Актуальні проблеми психології. Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім. Г.Костюка АПН України, 2002, частина 2. – С.115-122.

2. Проблема комунікативної підготовки майбутніх менеджерів в умовах вузівського навчання Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип.8. – Ч.1. – С.78-87.

3. Спілкування як чинник ефективної комунікативної підготовки майбутніх менеджерів Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип.8. – Ч.2. – С.146-156.

4. Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх керівників на етапі професійної підготовки Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського. – Випуск 2. (6). – Харків: НТУ (ХПІ), 2003. – С.169-180.

5. Соціальна психологія: тестові завдання до курсу Соціальна психологія: тестові завдання до курсу. – Івано-Франківськ: ТзОВ «Акорд», 2008. – 56с.

6.Гринчук О.І. Загальна психологія / О.І.Гринчук [методичні рекомендації до курсу для студентів спеціальності 0401 «Географія»] . – Івано-Франківськ: Плай, 2009.– 64с.

7. Соціально-психологічний тренінг. Методичні рекомендації до проведення занять тренінгової групи. Соціально-психологічний тренінг./ О.І.Гринчук.– Івано-Франківськ: В-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, 20010. – 78 с.

8.Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку соціальної мобільності особистості майбутніх спеціалістів //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2011. – Вип.16. – Ч.2.С.

9. Гринчук О.І. Комунікативна підготовка студентів до взаємодії в умовах полікультурного середовища / О.І. Гринчук // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ., 2012. – Вип. 17. – Ч.2. С.

10. Гринчук О.І. Проблема оптимізації комунікативної підготовки майбутніх спеціалістів засобами соціально-психологічного тренінгу /О.І.Гринчук // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / за ред. С.Д.Максименка. Т.XIV, част.2 –К., 2012. – С. 67-74 

 11. Гринчук О.І. Комунікативна толерантність як професійно значуща риса особистості майбутніх учителів // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – Вип.18. – Ч.1. – С. 

12. Гринчук О.І. Психологічний зміст міжособистісних комунікацій у системі сімейних взаємин // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – Вип.18. – Ч.2. – С. 162-168.

13. Гринчук О.І. Соціально-психологічні параметри гендерних відмінностей стилів сімейного спілкування // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – Вип.19. – Ч.1. – С. 213-219.

14. Гринчук О.І. Психологічний аналіз труднощів спілкування дітей та батьків у сучасній сім’ї // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – Вип.19. – Ч.2. – С. 145-150.

15. Гринчук О.І. Вплив подружніх взаємин на формування у дітей образу майбутнього подружнього партнера // Лабіринти реальності: збірник наукових праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2014 року ) / за заг.ред. д. філос. наук Журби М.А.- Рубіжне: вид-во СНУ ім. В.Даля,

16. Гринчук О.І. Основи соціально-психологічного тренінгу: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2015. 132 с.

17. Гринчук О.І. Вплив батьківської сім‘ї на вибір майбутнього подружнього партнера // Збірник наукових праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції) / за заг.ред. д. філос. наук Журби М.А. Рубіжне: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. С.211-213.

18. Гринчук О.І., Головата А.О. Специфіка гендерного впливу батьківської сім‘ї на формування образу майбутнього партнера // Вісник Прикарпатського національного університету. Філософські і психологічні науки. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. Вип.19. C.214-226.

19. Гринчук О.І. Етнічна толерантність-ксенофобія: трансформації етнічної ідентичності сучасної студентської молоді // Збірник наукових праць: психологія. Вип. 21. Івано-Франківськ: пп О.М.Голіней, 2016. С.29-34.

20. Гринчук О. І. Навчальна програма дисципліни «Соціальна психологія» для студентів військової кафедри спеціальності «Соціальна психологія», Івано-Франківськ, Ярина, 2017. 24 с.

21.Гринчук О.І. Психологічна готовність майбутніх офіцерів-психологів до професійної діяльності: основні критерії та показники //Збірник наукових праць: психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. Вип.22. С.106-115.

22. Гринчук О., Назарійчук Н. Імідж майбутнього психолога: особливості уявлень студентської молоді /Збірник наукових праць:психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника “, 2019.Вип.23.С.26-35.

[/tab] [tab title=”Діяльність” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

[/tab] [tab title=”Контакти” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

e-mail: grynchuk0578@gmail.com

т.роб: (0342)59-61-49

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]